Intervju sa načelnikom Općine Ilijaš Akifom Fazlićem

akif_fazliOpćina  Ilijaš postaje prepoznatljiva kao moderno-urbana općina, prvenstveno zbog uspješnog provođenja lokalne politike Općinskog načelnika Akifa Fazlića. Sa načelnikom Općine Ilijaš Akifom Fazlićem razgovarali smo o realizovanim projektima, ekonomskoj situaciji na području naše općine, radu lokalne vlasti, strateškim pravcima Općine te mnogim drugim temama. Intervju prenosimo u cijelosti.

1. Gospodine Fazliću, kažite nam, prije svega, koji su to projekti realizovani u prvim mjesecima 2015. godine i kolika je njihova finansijska vrijednost?

U prvim mjesecima ove godine realizovani su sljedeći, veoma važni projekti, od kojih, prema kriteriju vrijednosti investicionog ulaganja, možemo izdvojiti sljedeće: Projekt rekonstrukcije i izgradnje regionalne ceste u Podlugovima u vrijednosti od 230.000,00 KM; asfaltiranje puta za Sovrle u dužini od 800 m, čija vrijednost iznosi 100.000,00 KM; zamjena stolarije na zgradu općine u svrhu energetske efikasnosti u vrijednosti 100.000,00 KM; projekt izgradnje mosta na rijeci Rači u Srednjem, uz izgradnju pješačke staze u dužini od 25 m, čija vrijednost iznosi 84.407,85 KM; izvođenje radova na regulaciji korista rijeke Misoče – ispod OŠ “Stari Ilijaš“ u vrijednosti radova od 197.197,15 KM. Vrijednost radova u 2015. godini 53.532,93 KM. Osim navedenog, izdvajam radove na asfaltiranju puta za Katane u MZ Misoča u dužini od 500 m – vrijednost projekta 48.025,57 KM, sanacija klizišta u Solakovićima (sanacija odrona na putu za Solakoviće i dijela puta u dužini od 500 m) – vrijednost radova 39.459,88 KM, sanacija puta Zenik – Stari grad Dubrovnik u dužini od 3100 m (proširivanje puta i tamponiranje) – vrijednost radova 87. 827,28 KM i asfaltiranje prostora oko MZ Lješevo – površina 624 m2 te projekti deminiranja u saradnji sa Centrom za uklanjanje mina – BH MAC: Kostraća (75.968 m2), Solakovići – Vrblje (16.558 m2), Solakovići – Vrblje I (58.421 m2), Groblje Desava – Ljubina (7.407 m2), Moševići (59.772 m2) i  Medojevići (30.311 m2).

2. Većina lokalnih zajednica u BiH susreće se sa mnogobrojnim ekonomskim problemima. Recite nam, u kakvoj se ekonomskoj situaciji nalazi općine Ilijaš i koji su to privredni subjekti na području naše općine nosioci razvoja?

Općina Ilijaš kao i ogromna većina drugih lokalnih zajednica u BiH se susreće sa snažnim ekonomskim problemima koji su uglavnom izazvani općim makroekonomskim prilikama kojima je izložena i šira društvena zajednica, država i region. Kao krucijalni problem se nameće visoka stopa nezaposlenosti koja je prvenstveno opći socijalni, ali svakako i ekonomski problem na koji pokušavamo da pozitivno utičemo u skladu sa povjerenim nadležnostima i realnim mogućnostima lokalne zajednice. Smatramo da u tom smislu u posljednje vrijeme ostvarujemo značajne pomake, jer bilježimo snažnije pozitivne promjene nivoa zaposlenosti, te povećanje broja privrednih subjekata i u tom smislu možemo istaći da očekujemo da će se ovaj pozitivni trend nastaviti i u narednom periodu. Ono što je također važno istači je da imamo izvozno orjentiranu industriju sa relativno visokim učešćem u ukupnom izvozu Federacije Bosne i Hercegovine od 2,05 % ili 12,90 % učešća u ukupnom izvozu Kantona Sarajevo. Nosioci privrednog razvoja na teritoriji općine Ilijaš su uglavnom mala i srednja preduzeća koja zapošljavaju do 250 zaposlenih. Preko 90 % ukupnih privrednih aktivnosti na teritoriji općine Ilijaš se praktično odvija u njima, to su pretežno proizvodni privredni subjekti, te subjekti iz oblasti građevinarstva i pratećih usluga, te oblasti poljoprivredne proizvodnje, ostatak su uglavnom trgovinska preduzeća i subjekti koja se bave pružanjem usluga. U oblasti industrijske proizvodnje izdvajamo privredne subjekte iz oblasti metaloprerađivačke i drvoprerađivačke industrije, te u posljednje vrijeme se javlja određeni broj privrednih subjekata koji se bave preradom poljoprivrednih proizvoda.

