Produženi boravak je poseban oblik odgojno-obrazovnog rada sa učenicima koji se realizira u školi i u okviru koga učenici imaju samostalan rad i niz različitih oblika slobodnih aktivnosti i zdravu ishranu u skladu sa Pravilnikom o radu produženog boravka Javne ustanove Osnovne škole „Hašim Spahić“ Ilijaš i drugim važećim propisima. U slučaju škola ne uspije obezbjediti ishranu učenicima, tačnije u periodu dok se ne okonča postupak javne nabavke hrane za potrebe produženog boravka, škola pruža samo uslugu boravka učenika bez ishrane.

II.

U produženi boravak se mogu uključiti učenici I, II, III, IV i V razreda organizirani u posebne ili kombinovane grupe vodeći računa o uzrastu učenika u grupi. Grupe produženog boravka mogu da budu homogene (formirane od učenika jednog odjeljenja, kao i od učenika iz odjeljenja istog razreda) i heterogene (formirane od učenika različitih odjeljenja).
Prilikom formiranja grupa učenika vodit će se računa o raspoloživim kapacitetima za smještaj učenika uz poštivanje propisanih minimuma/optimuma/maksimuma u Pedagoškim standardima.
Prednost prilikom formiranja grupa imaju učenici I i II razreda te će škola prvenstveno svoje kapacitete popunjavati učenicima iz navedenih razreda.

III.

Naknada za pružanje usluga produženog boravka po učeniku iznosi 200,00 KM.
Roditelji koji imaju više od jednog djeteta u produženom boravku ostvaruju pravo popusta na svako dijete u visini od 10% ukupne cijene produženog boravka.
S roditeljima učenika koji su upisani u produženi boravak JU OŠ „Hašim Spahić“ Ilijaš, direktor škole zaključuje Ugovor o međusobnim pravima i obavezama za korištenje usluga produženog boravka kojim se detaljnije regulišu uslovi korištenja usluga produženog boravka.

IV.

Roditelji učenika I, II, III, IV i V razreda koji žele da upišu svoje dijete u produženi boravak podnose Prijavu za upis u produženi boravak za drugo (II) polugodište školske 2020/2021. godine na prijavnom obrascu koji mogu preuzeti u sekretarijatu škole ili s web stranice JU OŠ „Hašim Spahić“ Ilijaš. Uredno popunjen i potpisan prijavni obrazac potrebno je dostaviti u sekretarijat škole zaključno sa 15.01.2021. godine.

V.

Rad produženog boravka će biti organizovan od početka drugog polugodišta do kraja nastavne 2020/2021. godine pod uslovom da u produženi boravak bude upisan optimalan broj učenika predviđen Pedagoškim standardima.

Direktor
Nihad Salkić

Share.

Comments are closed.