Općinski sud u Sarajevu najavljuje uspostavu i zamjenu zemljišne knjige za kataskarske općine KO Sarajevo XIII, KO Sarajevo IX, KO Vogošća, KO Uglješići, KO Bioča i KO Ljubnići

Pozivaju se sve zainteresirane osobe koje polažu pravo na priznavanje vlasništva ili nekog drugog prava nad nekretninama upisanim u katastarskim općinama KO Sarajevo XIII, KO Sarajevo IX, KO Vogošća, KO Uglješići, KO Bioča i KO Ljubnići da to svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana objave ovog oglasa u Službenim novinama FBiH i Službenom glasniku BiH podneskom u dva primjerka i da podnesu zakone za to, u suprotnom njihovo pravo neće biti uzeto u obzir prilikom uspostavljanja zemljišnoknjižnog uloška. Osobe koje polažu pravo na tim nekretninama  mogu navedeni rok na zahtjev produžiti za najmanje sljedećih 90 dana  kako bi im se dala mogućnost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produženom roku ne uslijedi dostava novih dokaza zemljišnoknjižni uložak će se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza.

Kroz projekat sistematskog ažuriranja katastra izvršen je prenos vlasništva iz Knjige položenih ugovora (KPU)  u elektronski vođenu zemljišnu knjigu. Stoga se pozivaju svi vlasnici stanova i poslovnih prostora koji su svoje vlasništvo upisali u KPU da provjere prijenos svog prava iz KPU u elektronski vođenu zemljišnu knjigu uvidom u istu u navedenim zakonskim rokovima.

Pozivaju se sve zainteresirane osobe da prijave svoja prava i rješavaju svoje imovinsko-pravne odnose. Prijava prava u prvom je redu u Vašem interesu.

Prijavom prava osiguravate sudjelovanje u procesu utvrđivanja prava na Vašim nekretninama. Dobijanjem Rješenja o upisu prava i njegovim provođenjem u elektronski vođenoj zemljišnoj knjizi osiguravate apsolutnu zaštitu svojih prava.

Stoga Vas još jednom pozivamo da prijavite svoja prava na nekretninama i aktivno učestvujete u postupku uspostave i zamjene zemljišne knjige za navedene katastarske općine.

Svi upisi u zemljišne knjige za katastarske općine koje će biti predmet uspostave ili zamjene zemljišne knjige u okviru  „Projekta registracije nekretnina“ provodit će se bez naplate sudskih taksi.

Uvid u elektronsku zemljišnu knjigu te lična predaja podnesaka sa dokumentacijom moguća je u zemljišnoknjižnom uredu Općinsskog suda u Sarajevu svakim radnim danom od 12:00 do 14:00 sati.

Share.

Comments are closed.