Načelnik Općine Ilijaš raspisuje Konkurs za stipendiranje učenika i studenata sportista sa područja općine Ilijaš za školsku/akademsku 2019/2020. godinu.

Pravo prijave na Konkurs za dodjelu stipendija imaju učenici i studenti koji ostvaraju vrhunske sportske razultate, koji imaju prebivalište na području općine Ilijaš, a koji ispunajvaju sljedeće opće uslove:

 da je državaljanin BiH;

 da ima prebivalište na području općine Ilijaš najmanje tri godine prije objave Konkursa;

 da ima navršenih 12 godina;

 da je takmičar u kontinuitetu najmanje tri godine;

 da je član kluba koji je prijavljen u matičnom Sportskom savezu Bosne i Hercegovine.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova Konkursa predaju se na šalteru Općine Ilijaš, adresa 126. Ilijaške brigade 6, sa naznakom “Prijava za sportske stipendije – Ne otvaraj”.

Dokumenti dostavljeni uz prijavu na Konkurs neće se vraćati kandidatima.

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Konačna lista kandidata koji su dobili stipendiju bit će objavljena na oglasnoj ploči i web stranici Općine Ilijaš.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Službi za društvene djelatnosti i poslove mjesnih zajednica Općina Ilijaš (soba 31) ili na telefon 033 580 690.

Cjelokupni tekst Konkursa i prijavni obrazac možete preuzeti ovdje:

Share.

Comments are closed.