Na osnovu člana 64. stav (1) tačka a) najniža cijena, člana 70. stav (1), (3) i (6) Zakona o javnim nabavkama („SI. glasnik BiH”, broj 39/14), člana 57. Statuta općine llijaš (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 20/09 i 46/18), na preporuku Komisije za javnu nabavku broj: 04/4-23-1745/19 od 09.09.2019.godine, u postupku javne nabavke usluga izrade Idejnog i Glavnog projekta izgradnje podzemne garaže u llijašu, Općinski načelnik je donio:

ODLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Član 1.
Prihvata se preporuka Komisije za javnu nabavke broj: 04/4-23-1745/19 od 09.09.2019.godine, i ugovor za javnu nabavku usluga izrade Idejnog i Glavnog projekta izgradnje podzemne garaže u llijašu, dodjeljuje se ponuđaču: “BOSNA INŽINJERING” d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem u ul. Koševo br.11, Sarajevo, ID broj: 4201922320004, ponuda broj: 01-09/2019 od 02.09.2019.godine, za ponuđenu cijenu od 6.500,85 KM bez PDV-a sa uračunatim popustom od 31,57%, odnosno 7.606,00 KM sa PDV-om i uračunatim popustom od 31,57%, kao najbolje ocijenjenom.

Čilan 2.
Prijedlog ugovora o nabavci dostavit će se na potpis izabranom ponuđaču “BOSNA INŽINJERING” d.o.o. Sarajevo, u roku od 10 dana, računajući od dana od kada su svi ponuđači obaviješten o izboru najpovoljnije ponude.

Izabrani ponuđač je dužan dostaviti u roku od 5 (pet) dana od dana prijema ove Odluke originale ili ovjerene fotokopije dokumenata iz člana 45. od a) do d) Zakona o javnim nabavkama ne starije od 3 (tri) mjeseca računajući od momenta predaje ponude, u skladu sa tačkom 3.2.2. tenderske dokumentacije.

Prema članu 72. stav (3) tačka a) Zakona, ugovorni organ dostavlja prijedlog ugovora onom ponuđaču čija je ponuda po rang-listi odmah nakon ponude najuspješnijeg ponuđača, u slučaju da najuspješniji ponuđač propusti dostaviti originale ili ovjerene kopije dokumentacije iz predhodnog stava.

Član 3.
Za izvršenje ove odluke zadužuje se i ovlašćuje Služba za saobraćaj, stambeno-komunalne poslove i građenje.

Član 4.
Ova odluka objavit će se na web-straniei općine, www.ilijas.ba, istovremeno s upućivanjem ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, u skladu sa čl. 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama.

Član 5.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. stav (2) Zakona o javnim nabavkama.

Obrazloženje
Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 04/4-23- 1745/19 od 16.08.2019.godine.

Javna nabavka je provedena postupkom konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda. Procijenjena vrijednost javne nabavke je 9.500,00 KM bez PDV-a.

Obavještenje o nabavci broj: 976-7-2-89-3-46/19, objavljeno je na Portalu javnih nabavki dana 21.08.2019.godine.

Komisija za javnu nabavku imenovana je Odlukom broj 04/4-23-1745/19 od 16.08.2019.godine. Komisija za javnu nabavku dostavila je dana 09.09.2019.godine, Zapisnik o ocjeni ponuda broj: 04/4- 23-1745/19 započet dana 04.09.2019., a okončan dana 09.09.2019.godine i Preporuku o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 04/4-23-1745/19 od 09.09.2019.godine, u postupku javne nabavke usluga izrade Idejnog i Glavnog projekta izgradnje podzemne garaže u llijašu.

U postupku o radu je utvrđeno da je Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponuda i ocjenu prispjelih ponuda, o čemu je sačinila odgovarajuće zapisnike, u kojima je utvrđeno sljedeće:

  • da je ukupan broj pristiglih ponuda 2 (dva);
  • da je blagovremeno zaprimljeno 2 (dvije) ponude;
  • da su obje pristigle ponude prihvatljive.

U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalifikovanosti ponuđača te ocjenu prispjele ponude, u skladu sa kriterijima iz tenderske dokumentacije.

Komisija za javnu nabavku je u postupku ocjene pristiglih ponuda, provjerom cijena utvrdila da je ponuda prvorangiranog ponuđača računski neispravna i neprirodno niska te je u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama i pripadajućim podzakonskim aktima Ugovorni organ od prvorangiranog ponuđača dobio saglasnost za ispravku računske greške i osnovano obrazloženje neprirodno niske cijene ponude, a što je konstatovano Zapisnikom o ocjeni ponuda na osnovu kojeg je ova Odluka i donesena.

U postupku ocjene provedenog postupka, Općinski načelnik nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javne nabavku. Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, internim aktima i tenderskim dokumentom.

Uvidom u priloženu dokumentaciju, nesporno je daje izabrani ponuđač najbolje ocijenjen zbog najniže cijene, čime je utvrđena i rang lista ponuđača kako slijedi:

Red. brojNaziv/ime ponuđačaUkupna ponuđena cijena u KM bez PDV-aUkupna ponuđena cijena u KM sa PDV-om
1.“BOSNA INŽINJERING” d.o.o. Sarajevo6.500,85 sa uračunatim popustom od 31,57%7.606,00 sa uračunatim popustom od 31,57%
2.“URBIS CENTAR” d.o.o. Banja Luka8.900,0010.413,00

Iz navedenih razloga, primjenom člana 64. stav (1) tačka b) najniža cijena, Zakona o javnim nabavkama, odlučeno je kao u članu 1. ove odluke.

Protiv ove odluke može se uputiti žalba Žalba se podnosi u dovoljnom broju primjeraka, Ugovornog/prvostepenog organa.

Share.

Comments are closed.