Na sjednici Općinskog vijeća Ilijaš usvojen rebalans Budžeta

Danas je održana 13. sjednica Općinskog vijeća Ilijaš. Nakon vijećničkih pitanja i inicijativa prešlo se na dnevni red. Prijedlog Izmjene i dopune Budžeta općine Ilijaš obrazložio je općinski načelnik Akif Fazlić. Općinsko vijeće je na svojoj 10. sjednici odžanoj 29.06.2017. godine donijelo Izmjene i dopune sa planiranim prihodima i primicima u iznosu od  14.993.600 KM. Od tog momenta desile  su se promjene koje su uticale na strukturu kao i na visinu prihoda u okviru pojedinih budžetskih pozicija tj. uvećanog prihoda na osnovu direktnih poreza, zatim uvećanog prihoda na osnovu neporeznih   prihoda, uvećanog prihoda po osnovu tekućeg transfera od strane kantona na ime granta za podsticaj i promociju poduzetništva. Izmjenama i dopunama Budžeta općine Ilijaš za 2017. godinu utvrđeni su prihodi i primici u iznosu od 15.839.400 KM što je u odnosu na aktuelni plan predstavlja povećanje za 845.800,00 KM, što je u odnosu na aktuelni plan povećanje za 6%.

Realizacijom ponuđenih  Izmjena i dopuna Budžeta u potpunosti bi se dalje zadržala finansijska stabilnost, završili započeti projekti te realizovao jedan broj novih projekata.

Većinom glasova općinskih vijećnika je usvojena ova tačka dnevnog reda.

Usvojen je i Prijedlog Odluke o povjeravanju na upravljanje korištenje općinskih objekata za vodosnabdijevanje koji su u isključivom ili pretežnom vlasništvu općine. Pravni osnov za donošenje navedene Odluke prevashodno se nalazi u odredbama Zakona o komunalnim djelatnostima Kantona Sarajevo (član 10. i 11), kojim je propisana nadležnost općina i gradova u cilju obezbjeđenja komunalnih usluga, u konkretnom slučaju snadbjevanje vodom iz vodovoda lokalnog značaja, odnosno propisan je način obezbjeđenja komunalne usluge. Nadalje, pravni osnov za donošenje navedene Odluke je sadržan  u odredbama Zakona o vodama Kantona Sarajevo, kojim je propisan način korištenja voda i organizacija upravljanja vodama. Članom 11. navedenog Zakona je propisano upravljanje vodnim objektima a što podrazumijeva skup odluka, aktivnosti i mjera s ciljem da se izgrađeni objekti održavaju u funkcionalnom smislu i koriste  u skladu sa njihovom namjenom, odnosno članom 12.  je definisano šta se smatra vodnim objektom za vodosnabdijevanje.  Takoder, navedeni zakon svojim odredbama u članu 14. je definisao šta su općinski vodni objekti za vodosnabdijevanje, a koji su u isključivom ili pretežnom vlasništvu općine,  kao i način utvrđivanja cijene.

Usvojen je i Prijedlog Odluke o pogodnostima na području općine Ilijaš u svrhu razvoja poticaja industrijske proizvodnje za 2017. godinu.

Pravni osnov za donošenje “Odluke o dopunama Odluke o pogodnostima za investiranje na području općine Ilijaš u svrhu razvoja i poticaja industrijske proizvodnje za 2017. godinu” je  član 13. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH („Službene novine F BiH“, broj: 46/08 i 51/09) i člana 99. Poslovnika Općinskog vijeća Ilijaš (“Službene novine Kantona Sarajevo, br. 2/10 i 18/15), kojim su precizirane nadležnosti općinskih, odnosno gradskih vijeća unutar jedinica lokalnih samouprava u Federaciji BiH, te Statut Općine Ilijaš. Dopunama Odluke  o pogodnostima za investiranje na području Općine Ilijaš u svrhu razvoja i poticaja industrijske proizvodnje za 2017. godinu, dopunjava se član 9., novim stavom (3) u smislu uvođenja mogućnosti ponavljanja javnog poziva, u slučaju kada nisu iskorištena, odnosno realizirana ukupna sredstva kroz prvoobjavljeni javni poziv, bez izmjene prethodno  utvrđenih uslova, kriterija i postupaka  za ostvarivanje prava na poticaje za investiranje na području Općine Ilijaš za 2017. godinu sa ciljem implementacije potpisanog Sporazuma br. 04/1-14-1457/17 od 28.06.2017. godine, između Ministarstva privrede Kantona Sarajevo i Općine Ilijaš, a koji se odnosi na komponentu podsticanja industrijske proizvodnje iz “Programa raspodjele finansijskih sredstava za razvoj i podsticaj industrijske proizvodnje i sufinansiranje industrijskih zona u općinama Kantona Sarajevo”, koji je usvojen od strane Vlade Kantona Sarajevo, Zaključkom br. 02-05-12401-45.1/17 od 30.03.2017. godine. Na ovoj sjednici usvojeno je i nekoliko Regulacionih planova : Apartmansko naselje Sovrle , PDI-Bosna , Centar Ilijaš i Luke –Ilijaš .

Informacija o uspjehu učenika osnovnih i srednjih škola u učenju i odgoju u školskoj 2016/2017. godini  primljena je k znanju .