Kao jedan od subjekata koji je odgovoran za zaštitu potrošača u Kantonu Sarajevo, kantonalni tržišno-turistički inspektori su, s obzirom na aktuelnu situaciju, usmjerili aktivnosti inspekcijskih nadzora na kontrolu kretanja cijena na tržištu koje, shodno odluci Vlade FBiH, trebaju ostati na istoj razini kakve su bile 05. marta 2020. godine.

Upozoravamo privredne subjekte, kao i sva pravna i fizička lica da će svako nezakonito povećanje cijena i zloupotreba uslova slobodnog formiranja cijena biti pravovremeno sakcionisana.

Pozivamo građane da sve eventualno uočene nepravilnosti u Kantonu Sarajevo prijave nadležnim inspekcijskim organima na sljedeće načine:

-Putem telefona na: 033 770-156;
-E-mail poštom na: kuip@kuip.ks.gov.ba

-Putem vibera na broj: 061 160-926

“S ciljem zaštite interesa krajnjeg potrošača, inspekcijski nadzori će biti izvršeni u maksimalno ekspeditivnim rokovima. Dodajemo i da, u okviru svojih nadležnosti, inspektori Tržišno-turističke inspekcije u svakodnevnim nadzorima provode kontrole cijena osnovnih životnih namirnica i higijenskih potrepština o čemu svakog mjeseca izvještavaju Federalno ministarstvo trgovine i Ministarstvo privrede KS.
Bitno je napomenuti da privredni subjekti imaju zakonsku obavezu posjedovanja Pravilnika o načinu formiranja cijena, kao i da Zakon o unutrašnjoj trgovini, Zakon o kontroli cijena, kao i Zakon o zaštiti potršača, svaki na svoj način, obavezuju preduzeća i fizička lica da se trebaju pridržavati istaknutih cijena, a da cjenovnici i pojedinačna cijena usluga i proizvoda moraju biti istaknuti na vidnom mjestu i dostupnom za kupca.

Zakon o kontroli cijena predviđa novčanu kaznu za pravna lica u iznosu od 500,00 KM do 5.000,00 KM, za odgovorno lice u pravnom licu od 200,00 KM do 2.000,00 KM, te od 500 do 1.500 KM za fizičko lice.

Osim toga, u interesu zaštite zdravlja građana, kantonalni inspektori Inspektorata sanitarne, zdravstvene, farmaceutske i inspekcije za hranu u punom kapacitetu vrše pojačani nadzor nad provedbom općih i posebnih mjera za zaštitu stanovništva od zaraznih bolesti, u skladu sa naredbama kriznih štabova ministarstava zdravstva FBiH i Kantona Sarajevo.

Od početka ovog mjeseca inspektori KUIP-a su, na osnovu dostavljenih sanitarnih upitnika sa graničnih prijelaza, izdali 155 rješenja o zabrani kretanja van boravišta (samoizolacija) na području KS u trajanju od 14 dana, koja će biti predmetom kontrole u saradnji sa policijskim službenicima Uprave policije KS. Prema odredbama Krivičnog zakona, ukoliko neko svjesno dovede drugog u mogućnost zaraze, odnosno širenja bolesti, može se kazniti zatvorom do godinu dana.

Dodajemo i da se, zbog neprovođenja mjere za sprečavanje zaraznih bolesti, privrednim društvima i drugim pravnim licima mogu izricati kazne od 3.000 do 10.000 KM, odgovornim licima pravniih lica od 500,00 KM do 2.000,00 KM, a fizčkim licima-obrtnicima od 2.000 KM do 8.000 KM.

S ciljem preventivnog djelovanja, građane prije svega pozivamo na samodisciplinu, kao i da se pridržavaju zvanično donesenih mjera i uputa kriznih štabova Kantonalnog i Federalnog ministarstva zdravstva”, poručuju iz Kantonalne uprave za inspekcijske poslove.

Share.

Comments are closed.