Na osnovu člana 94.i 95. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarjevo“, br.23/17; 33/17), člana 3. i 4. Pravilnika o izboru i imenovanju direktora osnovnih škola u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj:2/18,32/18), člana 6. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Osnovne škole „Podlugovi“, člana 91. Pravila JU OŠ“Podlugovi“ i Odluke Školskog odbora broj:03-2339-01/19 od 14.08.2019.godine., Školski odbor raspisuje:

JAVNI KONKURS
Za izbor i imenovanje direktora škole na period od 4 godine

I USLOVI ZA IZBOR
Kandidat za direktora dužan je osim općih ispunjavati sljedeće uvjete:

a) da u pogledu stručne spreme ispunjava uvjete za nastavnika, pedagoda, pedagoga psihologa škole u koju konkuriše
b) da ima najmanje osam godina radnog iskustva i od toga najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima u nastavi ili na pedagoško-psihološkim poslovima ili na rukovodnim poslovima u školi
c) da ima najmanje VII stepen stručne spreme, odnosno završen najmanje II ciklus bolonjskog visokoobrazovnog procesa
d) da ima zvanje mentora
e) da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini u periodu od tri godine od dana prijavljivanja na javni konkurs;
f) da se na njega ne odnosi član IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine (lica koja služe kaznu ili su pod optužnicom od strane Međunarodnog tribunala za bivšu Jugoslaviju,a koja se nije povinovala naredbi da se pojave pred Tribunalom)
g) da nije osuđivan za krivično djelo i za privredni prijestup nespojiv sa obavljanjem dužnosti direktora škole;
h) da nema privatni finansijski interes u školi u kojoj se kandiduje za direktora.
i) da nije lice koje boluje od zarazne ili duševne bolesti
j) da nije alkoholičar, odnosno ovisnik o opijatima, a što će se preciznije urediti Pravilima škole
k) da nije lice protiv kojeg je potvrđena optužnica ili izrečena pravosnažna presuda ili mjera za jedno ili više krivičnih djela za koja se odredbama važećeg krivičnog zakona može izreći kazna zatvora u trajanju od tri mjeseca i više
l) da nije lice koje ima smetnje za imenovanje i obavljanje funkcije u skladu sa Zakonom o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine i Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine
m) da nije lice razriješeno dužnosti direktora zbog dokazanog kršenja zakona, korupcije, mita, nepotizma, profesionalne nekompetentnosti ili nemara, nesavjesnog i nestručnog obavljanja poslova direktora

II SADRŽAJ PRIJAVE
Kandidati su uz prijavu dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:
1. Svojeručno potpisanu pisanu prijavu na javni konkurs sa kratkom biografijom, kontakt podacima i tačno navedenom dokumentacijom koja se prilaže uz prijavu na javni konkurs;
2. Izvod iz matične knjige rođenih
3. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci)
4. Diplomu o stečenoj stručnoj spremi;
5. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu
6. Potvrdu/uvjerenje o radnom iskustvu i radnom iskustvu na poslovima u nastavi ili pedagoško-psihološkim poslovima ili na rukovodnim poslovima;
7. Rješenje o sticanju višeg stručnog zvanja;
8. Izjavu ovjerenu od strane nadležnog općinskog organa da protiv kandidata nije potvrđena optužnica ili izrečena pravosnažna presuda ili mjera za jedno ili više krivičnih djela za koje se odredbama važećeg krivičnog zakona može izreći kazna zatvora u trajanju 3 mjeseca i više;
9. Izjavu ovjerenu od strane nadležnog općinskog organa da kandidat nije osuđivan za krivično djelo i privredni prijestup nespojiv sa dužnostima direktora;
10. Izjavu ovjerenu od strane nadležnog općinskog organa kojom kandidat potvrđuje da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini u periodu od 3 godine od dana prijavljivanja na javni konkurs;
11. Izjavu ovjerenu od strane nadležnog općinskog organa da se na kandidata ne odnosi član IX 1 Ustava Bosne i Hercegovine;
12. Izjavu ovjerenu od strane nadležnog općinskog organa da nema privatni finansijski interes u školi u kojoj se kandiduje za direktora;
13. Izjavu ovjerenu od strane nadležnog općinskog organa da nema smetnje za imenovanje i obavljanje funkcije u skladu sa zakonom o sukobu interesa u organima vlasti u FBiH i zakonom o ministarskim,vladinim i drugim imenovanjima FBiH;
14. Izjavu ovjerenu od strane nadležnog općinskog organa da nije lice koje je razriješeno dužnosti direktora zbog dokazanog kršenja zakona, korupcije,mita,nepotizma,profesionalne nekompetentnosti ili nemara,nesavjesnog i nestručnog obavljanja poslova direktora;

NAPOMENA: Priložena dokumentacija treba biti originalna ili ovjerena fotokopija.
Ljekarsko uvjerenje od stane javne zdravstvene ustanove izabrani kandidat dostavlja školi po imenovanju direktora.

III DOSTAVA PRIJAVE I DOKAZA
Prijavu sa dokumentima kandidati dostavljaju poštom, preporučeno na adresu Javna ustanova Osnovna škola „Podlugovi“ ulica Žrtava genocida u Srebrenici broj 212, 71387 Podlugovi ili lično sekretaru škole u zatvorenoj koverti sa naznakom : „Prijava na javni konkurs za izbor direktora – ne otvaraj – (OTVARA KOMISIJA)“ .

IV NAČIN I ROK OBAVJEŠTAVANJA
O rezultatima konkursa kandidati će biti obaviješteni pismeno, putem pošte na adresu navedenu u prijavi u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja odluke o imenovanju direktora škole.

V KONKURSNI ROK
Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Share.

Comments are closed.