ILIJAŠ

JAVNI KONKURS ZA IZBOR I IMENOVANJE GLAVNOG I ODGOVORNOG UREDNIKA RADIJA ILIJAŠ

Na osnovu člana 27. i 29. Uredbe sa zakonskom snagom o ustanovama („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ br.6/92, 8/93 i 13/94), član 7. i 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima  Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“br. 12/3,34/3 i 65/13)člana 122. Pravila Javne ustanove“ KULTURNO- SPORTSKI CENTAR I RADIO ILIJAŠ i Odluke Upravnog odbora o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje Glavnog i odgovornog urednika br. 01-II-01/2024 od 24.01.2024. godine objavljuje:

JAVNI KONKURS

 ZA IZBOR I IMENOVANJE GLAVNOG I ODGOVORNOG UREDNIKA RADIJA ILIJAŠ

 I OPIS POZICIJE

–  kreira programsku šemu radio programa, predlaže uređivačku, kadrovsku i finansijsku politiku  u procesu proizvodnje i emitovanja programa i ažurira WEB stranice,

– odgovoran je za zakonito i stručno obavljanje poslova u okviru radio programa,

– realizuje radio program i rukovodi procesom rada,

– odgovoran je za sve informacije objavljene putem radija i WEB stranice,

– obavlja druge poslove po nalogu direktora u skladu sa zakonom i Pravilima Ustanove.

GLAVNI I ODGOVORNI UREDNIK SE BIRA NA PERIOD OD ČETIRI GODINE

Kandidati za  poziciju iz ovog konkursa moraju ispunjavati sljedeće uslove:

 1. OPĆI USLOVI
 • da je državljanin Bosne i Hercegovine,
 • da je stariji od 18 godina,
 • da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova na koje se kandidira,
 • da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini u periodu od tri godine prije dana objavljivanja javnog oglasa,
 • da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji (član

IX .1.Ustava  Bosne i Hercegovine), da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5.

Zakona  o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u F BiH,

 • da nije član organa zakonodavne, izvršne ili sudske vlasti ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine,
 • da nema privatni finansijski interes u regularnom organu u koji se kandiduje,
 • da nije osuđivan za krivično djelo i privredni prestup nespojiv sa dužnošću u regularnom organu u koji se kandiduje,
 • da nije lice kojem je pravosnažnom presudom suda zabranjeno obavljanje aktivnosti u regularnom organu za koji se kandiduje.
 1. POSEBNI UVJETI
 • stečena diploma visokog obrazovanja VII stepen (VSS) ili završen prvi ciklus studija koji se vrednuje sa najmanje 240 ECTS studijskih bodova ili diploma drugog ili trećeg ciklusa studija po Bolonjskom sistemu studiranja u oblasti društvenih nauka.
 • da ima najmanje tri godine radnog iskustva u radio – difuznoj , odnosno informativnoj djelatnosti,
 • da nema zakonskih smetnji za izbor i imenovanje

II POTREBNI DOKUMENTI

 • kraća biografija i kontakt telefon,
 • uvjerenje o državljanstvu ( ne starije od šest mjeseci),
 • izvod iz matične knjige rođenih,
 • dokaz o stručnoj spremi ( diploma o završenom fakultetu),
 • uvjerenje o radnom iskustvu,
 • izjave iz alineje od 4 do 9 (opći uvjeti) i alineju 3 ( posebni uvjeti) potpisane i ovjerene od strane nadležne općinske službe.

Kadidat koji bude imenovan za Glavnog i odgovornog urednika RADIO ILIJAŠA  naknadno će dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova za koje se kandidovao i uvjerenje o nekažnjavanju.

Dokumenti koji se prilažu uz prijavu moraju biti originali ili ovjerene kopije dokumenata.

Svi kandidati koji budu stavljeni na listu s užim izborom, biće pozvani na intervju od strane Upravnog odbora.Nakon obavljenog intervjua Upravni odbor donosi odluku o izboru kandidata, a nakon toga odluku dostavlja izvršnom organu općine- općinskom načelniku na saglasnost.

Po dobivenoj saglasnosti osnivača Upravni odbor će izvršiti konačno imenovanje.

Konkurs će biti objavljen u dnevnom listu Oslobođenje, Službenim novinama F BiH, WEB stranici Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo i na WEB stranici Ustanove.

Krajnji rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana posljedjeg objavljivanja konkursa.

Prijave sa traženom dokumentacijom treba dostaviti lično ili poštom preporučeno , sa naznakom Prijava na KONKURS za mjesto Glavni i odgovorni urednik RADIO ILIJAŠA- ne otvarati na sljedeću adresu: JU „KSC I RADIO ILIJAŠ“ ul. Hašima Spahića 23, 71 380 ILIJAŠ.

 

 

 

 

 

 

 

Predsjednica Upravnog odbora

                Mersiha Duraković

Povezane objave

Back to top button