Vlada Federacije BiH je na današnjoj sjednici usvojila Prijedlog  Zakona o materijalnoj podršci porodicama sa djecom, kazao je federalni mistar rada i socijalne politike Vesko Drljača.

Ovaj Zakon ima za cilj uspostaviti socijalno pravičniji i fiskalno održiv sistem zaštite porodice s djecom, ukinuti postojeću diskriminaciju prema djeci po osnovu življenja, izjednačiti općenito prava djece u FBiH, te ublažiti posljedice siromaštva porodicama u podizanju, odgoju i zbrinjavaju djece.

Zakon utvrđuje osnovna materijalna prava podrške sa djecom, što podrazumijeva, dječiji dodatak i novčanu pomoć nezaposlenih porodilja i definiše postupak ostvarivanja i finansiranja ovih prava.

“Osnova za obračun ovih osnovnih prava kalkulisala bi se prema prosječnoj neto plati u FBiH koja je ostvarena u prethodnoj kalendarskoj godini. Pravo na dječiji dohotak ostvarivala bi djeca do navršene 18. godine života, ukoliko prihodi po članu domaćinstva ne prelazi 20% prosječne plate, uz uvjet da isti nisu na trošak budžeta korisnici smještaja u hraniteljskoj porodici ili ustanovi socijalne zaštite. S druge strane novčanu pomoć porodilje koje nisu u radnom odnosu mogu ostvariti ostvaruju ukoliko su na evidenciji nadležne službe za zapošljavanje ili su na redovnom školovanju, a ispunjavaju uslove vezane za prihodovni cenzus. Naknada u tom slučaju je 30% prosječne neto plate a isplaćivat će se 12 mjeseci iz kantonalnog budžeta,” rečeno je iz ministarstva.

Prava na naknadu plate porodilja u radnom odnosu, za vrijeme odsustva s posla radi trudnoće, porođaja i njege djeteta, vršiće se u skladu sa propisima iz oblasti socijalne i dječje zaštite, do početka primjene ovog Zakona, a nakon toga, u skladu sa propisima iz oblasti zdravstvenog osiguranja.

Porodica predstavlja osnov stabilnog i zdravog društva, zbog čega je bitno  graditi dostojanstvo porodice, prvenstveno kroz materijalnu i emocionalnu sigurnost, kazao je ministar.

“Prijedlog Zakona ima i socijalnu i ekonomsku komponentu, jer predstavlja i ulaganje u ljudske resurse, posebno u situaciji sve manjeg rađanja djece i odlaska mladih porodica u inostranstvo“, istakao je  Drljača, te naglasio kako “materijalna podrška porodica predstavlja i jedan od segmenata pronatalitetne politike, u šta on, kao i Ministarstvo ulažu velike napore.“

Važno je naglasiti da se Zakonom, pored značajnih  financijskih benefita,  predviđa i godišnje obilježavanje “Dječje nedelje” u prvoj sedmici u oktobru.

Za realizaciju svih ovih prava prema podacima iz 2021. godine, treba izdvojiti na godišnjem nivou   65.000.000,00 KM, za 72.995 djece korisnika osnovnog dječjeg dodatka i 10.349 djece korisnika uvećanog dječijeg dodatka.

Izvor: BHR1

Share.

Comments are closed.