U sali Općinskog vijeća Ilijaš danas je održana Javna prezentacija Nacrta Budžeta Općine Ilijaš i Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Ilijaš za 2020. godinu. Javnoj prezentaciji su prisustvovali predstavnici udruženja, mjesnih zajednica i građani. Općinsko vijeće Ilijaš je na 36. sjednici održanoj 27. novembra 2019. godine usvojilo Nacrt Budžeta Općine Ilijaš za 2020. godinu i Nacrt Odluke o izvršavanju Budžeta za 2020. godinu.

Na
početku rasprave, načelnik Općine Ilijaš Akif Fazlić predočio je glavne
karakteristike utvrđenog Nacrta.

„Nacrt Budžeta Općine Ilijaš utvrđen je u iznosu od
14.664.900.00 KM i ovom rasporavom želim da dobijemo kvalitetne sugestije i
prijedloge. Bez obzira što je naš budžet značajno manji u odnosu na prethodne
dvije godine i dalje je u osnovi ostaje razvojni. Više od polovine budžeta,
tačnije blizu 60%, izdvaja se na kapitalne projekte.

Kada govorimo o kapitalnim izdacima
njih je zaista dosta. Jedan od najznačajnih projekata jeste izgradnja Gradskog
stadiona, odnosno druga faza tog projekta u vrjednosti od 1.100.000 KM, potom
završetak fiskulturne sale u SŠC “Nedžad Ibrišimović”. Također već sada
započinjemo projekat prenamjene stare fiskulturne sale u OŠ “Hašim
Spahić” u produženi boravak, a vrijednost tog projekta je oko 270.000 KM.
Finansirat će se i rekonstrukcija prostora Vrtića Ilijaš kako bismo dobili
dodatni prostor i ukinuli listu čekanja za predškolsi odgoj. Također planirano
je nekoliko projekata u OŠ “Podlugovi”, od sanacije mokrih čvorova i
uređenja prostora u područnoj školi u Ljubnićima. Planirano je da se urade
projekti energetske efikasnosti u područnim školama Dragoradima i Lješevu.
Akcenat je, kako ste mogli čuti iz mog izlaganja, već nekoliko godina na
obrazovanju.

I dalje naš prioritet ostaje sobraćajna
infrastruktura, ona je ključ urbanizacije svih anselja i sela na području
općine Ilijaš. Naravno i komunalna infrastruktura kroz rekonstrukciju postojeće
mreže i gradnju nove. Tu planiramo nekoliko velikih projekata prije svega kada
je u pitanju odvodnja otpadnih voda koje će biti vezane za radove na
rekonstrukciji regionalne ceste, na izgradnji nove ceste od zgrade Općine
Ilijaš prema regionalnoj cesti, te rekonstrukciji ceste koja povezuje Podlugove
i Mrakovo preko Vratuše. Kroz pomenute projekte planiramo u potpunosti riješiti
i komunalnu infrastrukturu”
,
kazao je općinski načelnik Akif Fazlić.

Nacrt Budžeta Općine Ilijaš za 2020. godinu prisutnim je prezentirao Nedžad Masnopita, šef Odsjeka za budžet i trezor Općine Ilijaš, koji je prisutnim predstavio strukturu planiranih prihoda i rashoda za 2020. godinu.

Projicirani prihodi i primici u okviru projekcije Nacrta Budžeta općine Ilijaš za 2020. godinu planirani su u skladu sa važećim propisima koji definišu i određuju pripadnost javnih prihoda općina, uvažavajući sve aktivnosti koje se sa aspekta aktuelnih fiskalnih mjera provode na višim nivoima vlasti, kao i njihova refleksija na Budžet općine Ilijaš. Budžet predstavlja temeljni finansjski dokument u kojem se utvrđuju programi aktivnosti i projekti za budžetsku odnosn kalendarsku godinu. Budžet je akt kojim se predviđaju prihodi i primici, te rashodi izdaci za jednu godinu. Novac koji stiže u budžet općine je novac poreskih obveznika, a naša je obaveza da njime raspolažemo u najboljem interesu lokalne zajednice. Budžetski proces se zasniva na analizi ostvarenja prihoda u proteklom periodu, procjenama ekonomske osnove, prioritetnim ciljevima i poslovima iz nadležnosti općine, planiranim projektima i programima. Donošenje budžeta, koraci i krajnji rokovi u pripremanju, izradi i usvajanju budžeta propisano je Zakonom o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH i Zakonom o budžetima u Federaciji BiH.

