Asocijacija srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini (ASuBiH) je 2020. godine, kroz projekat “YOU.th

Participate”, sproveo aktivnosti od krucijalne važnosti za edukovanje, istraživanje i uključivanje

mladih u procese donošenja odluka te njihovo uspješno djelovanje u lokalnim zajednicama širom

Bosne i Hercegovine. Osnovni cilj projekta jeste povećati stepen uključenosti srednjoškolaca u

procese donošenja odluka koje se njih tiču, osposobljavanje lokalnih predstavnika u lokalnim

zajednicama širom države, edukacija i zastupanje srednjoškolskih ideja, mišljenja i stavova te

upoznavanje sa svim mehanizmima učešća srednjoškolaca i mladih ljudi.

Jedan od najvećih izazova vlasti jeste uključivanje građana u procese koje ih se tiču, među kojima

treba da budu i mladi. Niko osim mladih ljudi ne može i ne treba odlučivati o pitanjima koja se tiču

njih, a pored tog važno je znati da je društvo dužno da edukuje mlade o procesima donošenja odluka

jer su oni budući aktivni građani i potencijalni donosioci političkih odluka.

Sa ovim u vidu, ASuBiH, kroz naš projekat You.th Participate, u saradnji sa proMENTE socijalna

istraživanja, sprovela je istraživanje u sklopu obuke u organizaciji istih, koja je imala za cilj da

srednjoškolce poduči o njihovom učešću u procesima donošenja odluka u Bosni i Hercegovini, te

izdala publikaciju na istu problematiku!

Obuka je trajala od aprila do decembra 2020. godine, a učestvovalo je 25 srednjoškolaca iz: Banja

Luke, Bihaća, Brčkog, Bugojna, Foče, Goražda, Gradačca, Jablanice, Modriče, Orašja, Rogatice,

Sarajeva i Zenice. Kroz interaktivan rad, diskusije, predavanja i prateće materijale, polaznici su imali

priliku da razvijaju kritičko promišljanje i usvajaju znanja o procesima donošenja odluka, kao i

produbiti temu učešća mladih u procesima donošenja odluka koje se tiču mladih, ali i generalno

društva. Raspravljalo se o ulozi individulnih i društvenih faktora u procesima odlučivanja te o

psihološkim procesima i stilovima koji stoje u pozadini donošenja odluka. Učesnici obuke imali su

priliku i praktično primijeniti svoje znanje, te na taj način utvrditi naučeno kroz module. Obuka se

završila raspodjelom zadataka za narednu fazu koja je podrazumjevala istraživanje o učešću mladih u

procesima donošenja odluka u BiH. Također, sprovedena je i obuka za pisanje istraživačkog izvještaja,

a četiri zainteresirana polaznika učestvovala su u pisanju publikacije.

Cjelokupan istraživački proces bio je kompleksan i proveden je u vrlo specifičnim okolnostima.

Istraživanje je realizirano u sklopu obuke grupe srednjoškolaca koja je imala za cilj da polaznike

poduči o učestvovanju mladih u procesima donošenja odluka u Bosni i Hercegovini. Period u kojem su istraživanje i obuka realizirani obilježen je pandemijom COVID-19 i pratećih mjera koje su vlasti

poduzele na suzbijanju širenja ove bolesti.

 

Kroz istraživanje nastojali smo detektirati koji su to važni aspekti na koje treba da se usmjere buduće

inicijative koje budu imale za cilj da osnaže mlade ljude za učešće u pozitivnim promjenama u

njihovim lokalnim zajednicama i to kroz učešće u procesima donošenja odluka.

Kroz istraživanje dobili smo jasne pokazatelje da se prava mladih ljudi često ne stavljaju u prvi plan i

da se zakoni o mladima ne poštuju, te da mladi nisu dovoljno edukovani ni uključeni u procese

donošenja odluka. Sveukupni politički sistem i uvjeti života kreiraju okolinu u kojoj se čini da mladi

većinom biraju jedan od dva moguća puta: otići ili ostati.

Prethodna istraživanja mladih u Bosni i Hercegovini pokazala su da više od polovine mladih nikada

nije učestvovalo niti želi učestvovati u nekom obliku protesta, skupa ili demonstracija, a tek 23,9%

ispitnika u određenoj mjeri interesuje politika.

Prepreke učešća u donošenju odluka mogu biti psihološke prirode, a također, problem je i

neinformisanost o konkretnim problemima koje je potrebno rješavati. To podrazumijeva informisanje

mladih o problemima njihove lokalne zajednice, kako doći do relevantnih informacija, kome se

obratiti i kako bi se mogli isti problemi rješavati.

S tim u vezi, ASuBiH će se kroz buduće aktivnosti i projekte posvetiti problematici učešća mladih u

procesima donošenja odluka, te se truditi da informišemo mlade o načinu identifikovanja problema u

njihovim lokalnim zajednicama, kao i kako riješiti iste.

U narednom periodu posvetiti ćemo se slanju publikacije na 15 adresa od kojih je 12 Ministarstava

koja su zadužena za pitanja mladih, te tri Vijeća/ Savjeta mladih: Federacije BiH, Republike Srpske i

Brčko Distrikta. Time im želimo ponuditi suradnju za djelovanje na rješavanje pomenute

problematike.

Ovaj dokument je zahvalnica svakoj osobi koja je dala svoj doprinos za poboljšanje statusa

srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini, doprinijeli ovom istraživanju, kao i izradi publikacije, te vrijedno

radili na organizaciji i implementaciji.

 

Publikaciju na ovu temu možete pronaći na našoj web stranici asubih.ba u segmentu “O nama”

klikom na opciju “Srednjoškolci istražuju!“.

 

 

Uvidjevši i prepoznavši vas kao jednog od bitnih medija u Bosni i Hercegovini, pozivamo vas da

date svoj doprinos u promociji publikacije, kao i poboljšaju statusa srednjoškolaca. Zajednički

kreiramo budućnost kakvu srednjoškolci zaslužuju!

 

ASuBiH kao organizacija uvijek nastoji da svakom srednjoškolcu u Bosni i Hercegovini pruži jednake

mogućnosti i prava, pa tako i ovaj put. Asocijacija srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini (ASuBiH) je

nevladina, nestranačka i nepolitička organizacija čiji je osnovni cilj poboljšanje statusa srednjoškolaca

u državi i okupljanje istih na prostoru BiH. ASuBiH se bavi edukacijom srednjoškolaca, uključivanjem

srednjoškolaca u proces donošenja odluka, radi na izmjeni, dopuni i usvajanju zakonskih i političkih

rješenja vezanih za srednjoškolce u Bosni i Hercegovini, zastupanjem srednjoškolaca u BiH, kao i

saradnjom sa drugim organizacijama i srednjoškolcima u BiH, ali i šire.

 

Za više informacija informacija, budite slobodni kontaktirati nas na mail: ajsel.kaniza@asubih.ba ili na

asubih@yahoo.com. Također, možete nas kontaktirati na broj 062/894-389 ili 033/205-850.

Share.

Comments are closed.