U sali Općinskog vijeća Ilijaš danas je održana javna rasprava Nacrta Budžeta Općine Ilijaš i Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Ilijaš za 2019. godinu.

Javnoj raspravi su prisustvovali vijećnici Općinskog vijeća Ilijaš, predstavnici udruženja, mjesnih zajednica i građani.

Podsjećamo, Općinsko vijeće Ilijaš je na 25. sjednici održanoj 28. novembra 2018. godine usvojilo Nacrt Budžeta Općine Ilijaš za 2019. godinu i Nacrt Odluke o izvršavanju Budžeta za 2019.godinu.

Na početku rasprave, načelnik Općine Ilijaš Akif Fazlić predočio je glavne karakteristike utvrđenog Nacrta, a nakon toga je otvorena diskusija tokom koje su prisutni građani imali priliku iznijeti svoje prijedloge i primjedbe.

„Nacrt Budžeta Općine Ilijaš utvrđen je u iznosu od 15.600.000.00 KM i ovom rasporavom želim da dobijemo kvalitetne sugestije i prijedloge. Naravno da u kreiranju budžeta uvijek postoje neke objektivne okolnosti i principi. Prije svega ti principi su da imamo realan okvir budžeta kojim ćemo odrediti prioritete i samim tim finansirati te prioritete tokom ove godine. Sljedeći princip jeste da projekti koji su započeti privedemo kraju. Kao što znate Općina Ilijaš je prošle godine na decembarskoj sjednici usvojila strategiju razvoja do 2022. godine. Naravno da cijenimo i podržat ćemo rad svih udruženja, stipendiranje učenika kao i finansiranje rada javnih ustanova ali i podsticaja u poljoprivredi. Praktično pokrivamo cijeli taj društveni život kada je upitanju naša općina“, kazao je Općinski načelnik Akif Fazlić.

Nacrt Budžeta Općine Ilijaš za 2019. godinu prisutnim je prezentirao Nedžad Masnopita, šef Odsjeka za budžet i trezor Općine Ilijaš, koji je prisutnim predstavio strukturu planiranih prihoda i rashoda za 2019. godinu. Projecirani prihodi i primici u okviru projekcije Nacrta Budžeta Općine Ilijaš za 2019. godinu planirani su u skladu sa važećim propisima koji definišu i određuju pripadnost javnih prihoda općina, uvažavajući sve aktivnosti koje se sa aspekta aktuelnih fiskalnih mjera provode na višim nivoima vlasti, kao i njihova refleksija na Budžet Općine Ilijaš.

U okviru budžetske potrošnje za administrativni dio budžeta izdvaja se iznos od 3.367.050.00 KM, što predstavlja 21,58% od ukupnog budžeta. Općina će kao podršku programima iz oblasti kulture i sporta u 2019. godini izdvojiti 2.427.000.00 KM.

Nacrtom Budžeta planiran je nastavak uređenja školskih objekata, također izdvojena su i značajna sredstva za uređenja vodovodne i kanalizacione mreže, objekata kulurno-historijskog naslijeđa, kupovinu zemljišta i rješavanje imovinsko-pravnih odnosa i brojni drugi projekti.

Nacrt Budžeta Općine Ilijaš za 2019. godinu i Nacrt Odluke o izvršavanju Budžeta za 2019. godinu objavljen je na web stranici www.ilijas.ba i oglasnoj ploči Općine Ilijaš, te se pozivaju građani, predstavnici mjesnih zajednica i svi zainteresovani subjekti da svoje prijedloge, primjedbe i sugestije dostave u Službu za privredu, finansije i investicije Općine Ilijaš do 17.12.2018. godine do 12:00 sati.

Share.

Comments are closed.