Kapitalni primici u okviru Budžata općine Ilijaš za 2020. godinu projicirani su u iznosu od 1.000.000 KM, a odnose se na prihod po osnovu prodaje zemljišta u okviru Industrijske zone Luke, zemljišta za izgradnju stambenih naselja Alića Gaj i Banovac.  Prenesena sredstva u ukupnoj strukturi prihoda učestvuju sa 6,47 % i iznose 948.000 KM. U okviru ove strukture prihoda vidljivo je da se radi o strogo namjenskim prihodima odnosno prihodima koji imaju unaprijed uvrđenu namjenu, a isti se odnose :

–  Prihode po
osnovu Zakona o zaštite i spašavanju u iznosu 405.000 KM, a koji se koriste
strogo namjenski na provođenje mjera zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih
nesreća te za izgradnju i održavanje javnih skloništa.

–  Prihode  u 
iznosu  od  326.000 
KM  po  osnovu 
kreditnog  zaduženja  na  ime
izgradnje gradskog stadiona sa pratećim sadržajima

–  Prihode u
iznosu 217.000 KM od ostalih nivoa vlasti, institucija i građana na ime na ime
sufinansiranja rekonstrukcije i izgradnje infrastrukturnih i drugih objekata.

Pored rashoda i izdataka koji su planirani za obavljanje osnovne djelatnosti jedinstvenog općinskog organa uprave, Općinskog vijeća i mjesnih zajednica u skladu sa zakonskim nadležnostima, planirani sui  rashodi izdaci u skladu sa ciljevima i projektima utvrđenim u Strategiji lokalnog razvoja općine Ilijaš, Operativnim planom Općinskog načelnika i potrebama mjesnih zajednica.

