Predmet Javnog poziva je zakup školske kuhinje u cilju redovnog snadbjevanja učenika i zaposlenika Osnovne škole „Stari Ilijaš“ u Ilijašu sendvičima i napitcima.
Površina prostora iznosi 15,95 metara kvadratnih.
Dužina trajanja zakupa školska 2019/2020. godine sa početkom od 02.9.2019. godine i prekidom za vrijeme zismkog odmora učenika (januar 2019. godine, 4 sedmice), a najkasnije do 20. juna 2019.godine.

Pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica. Izbor ponuđača izvršiti će se po kriteriju najpovoljnije ponude (najviša ponuđena zakupnina).
Krajnji rok za dosatavljanje ponuda je 19.08.2019. godine (ponedjeljak) do 10:00 sati. Ponude će se javno otvarati u prostorijama JU OŠ „Stari Ilijaš“ Ilijaš, ulica Bosanski put br. 151. , dana 20.08.2019. godine (utorak) u 10:00 sati.
Postupak će provesti komisija koju imenuje Školski odbor i koja se sastoji od namjanje tri člana. Izbor ponuđača izvršiti će se po kriteriju najpovoljnije ponude (najviša ponuđena zakupnina), nakon čega će se sa odabranim ponuđačom zaključiti Ugovor o zakupu školske kuhinje. Ako su dvije ili više ponuda fizičkih ili pravnih lica jednake i utvrđene kao najpovoljnije,
prednost ima ponuda lica sa boljim referencama.


Početna cijena zakupnine iznosi 700,00 KM (sedam stotina KM) mjesečno. Ime, prezime, jedinstveni matični broj građana i adresu fizičkog lica, a ako je privatni poduzetnik i matični broj radnje, naziv, odnosno firmu i sjedište pravnog lica, odnosno dokaz o upisanoj djelatnosti u registar, uredno ovlašćenje za zastupanje, ponuđeni iznos zakupnine, da zakupac obavezno provodi mjere HACCP čiji nadzor vrši inspekcija. HACCAP (Hazard
Analysis Crtical Control Points) (dokaz certifikat), zapečaćenu kovertu uz napomenu „PRIJAVA NA JAVNI OGLAS ZA ZAKUP ŠKOLSKE KUHINJE- NE OTVARATI“ slati na adresu: JU Osnovna škola „Stari Ilijaš“ Ilijaš, ulica
Bosanski put 151., 71380” Ilijaš.

Krajnji rok za dosatavljanje ponuda je 19.08.2019. godine (ponedjeljak) do 10:00 sati. Ponude će se javno otvarati u prostorijama JU OŠ „Stari Ilijaš“ Ilijaš, ulica Bosanski put br. 151. , dana 20.08.2019. godine (utorak) u 10:00 sati.

Share.

Comments are closed.