Općina Ilijaš je objavila Javni poziv za prikupljanje prijava za davanje na korištenje poljoprivrednog zemljišta na period od 2020. do 2021. godine bez naknade, a na period  2022. -2024. godine cijena se određuje u minimalnoj visini jednogodišnjeg katastarskog  prihoda.

Pravo na prijavu imaju fizičke i pravne osobe sa prebivalištem na području općine Ilijaš registraovane po bilo kom osnovu kako poljoprivredni proizvođači. Kompletan Javni poziv možete pogledati na web stranici Općine Ilijaš.

https://www.ilijas.ba/PDF/2020/Javnipozivzaprikupljanjeprijavazadavanjenakoristenjepoljoprivrednogzemljista.pdf

Share.

Comments are closed.