U  okviru  budžetske  potrošnje  za  administrativni  dio  budžeta  (troškovi  organa  uprave, općinskog vijeća i mz) izdvaja se iznos od 3.594.100,00 KM,  što predstavlja 24,51 % od ukupnog budžeta tj. ukupnih prihoda i primitaka.U  okviru  budžetske  potrošnje  za  plaće  (bruto  plaće  i  doprinosi  i  naknade  troškova) zaposlenih u organu uprave izdvaja se iznos od 2.328.200 KM, što predstavlja 15,88% od ukupnog budžeta tj. ukupnih prihoda i primitaka. Ovaj podatak govori o nastavku  racionalizaciji i uštedi u okviru troškova plaća. Na  ime  troškova  funkcionisanja  Jedinstvenog  općinskog  organa  uprave,  Općinskog vijeća i mjesnih zajednica u okviru budžetske potrošnje izdvaja se iznos od 1.161.900 KM ili 7,92 % od ukupnog budžeta. Iz Budžeta općine Ilijaš za 2020. godinu na ime troškova naknada Općinskih vijećnika, komisija Općinskog vijeća te rada klubova vijećnika koji participiraju u Općinskom vijeću iz  Budžeta  općine  Ilijaš  za  2020.  godinu  izdvojit  će  se  272.490  KM  ili  1,86  ukupno projiciranih prihoda. Na ime naknada Savjetima mjesnih zajednica i Naknada štaba i jedinice civilne zaštite iz Budžeta  Općine  Ilijaš  za  2020.  godinu  izdvojit  će  se  127.630  KM  ili  0,87  ukupno projiciranih prihoda. Općina Ilijaš će iz Budžeta kao podršku programima i projektima socijalne zaštite u 2020. Godini izdvojiti 331.800,00 KM ili 2,26 % ukupno planiranih budžetskih sredstava. Općina Ilijaš će iz Budžeta općine Ilijaš kao podršku programima i projektima u oblasti obrazovanja    i  mladih  u  2020.  godini  izdvojiti  1.391.500,00  KM  ili  9.49  %  ukupno planiranih  budžetskih  sredstava,  odnosno  780.000  KM  na  ime  kapitalnih  ulaganja  i 611.500 KM na ime tekućih transfera institucijama i udruženjima. Općina Ilijaš će iz Budžeta općine Ilijaš kao podršku programima i projektima u oblasti boračko  invalidske  zaštite  u  2020.  godini  izdvojiti  559.800,00  KM  ili  3.82  %  ukupno planiranih budžetskih sredstava.Općina Ilijaš će iz Budžeta općine Ilijaš kao podršku programima i projektima u oblasti kulture i sporta u 2020. godini izdvojiti 1.766.000,00 KM ili 12.04 % ukupno planiranih budžetskih sredstava, odnosno 1.120.000 KM na ime kapitalnih ulaganja i 646.000 KM na ime tekućih transfera institucijama i udruženjima. U okviru Budžeta općine Ilijaš za 2020. godinu za kapitalne transfere i izdatke izdvojeno je 8.845.700 KM ili 57,66%.  Visinom izdvojenih sredstava za kapitalne transfere i izdatke u odnosu na cjelokupan budžet može se odrediti u kojoj mjeri je on razvojni.Za  projekte  vodosnadbjevanja  i  izgradnje  fekalne  i  oborinske  kanalizacije  u  okviru kapitalnog Budžeta općine Ilijaš za 2020.godine izdvojeno je 920.000 KM ili 10,88 %. Za projekte rekonstrukcije, sanacije, izgradnje i održavanja puteva i putnih komunikacije u okviru kapitalnog Budžeta općine Ilijaš za 2020.godine izdvojeno je 2.695.000 KM ili 31,87 %. Na  ime  nabavke  zemljišta  koja  će  poslužiti  za  realizaciju  projekata  rekonstrukcije  i izgradnje u okviru kapitalnog Budžeta općine Ilijaš za 2020.godine izdvojeno je 470.000 KM ili 5,56 %.  Za projekte rekonstrukcije, sanacije, izgradnje i održavanja puteva i putnih komunikacije u okviru kapitalnog Budžeta općine Ilijaš za 2020.godine izdvojeno je 2.695.000 KM ili 31,87 %. Na  ime  nabavke  zemljišta  koja  će  poslužiti  za  realizaciju  projekata  rekonstrukcije  i izgradnje u okviru kapitalnog Budžeta općine Ilijaš za 2020.godine izdvojeno je 470.000 KM ili 5,56 %. Za  projekte  izgradnje  i  rekonstrukcije  školski  objekata  i  nabavku  opreme  u  okviru kapitalnog Budžeta općine Ilijaš za 2020.godine izdvojeno je 405.000 KM ili 4,79 %. Za projekte ostale komunalne infrastrukture i druge manje projekte u okviru kapitalnog Budžeta općine Ilijaš za 2020.godine izdvojeno je 1.911.700 KM ili 22,61 %. Za projekte izgradnje i rekonstrukcije sportskih objekata u okviru kapitalnog Budžeta općine Ilijaš za 2020.godine izdvojeno je 1.120.000 KM ili 13,25 %. Za projekte izgradnje i rekonstrukcije javne rasvjete po mjesnim zajednicama u okviru kapitalnog Budžeta općine Ilijaš za 2020.godine izdvojeno je 311.000 KM ili 3,68 %.Nacrtom Budžeta planiran je nastavak uređenja školskih i sportskih objekata, također izdvojena su i značajna sredstva za uređenja vodovodne i kanalizacione mreže, prioritet i dalje ostaje saobraćajna infrastruktura, kupovina zemljišta i rješavanje imovinsko-pravnih odnosa i brojni drugi projekti. Nakon izlaganja otvorena je diskusija tokom koje su prisutni imali priliku iznijeti svoje prijedloge i primjedbe. U raspravi su uzeli učešće predstavnici Omladinske organizacije “Carpe diem – Iskoristi dan”, Udruženja “Budi mi drug”, predsjednik  MZ Ljubina i građanin naselja Bioča. Svi prijedlozi i primjedbe biće uvršteni  u izvještaj o prvodenoj javnoj raspravi i dostavljeni Općinskom vijeću uz Prijedlog Budžeta za 2020. godinu.

Nacrt Budžeta Općine Ilijaš za 2020. godinu i Nacrt Odluke o izvršavanju Budžeta za 2020. godinu objavljen je na web stranici www.ilijas.ba i oglasnoj ploči Općine Ilijaš, te se pozivaju građani, predstavnici mjesnih zajednica i svi zainteresovani subjekti da svoje prijedloge, primjedbe i sugestije dostave u Službu za privredu, finansije i investicije Općine Ilijaš do utorka, 17. decembra 2019. godine, do 12,00 sati.

Share.

Comments are closed.