Načelnik Općine Ilijaš Akif Fazlić i saradnici iz Službe za prostorno uređenje održali su danas sastanak  sa direktorom Zavoda za planiranje Hamdijom Efendićem i saradnicima.
Tema sastanka bila je dogovor oko nastavka aktivnosti na izradi regulacionih planova na području općine Ilijaš.
S obzirom na opredjeljenje općine Ilijaš za stvaranje preduslova za plansku izgradnju na području općine Ilijaš, kao i podsticanje investitora na plansku izgradnju, u prethodnim godinama izrađeno je više Regulacionih planova: Banovac, Centar, Stari Ilijaš, Industrijska zona Luka, Željezara i dr. kao i regulacionih planova za izgradnju apartmanskih objekata.

Današnji sastanak je nastavak redovnih aktivnosti općinskog načelnika sa Zavodom za planiranje razvoja Kantona Sarajevo, kao nosioca izrade planova, u cilju završetka započetih i nastavku realizacije planiranih aktivnosti na realizaciji regulacionih planova, planiranih Operativnim planom Općinskog načelnika i budžetom općine Ilijaš za 2020 godinu.

Izvršen je terenski obilazak lokaliteta za izradu regulacionog plana “Srebrenički arboretum”,po primjedbama građana, lokalitet ” Junakovac” koji je u fazi izrade koncepta plana i lokalitet za izradu regulacionog plana “Aparmansko naselje Stari Ilijaš I”, a u svrhu definisanja obuhvata za izradu plana.

Danas je direktor Zavoda isporučio načelniku usvojene Izmjene i dopune RP Banovac, a u periodu juli-august dogovoreno je da će Zavod dostaviti na daljnju procedutu sljedeće planove: prijedlog regulacionog plana “Srebrenički arboretum”, nacrt Izmjena i dopuna regulacionog plana “Podlugovi I” i “Podlugovi II”, prijedlog regulacionog plana “Apartmansko naselje Ljubinići-QTRBS”.

Načelnik Fazlić je upoznao direktora Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo o trenutnim aktivnostima koje se provode kada je u pitanju planska dokumentacija, odnosno da je u toku procedura javnog uvida na nacrt Regulacionog plana “Željeznička stanica Lješevo” koja traje do 03.07.2020. godine,kada će se održati Javna rasprava, a da je na junsku sjednicu OV Ilijaš  dostavljen nacrt regulacionog plana Mrakovo 1 i Odluka o pristupanju izradi Regulacionog plana “Paljevo” G.Malešići.

Dogovoreno je, također, da se za sve ostale planove, za koje je Općina pokrenula inicijativu i koji su u početnoj fazi izrade, pokušaju ispoštovati rokovi, a sve u cilju potrebe investitora da što prije dođu do dokumentacije o građenju, posebno u ovom periodu kada su općini, zbog stanja koji je prouzrokovao virus Covid 19, potrebna sredstva za nastavak započetih infrastrukturnih projekata.

Share.

Comments are closed.