3. Na koje oblasti su fokusirani strateški pravci Općine i koji su preduslovi za njihovu realizaciju?

Strateški pravci na koje smo trenutno snažno fokusirani su smanjivanje stope nezaposlenosti, modernizacija postojeće i gradnja nove infrastrukture, podržati, odnosno osigurati projekte iz oblasti turizma, zaštite okoliša i energetske efikasnosti. Sve navedeno nastojimo provesti samostalno i u saradnji sa drugim nadležnim institucijama kroz niz mjera i programa, od kojih izdvajamo sljedeće: jačanje saradnje lokalne zajednice sa privrednim sektorom u cilju stvaranja boljeg poslovnog ambijenta na teritoriji općine Ilijaš, aktivna uloga općine u cilju privlačenja domaćih i inostranih investitora, provedba općinskih stimulativnih mjera u cilju smanjenja stope nezaposlenosti. U tom smislu, realiziraju se sljedeći projekti: poljoprivredni poticaji, podrška brzorastućim malim i srednjim preduzećima, stimulacija razvoja “start up” biznisa, stvaranje povoljnog ambijenta za razvoj malog i srednjeg poduzetništva, projekt uspostave nove Industrijske zone “Luke” Ilijaš, aktivna uloga lokalne zajednice u promovisanju kulturno – historijskih vrijednosti i prirodnih bogatstva lokalne zajednice, sistemski pristup u oblasti prostornog planiranja, zaštiti okoliša i energetskoj efikasnosti postojećih i novoizgrađenih objekata na teritoriji Općine Ilijaš. Osnovni preduslov za realizaciju navedenih strateških pravca je osigurati stabilnost općinskog budžeta iz kojeg se mogu izdvajati adekvatna sredstva za finansiranje pojedinačnih projekata po predmetnim oblastima. U tom smislu smatramo da više finansijskih sredstava treba izdvajati za razvojne projekte, kojima će se ostvariti dugoročna stabilnost javnih prihoda, te smanjiti nivo postojeće socijalne ovisnosti o sredstvima iz općinskog budžeta.

4. U posljednje vrijeme cijeni se politika otvorenih vrata, dakle imamo velika ulaganja, nove i vrijedne investicije, otvaraju se nova radna mjesta na području Općine Ilijaš. Da li će općina Ilijaš, na čelu sa Vama, nastaviti sa poboljšanjem kvaliteta života građana naše općine?

Svakako da smatramo da su povećana otvorenost lokalne zajednice i razvoj institucionalne saradnje u proteklom periodu pomogli bržem lokalnom ekonomskom razvoju, novim investicijama i samim tim otvaranju značajnog broja novih radnih mjesta. Konkretno se možemo pohvaliti, da smo u proteklom periodu u oblasti zapošljavanja, ostvarili najbolje rezultate na nivou lokalnih zajednica unutar Kantona Sarajevo, ali i šire sa indeksom promjene nivoa zaposlenosti od 133,52 u periodu mart 2015/august 2014, sa 842 novootvorena radna mjesta u posmatranom periodu. Međutim, naročito želim istaći, da je kvalitet života građana općine fokus mog angažmana i angažmana općinskih Službi, kojeg pokušavamo unaprijediti, putem planiranih mjera, programa i projekata unutar različitih oblasti, kao što su: zapošljavanje, izgradnja infrastrukture, zaštita okoliša, socijalna i zdravstvena zaštita, administrativne usluge, obrazovanje i sl. Sve navedeno možemo kontinuirano unapređivati samo na način da ravnomjerno utičemo na razvoj svih segmenata društva, odnosno svih stubova održivog razvoja, kao što su ekonomski i društveni razvoj, te zaštita i unapređenje životne sredine i razvoja lokalne i regionalne infrastrukture. U svom radu naročito ističem bitnost efikasnosti rada lokalne administracije, značaj razvoja male privrede, jačanje saradnje i razmjene iskustava sa međunarodnim institucijama, drugim lokalnim zajednicama i višim nivoima vlasti i jačanju svijesti o bitnosti zaštite životne sredine i osiguranju investicija u obnovljive izvore energije. Naravno, ovim tempom i u ovom pravcu moramo i nastaviti, jer otvorenošću i proaktivnim pristupom problemima ostvarujemo pozitivne rezultate, kako ekonomske, u smislu povećanja nivoa zaposlenosti lokalnog stanovništva tako i društvene, koji se ogledaju kroz bolje funkcioniranje postojećih društvenih institucija i razvoj nove društvene infrastrukture, naročito u oblasti zdravstva i obrazovanja. U budućem periodu, također planiramo realizirati značajna sredstva u cilju zaštite životne sredine i razvoj komunalne i saobraćajne infrastrukture na teritoriji naše lokalne zajednice. Svi ovi elementi skupa i još mnogo nenavedenih faktora utiču na opredjeljenje ljudi, naročito mlade populacije da Ilijaš smatraju mjestom u kojem će ostati, ali i u koje će dolaziti nove generacije mladih i produktivnih ljudi sa željom da svoj kreativni rad i profesionalna opredjeljenja realiziraju na teritoriji naše lokalne zajednice.

