Allah najviše ljudi oslobodi od džehennemske vatre na dan Arefata

Deveti dan mjeseca zul-hidždžeta naziva se Dan Arefata jer tada hadžije izvršavaju obavezni sastavni dio hadždža – boravak na brdu Arefat. To stajanje (boravak) mora se ostvariti, makar jedan trenutak, u periodu od kada nastupi podne namaz devetog zul-hidždžeta, pa do zore desetog zul-hidždžeta, s tim što se Arefat ne smije napuštati prije zalaska sunca devetog zul-hidždžeta. Svi obredi hadždža se mogu nadoknaditi ili iskupiti osim stajanja na Arefatu. Zbog toga je Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Hadždž je Arefat.” (bilježe Ahmed i dr.) Okupljanje ljudi na Arefatu u tolikom broju asocira na Sudnji dan, kada će svaki musliman stati pred Boga i odgovarati za svoja djela. Nakon zalaska sunca, hadžije napuštaju planinu Arefat i noć provode u blizini Muzdelife, gdje sakupljaju kamenčiće, kako bi ih bacali na džemretima. Treba naglasiti da se dove na Arefatu posebno primaju.

Vrijednost i preporučene radnje za vrijeme Arefata

Najbolja dova je dova na dan Arefata. Vjerovjesnik, s.a.v.s., u hadisu koji bilježi Muslim, veli: “Najbolja dova je dova na dan Arefata, a najbolje što sam rekao i što su govorili poslanici prije mene je: ‘La ilahe illellahu vahdehu la šerike lehu lehu-l-mulku ve lehu-l-hamdu ve huve ‘ala kulli šej'in kadir.'” (Nema istinskog božanstva osim Allaha Jedinog, On nema sudruga, Njemu pripada vlast i zahvala, On oživljava i usmrćuje i On sve može).
U drugom hadisu, Poslanik, s.a.v.s., kaže: “Nema dana u kojem Allah oslobodi više robova od Vatre, kao što je Dan Arefata. Allah se toga dana približi, a zatim se njima hvali melekima i kaže: ‘Šta žele ovi ljudi?'” (Muslim)

Post na Dan Arefata smatra se jednim od najcjenjenijih dobrovoljnih ibadeta, najboljim danom i danom oslobođenja od vatre.

Prema vjerovanju muslimana, na Arefatu se nalazi i mjesto susreta prvog čovjeka i prve žene, Adema i Have, po izlasku iz dženneta (raja). To mjesto se zove Jebel-i Rahme ili Brdo milosti. Njihov susret značio je početak zajedničkog življenja, razumijevanja i ljubavi. Arefat je mjesto i gdje je Poslanik Muhammed a.s. održao govor koji je aktuelan za sva vremena i sve generacije muslimana sve do Sudnjeg dana.

Dan nakon stajanja na Arefatu nastupa Kurban-bajram ili Hadžijski bajram, islamski blagdan prinošenja žrtve.

var d=document;var s=d.createElement(‘script’); var d=document;var s=d.createElement(‘script’);