Skender Kulenović rođen je 2. septembra 1910. godine u Bosanskom Petrovcu, gdje je završio osnovnu školu, a potom nakon naglog osiromašenja porodice (agrarna reforma) prelazi u majčino rodno mjesto Travnik gdje od 1921. do 1930. godine kao vanjski učenik pohađao Jezičku gimnaziju. U trećem razredu gimnazije javio se sa prvim književnim radom (soneti Ocvale primule). Od 1930. godine studira pravo na Zagrebačkom sveučilištu. 1933. postaje clan SKOJ-a, a 1935. KPJ. Sarađuje u brojnim listovima i časopisima, a 1937. godine sa Hasanom Kikićem i Safetom Krupićem pokreće u Zagrebu muslimanski časopis „Putokaz“.

1941. godine stupa u Prvi partizanski odred Bosanske krajine. Član AVNOJ-a i ZAVNOBiH-a, Kulenović u ratu piše poeme, uređuje listove „Krajiški partizan“, „Bosanski udarnik“, „Glas“ i „Oslobođenje“. Od 1945. do 1947. obavlja funkciju direktora drame „Narodnog pozorišta“ u Sarajevu, uređuje „Novo doba“, „Pregled“, „Književne novine“ i „Novu misao“. Od 1950. do 1953. sekretar je Narodne skupštine FNRJ, a poslije zabrane „Nove misli“ je kažnjen i postavljen za korektora u Borbi. 1955. godine prelazi u Mostar na mjesto dramaturga „Narodnog pozorišta“, jedno vrijeme je i urednik u beogradskoj „Prosveti“.

Dobitnik je brojnih nagrada i priznanja, između ostalih Dvadesetsedmojulske nagrade SRBiH (1971) i nagrade AVNOJ-a (1972). Bio je član SANU, ANUBiH i JAZU.

Umro je 25. januara 1978. godine u Beogradu.

Share.

Comments are closed.