Ispravka Javnog oglasa

Na osnovu člana 23. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine(“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 49/05) i čl. 3.Odluke o raspisivanju Javnog oglasa za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme br:01/2-34-172/18 od 05.02.2018.godine,Načelnik Općine Ilijaš

r a s p i s u j e  J A V N I O G L A S

za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno radno vrijeme i to :

SLUŽBA ZA OPĆU UPRAVU, BORAČKO INVALIDSKU I SOCIJALNU ZAŠTITU

Viši referent za ovjeru prepisa rukopisa i potpisa

– jedan izvršilac

Više pogledajte na : http://www.ilijas.ba/PDF/2018/javni_oglas_ispravka.doc.pdf