ILIJAŠ

Devet zahtjeva direktora sarajevskih osnovnih škola za početak nastave

1. Traži se od Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo da akte, koji tretiraju organizaciju nastave i rada škole dostavljaju u formi Odluke ili Naredbe, a ne obavijesti, upute i sl. Odgovornost moramo svi preuzeti a ne prebacivati je samo na direktore/ice škola.

2. Da se po skraćenom postupku razmatraju i usvoje: a) Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju-skraćeni postupak b) Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o udžbenicima u Kantonu Sarajevo-skraćeni postupak

3. Dostavljanje odluke a ne obavijesti o početku nove školske godine sa preciznijim informacijama i smjernicama na koji način realizirati predloženi model.

4. Obezbjeđivanje sredstava za kupovinu računara za nastavnike koji će raditi „online“ a potrebe za istim škole su davno dostavile. Napominjemo da je poslodavac dužan da obezbjedi radniku osnovne uvjete za rad.

5. Hitno obezbjediti finansijska sredstva za nabavku sredstva za čišćenje i dezinfekciju, toplomjere, zaštitne maske za uposlenike i učenike, te druga neophodna sredstava da bi ispoštovale Smjernice od strane resornog Ministarstva i JU Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo.

6. Traži se od resornog Ministarstva da dostavi Hodogram postupanja u slučaju da učenik ili uposlenik oboli od virusa COVID-19.

7. Tražimo odluku/instrukciju za prijem radnika do okončanja konkursne procedure jer iako su škole na vrijeme iskazale potrebe i tražile saglsnost za raspisivanje konkursa istu nisu dobile, konkursi nisu provedeni te su škole dovedene u nezavidan položaj da da krše Zakon. Naime, neki uposlenici su već jedanput angažirani do 120 dana te direktori ih neće moći ponovo angažirati a određenih profila nema na birou za zapošljavanje.

8. Tražimo subvencioniranje troškova produženog boravka jer poštivanje Smjernica od strane resornog Ministarstva i JU Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo zahtjeva podjelu učenika u više grupa i dodatno zapošljavanje.

Produženi boravak neće biti samoodrživ, te je potrebno da resorno Ministarstvo subvencionira dodatne troškove iz Budžeta da se cijena produženog boravka ne bi povećavala na teret roditelja.

9. Tražimo da se navedeni zaključci ispoštuju prije početka školske 2020/2021. godine, odnosno do 01.09.2020. godine, kako bismo istu počeli u skladu sa zakonima i podzakonskim aktima.

Povezane objave

Back to top button