MJESTO ZA REKLAMU

Obavještavamo članove, simpatizere  i sve zainteresovane  da će se Skupština Udruženja  boraca 126. brigade  održati dana 19.04.2018 godine  (četvrtak)  u sali Općine llijaš sa početkom  u 17.00 sati  za koju predlažem sljedeći:

DNEVNI RED:
1. Razmatranje i usvajanje  izvoda iz zapisnika  sa 2. redovne sjednice,
2. Usvajanje Poslovnika o radu Skupštine,
3. lzbor radnih tijela:

a) Radnog predsjedništva,
b) Verifikacione  komisije

c) Zapisničara  i
d) Ovjerivača  zapisnika,

4. Izvještaj Verifikacione komisije,

5. Uvodna riječ:

a) Predsjednika Upravnog odbora  ,
b) Pozdravna obraćanja gostiju,

6. Razmatranje i usvajanje  prijedloga:
a) lzvještaja o radu Udruženja za 2017. godinu,
b) Finansijskog izvještaja  Udruženja za 2017. godinu  sa izvještajem Nadzornog odbora;

c) Programa rada Udruženja za2018. godinu i
d) Finansijskog plana Udruženja za 2018.godinu,

7. Razmatranje i usvajanje prijedloga za razrješenje  i imenovanje  članova
Upravnog odbora  i rukovodstva   Skupštine  Udruženja,

8. Razno,

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

Sakib Pušina s.r.

Share.

Comments are closed.