JU KSC i Radio Ilijaš- Oglas za prijem novinara u radni odnos

JAVNA USTANOVA „KULTURNO-SPORTSKI CENTTAR I RADIO ILIJAŠ

Broj:  08-II-05/17

Ilijaš, 10.05.2017

Na osvnovu člana 32. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka Direktor Ustanove donosi:

O D L U K U

       o raspisivanju oglasa za windows 10 product key 2017 prijem u radni odnos:

 1. Stručni saradnik –Novinar

Broj izvršilaca: 1 (jedan) na neodređeno vrijeme (uz probni rad od tri mjeseca)

        OPIS POSLOVA

 • Po nalogu i rasporedu glavnog i odgovornog urednika samostalno i sa drugim izvršiocima realizuje i uređuje pojedine emisije, teme i programske blokove i ažuriranje WEB stranice,
 • Prati događaje i procese buy windows 7 key u pojedinim oblastima života, priprema autorske emisije i tekstove,
 • Predlaže programske sadržaje, teme i emisije,
 • Obavlja voditeljske i spikerske poslove,
 • Odgovoran je za istinitost navoda i činjenica u objavljenoj informaciji čiji je autor, kao i za tačnost prenošenja informacije koju je dobio od izvora informacija,
 • Obavlja i druge poslove po nalogu glavnog i odgovornog urednika i direktora,
 • Za svoj rad odgovara glavnom i odgovornom uredniku i direktoru.

Pored općih uvjeta predviđenih Zakonom kandidat treba da ispunjava i sljedeće posebne uslove:

 • VSS – VII stepen ili I ciklus (najmanje 180 ECTS bodova) ili II ciklus Bolonjskog sistema studiranja,Fakultet windows 7 Product key političkih nauka—smjer novinarstvo
 • Jedna godina radnog iskustva u struci
 • Poznavanje rada na računaru
 • Fonetičnost glasa

Uz prijavu sa kraćom biografijom kandidati trebaju priložiti u orginalu ili ovjerenoj fotokopiji sljedeće

dokumente:

 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Uvjerenje o nekažnjavanju
 • Dokaz o završenoj stručnoj spremi
 • Dokaz o potrebnom radnom iskustvu
 • Uvjerenje o državljanstvu

 

Sa kandidatima koji uđu u uži izbor obavit će se fonotest i intervju.

Javni oglas će biti objavljen u dnevnom listu „Oslobođenje“ i WEB siteu Radio Ilijaša.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave oglasa.

Prijave slati u zatvorenoj koverti sa naznakom „NE OTVARAJ“, prijava na oglas.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Kandidati će biti pismeno obavješteni windowskeyonline.com o ishodu javnog oglasa.

 

Prijave dostaviti poštom ili lično na adresu:

JU „KULTURNO SPORTSKI CENTAR I RADIO ILIJAŠ“

Ul. Hašima Spahića 23

71380 Ilijaš

 

 

D I R E K T O R

BENIS FAZLIĆ

 

 

 

 } else {