Agresija na BiH je za sobom ostavila velike količine neeksplodiranih ubojnih sredstava (NUS-a), mina i oružja. Pored uloženih napora i značajnog napretka u rješavanju problema, upravo mine predstavljaju jednu od glavnih prepreka za sigurnost građana, ekonomski i društveni razvoj. Ogromni napori su učinjeni da se identifikuju i očiste minski zagađena područja, ali se ona i dalje mogu naći skoro po cijeloj teritoriji općine Ilijaš. Ratna dejstva rasprostranjena po cijelom području općine Ilijaš često i na nepoznatim lokacijama, ostavile su za sobom veliki broj različitih vrsta minskih polja i grupe mina koje su postavljene u toku agresije, a koja nisu u potpunosti označena, ona predstavljaju opasnost po živote i zdravlje ljudi, materijalna dobra i životinje. Pojava mina može se očekivati i na površinama koje nisu bile u zoni borbenih dejstava, prvenstveno nemarom i nesavjesnosti lica koja bacaju minsko eksplozivna sredstva i NUS na smetljišta i druga mjesta, što ima elemente krivičnog djela i (pored amnestije za njihovu predaju). Lociranje minskih polja je voma komplikovano jer većina od njih nije uredno dokumentovana ili su zapisnici izgubljeni i uništeni, iako su po završetku agresije sve zaraćene strane bile u obavezi da prijave minirana područja. Specifičnost sumljive povšine na području općine Ilijaš koja otežava njegovo rješavanje je u tome da se u pravilu radi o minskim poljima nepoznatog rasporeda sa pojedinačnim minama ili grupama mina na širim područjima gdje je dolazilo do čestih pomjeranja borbenih linija.

Općina Ilijaš se od 1999. godine oslanja na Federalnu upravu civilne zaštite koja ima razvijene kapacitete za deminiranje koje trenutno čine timovi za: deminiranje i timovi za uklanjanje NUS-a, Federalni timovi za uzorkovanje i mašinsku pripremu zemljišta za deminiranje, mašinski timovi za uklanjanje ruševina, mašinsku pripremu zemljišta, tehničko izviđanje, tim pasa za otkrivanje eksploziva i menadžment tim za upravljanje navedenim snagama za deminiranje. Za područje općine Ilijaš je određen koordinator za deminiranje u Službi CZ kao i Policijska stanica Ilijaš u koju se može predati ili prijaviti NUS-a, naoružanje i municija, odgovorili su na naš upit o protivminskim akcijama iz Službe civilne zaštite Općine Ilijaš.

Aktivnosti koje se trenutno provode:

 1. Operacije koje obuhvataju čišćenje mina i NUS-a, izviđanje, obilježavanje, osiguranje kvaliteta i izradu odgovarajućih karata,

2.Tokom 2020.godine došlo je do zastoja u operativnim aktivnostima deminiranja na području općine Ilijaš. Prelaskom na nove metoda u deminiranju, MSP-a (minsko sumnjiva povšina) zasniva se na prikupljanju i analizi svih informacija o miniranosti, pri čemu treba uzeti u obzir sve relevantne informacije vezane za šire područje, kao što su način ratovanja, tok ratnih dejstava, najčešće korištene mine, uobičajeni način postavljanja mina i sl.

3.Općina Ilijaš, prema službenim podacima, ima površinu od 309 km² i ima sumnjivu površinu od cca 8% odnosno (24 km²). Opštom procjenom  koju su za općinu Ilijaš radile OS BiH, sumnjiva povšina podijeljena u 11 MSP  od čega jedan MSP zauzima sumnjivu teritoriju od 2 – 2,5 km².

4.Općina Ilijaš je uspjela za 2021 godinu obezbjediti rezervaciju jednog MSP projekta od 2 068 000m2 (MSP Kozlovac), gdje se u aprilu očekuje otvaranje projekta od strane FUCZ i njenih timova za deminiranje u saradnji sa centrom za uklanjanje mina BH MAC-a.

  1. Drugi MSP projekat (Srednje-Kožlje) je u fazi izrade od strane Centra za uklanjanje mina BH MAC-a i trenutno se iznalaze novčana sredstva za njegovu realizaciju.
  2. Prikupljeni NUS-a u 2020. godini.

 

RB. Vrsta NUS-a: Količina:
1. Tromblon 1
3. Ručna bomba 12
4. Protiv pješadiska  mina 4
5. Minobacačka granata 60mm 1
6. Nepoznati NUS 1
7. Municija (razna) 346

 

Share.

Comments are closed.