Na osnovu člana 30. Zakona a zaštiti zraka (“Službene novine Federacije BiH”, br 33/04 i 4/10) i člana 41. Odluke o zaštiti i poboljšanju kvaliteta zraka u Kantonu Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, br 23/18), Vlada i Kantona Sarajevo je na 45. sjednici održanoj 31.10.2019. godine donijela Plan interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka u Kantonu Sarajevo.

Na osnovu navedenog, a cijeneći nastalu situaciju, dana 11.01.2020. godine, Vlada Kantona Sarajevo je donijela Odluku kojom proglašava epizoda “Uzbuna”.

U cilju poboljăanja stanja kvaliteta zraka, te zbog specifičnosti terena koji karakteriš  Kanton Sarajevo, Planom se propisuju i kontinuirane mjere koje je potrebno provoditi u periodu od 15.11. tekuće do 15.03. naredne godine.

Svi subjekti zaduženi za primjenu Plana kao i svi poslodavci dužni su u slučajevima proglašenja epizoda upozorenje i uzbuna, povesti računa o zaštiti radnika koji će raditi na otvorenom prostoru (poštari, policajci, komunalni radnici i dr.)

Kontinuirane mjere:

Pravna lica, vlasnici iii korisnici kotlovnica ili ložišta su obavezni da preduzmu sve potrebne, tehnički ízvodive mjere kako bi se smanjile emisije u zrak, uključujući redovno održavanje kotlovskih postrojenja i čiš ćenje dimovodnih instalacija.

Preporuka svim subjektima da, neposredno prije zimske sezone, organizuju akcije i informiraju građane u pripremi vozila u smislu pregleda filtera, kočionih sistema, te provjere sistema za sagorijevanje i ispust plinova.

POSTUPAK I MJERE ZA SMANJENJE ZAGAĐENJA

Epizode povećanih koncentracija zagađujućih materija u zraku Kantona Sarajevo su:

PRIPRAVNOST,

UPOZORENJE

UZBUNA

Mjere i odgovornosti primjene u slučaju epizode PRIPRAVNOST

Pozivaju se sva pravna lica koja upravljaju postrojenjima za proizvodnju toplotne energije sa Liste pravnlh i fizičkih lica na koja se odnosi Plan, a koja koriste čvrsta goriva i teška lož ulja, da smanje temperaturu u prostorima koje zagrijavaju za minimalno 2•C, da pređu na prirodni gas ili električnu energiju, gdje za to postoje tehničke mogućnosti.

Zabranjuje se spaljivanje otpada i drugog nevegetacijskog materijala na otvorenom prostoru i pećima namjenjenim za zagrijevanje poslovnih i proizvodnih pogona.

Pozivaju se sva pravna lica da u zavisnosti od svojih mogućnoati izvrśe pomjeranje početka radnog væmena u cilju rasterećenja kapaclteta javnog gradskog prevoza i gradskih saobraćajnica.

U slučaju proglašenja epizode UPOZORENJE, preduzímaju se, uz zadrżavanje svih mjera iz epizode pripravnosti, i slijedeće mjere:

Pozivaju se sva pravna lica koja upravljaju postrojenjima za proizvodnju toplotne energije snage preko 50 kW koja koriste čvrsta goriva i teška Iož ulja, da smanje temperaturu u prostorljama koje zagrijavaju za minimalno 3°C.

Pozivaju se pravni subjekti da smanje broj radnih sati u tehnološkim poatrojenjima, sa Liste pogona i postrojenja, kojima namjena nije proizvodnja toplotne energiju za grijanje za minimalno 20 posto.

Zabranjuje se izvođenje grubih građevinsklh radova na otvorenom i zatvorenom prostoru.

U slučaju proglašenja epizode UZBUNA, uz zadržavanje svih mjera iz epizoda upozorenja pripravnosti, preduzimaju s sljedeóe mjere:

Zabranjuje se korištanje čvrstih goriva i teških ulja svim pravnim i fizičklm licima koji ísta koriste u tehnološkom procesu.

Upozoravaju se sva pravna lica na području općine Ilijaš da je pojačan inspekcijski i druginadzor nad primjenom svih mjera.

Upozoravaju se sva pravna i fizička lica na području općine Ilijaš da je kažnjivo svako spaljivanje otpada u kućanstvima i proizvodnom procesu, te se pozivaju, da se u slučaju sumnje, u takva nedozvoljena postupanja prijave na Eko-telefon br. 033/660 000 ili telefon Kantonalnog operativnog centra civilne zaštite br: „121“, radi daljnjeg djelovanja nadležnih inspekcija općina i Kantona, navodi se u Informaciji.

Share.

Comments are closed.