Damir Filipović, novi ministar prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS-a, kaže da će mu jedan od prioriteta biti brža realizacija Kantonalnog ekološkog akcionog plana u smislu dijagnoze, analize i smanjenja zagađenja zraka u KS-u. Mjere koje predviđa KEAP će svaki resor morati preuzeti za obavezu, jer taj problem se rješava koordinirano između različitih resora.

Ratne štete

– Namjeravamo više sredstava uložiti u energetsku efikasnost javnih objekata, jedinica kolektivnog i individualnog stanovanja, te da se Akcioni plan 2018-2020. koji je u zaostatku sa dva objekta realizira brže nego što je to do sada bilo. Također, namjeravamo da u saradnji sa KJKP Sarajevogas što veći broj domaćinstava pređe sa ekološki neprihvatljivih energenata na gas. Posebnu pažnju ćemo posvetiti pomoći mladima prilikom rješavanja prvog stambenog pitanja kroz različite projekte, navodi ministar Filipović.

Planirani budžet ovog ministarstva je 13.014.319 KM, te su sva sredstva usmjerena s ciljem upravljanja otpadom, smanjenja zagađenja, zaštite životne sredine, flore, faune i zaštite krajolika i stambeni razvoj.

Kada je riječ o povećanju energetske efikasnosti u stambenim zgradama i objektima budžetskih korisnika, planirano je 1.662.000 KM, s tim da postoji mogućnost povećanja ovih stavki kroz rebalans budžeta i kroz aranžman EBRD-a i UNDP-a. A što se tiče sredstva za sanaciju krovova i liftova, odnosi se na štete koje su nastale ratnim dejstvom, izdvojit ćemo 110.000 KM. Imamo namjeru izraditi registar ratnih šteta te sistemski pristupiti zatvaranju ovog poglavlja, jer nevjerovatno je da 23 godine nakon rata i dalje saniramo štete koje su posljedica tih dešavanja, ističe Filipović.

Za subvencioniranje mladih za pomoć pri stambenom zbrinjavanju ove godine biće izdvojeno 400.000 KM kroz transfere pojedincima i kroz projekat povoljnije kupovine stanova gdje Ministarstvo izdvaja sredstva za radnje koje prethode gradnji. Jedan od problema koji će se morati rješavati je i deponija u Smiljevićima.

Kolektor

– Problem u Smiljevićima je veći od prikazanog. Prije svega, Općina Novi Grad dužna je da obezbijedi glavni kanalizacioni vod i kanalizacioni kolektor u koji bi se izlijevale pretretirane procjedne vode. Iz tih razloga su bila doznačena sredstva općini od prošle Vlade, međutim napravljena je prenamjena i sredstva su potrošena na nešto drugo. Veliki broj domaćinstava na toj lokaciji nema ni septičku jamu, te kanalizaciju direktno ispušta u Lepenički potok. Trenutno očekujemo da federalno ministarstvo izda okolinsku dozvolu za Smiljeviće, te nemamo sumnju da će biti drugačije, sama dozvola će nas obavezati da izgradimo prečistač otpadnih voda, a očekujemo i finansijsku pomoć Svjetske banke. Mi smo za deponiju planirali 1.500.000 KM, istakao je ministar Filipović.

Izvor: Oslobođenje

Share.

Comments are closed.