5. Još jedan od gorućih problema u BiH jeste nezaposlenost, prije svega, mladih ljudi. Da li ste zadovoljni stepenom zaposlenosti na području općine Ilijaš i koji su to pravci djelovanja lokalne vlasti u ovoj oblasti?

Zadovoljni smo ostvarenim napretkom u oblasti zapošljavanja koji je općina Ilijaš realizovala, međutim nezaposlenost je i dalje gorući problem naše lokalne zajednice i svakako da pored dobrih rezultata koje smo do sada ostvarili i dalje nismo zadovoljni trenutnom stopom nezaposlenosti. Set projekata kojima nastojimo osigurati nove investicije i povećati nivo zaposlenosti lokalnog stanovništva, a posebno populacije mladih se ogleda u sljedećem: – Uspostava aktivne saradnje sa nadležnim državnim i međunarodnim razvojnim institucijama i organizacijama koje na direktan način mogu da pomognu u procesu osiguranja investicijskih ulaganja na području šire zajednice, samim tim i na području teritorije općine Ilijaš, kao što su: Državna agencija za promociju stranih investicija – FIPA, Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo i ostala nadležna kantonalna ministarstva, Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta, Sarajevska regionalna razvojna agencija – SERDA, te veliki broj međunarodnih organizacija i institucija koja se bave problematikom lokalnog razvoja kao što su Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit – GIZ, Regional Environmental Center – REC i slično; – Izgradnja poduzetničke infrastrukture, prvenstveno razvoj nove industrijske zone, Industrijska zona “Luke”, Ilijaš na površini od 16,6 ha, sa 50 novih investicijskih lokacija, ukupne bruto građevinske površine od 161.767 m², procijenjene infrastrukturne vrijednosti od oko 11.000.000,00 KM; – Podrška razvoju malog i srednjeg poduzetništva i podsticaj poljoprivrednoj proizvodnji; – Jačanje saradnje sa postojećim privrednim subjektima na teritoriji Općine u cilju rješavanja postojećih disfunkcionalnosti i stvaranja boljeg poslovnog ambijenta za njihov rast i razvoj; – Ulaganje napora u cilju rješavanja problema mladih. U okviru ove mjere ističemo: stipendiranje nadarenih učenika i studenata, usvajanje integralne “Strategije održivog razvoja Općine Ilijaš 2013-2017.”, usvajanje posebne sektorske strategije “Strategija prema mladima Općine Ilijaš sa akcionim planom”, pomoć brzorastućim malim i srednjim privrednim subjektima koji uglavnom i zapošljavaju mlade, te trenutno u saradnji sa Sarajevskom regionalnom razvojnom agencijom – SERDA-a, planiramo razviti poduzetnički “start up” paket koji će prvenstveno biti namijenjen mladima i koji će se biti realiziran u narednom kratkoročnom periodu.

6. Općina Ilijaš bilježi konstantno napredovanje u oblasti zdravstvenog sektora. Urađeno je mnogo posla, kako bi se građanima općine Ilijaš obezbijedila kvalitetna zdravstvena usluga. Koji su to najvažniji projekti, koji su realizovani zahvaljujući Općini Ilijaš?

Na području Općine Ilijaš u sastavu JU Doma zdravlja Ilijaš djeluju i Ambulante porodične medicine u Srednjem, Kamenici, Gajevima, Podlugovima i Mrakovu. U oktobru 2013. godine, kada smo otvorili Ambulantu porodične medicine u Mrakovu završen je ciklus otvaranja ambulanti porodične medicine na području Općine Ilijaš, utvrđen Odlukom o usvajanju mreže ambulanti porodične medicine u JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo. Realizaciju ovog Projekta u vrijednosti od 350.000,00 KM finansirala je Općina Ilijaš i Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo. Opremu za ambulantu je obezbijedilo Federalno ministarstvo zdravstva. Od 1. oktobra 2014. godine u saradnji sa JU Zavodom za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo, obezbijedili smo 24 satno dežurstvo hitne pomoći na području Općine Ilijaš. U prošloj godini u saradnji sa JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo i JU Zavodom zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, otvorili smo i Dijabetološko savjetovalište i Centar za mentalno zdravlje, što je jedan veliki napredak u oblasti zdravstvene zaštite, možda i san građana naše općine jer više ne moraju odlaziti u druge općine i tražiti ove usluge. U februaru ove godine, također u saradnji sa JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo, i JU Zavodom zdravstvenog osiguranja, otvorena je stomatološka ordinacija u JU Osnovna škola “Stari Ilijaš”. Ova stomatološka ordinacija pruža usluge ne samo učenicima ovog školskog područja, nego i učenicima svih osnovnih škola s područja Općine Ilijaš. Uskoro očekujemo i otvaranje Radiološke službe. Također imamo zahtjev JU Zavoda za zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo, za nabavku savremenijeg ultrazvučnog aparata, za čiju nabavku smo spremni kroz Budžet Općine Ilijaš obezbijediti novčana sredstva u iznosu od 30%. Trenutno vodimo intenzivne aktivnosti oko nadziđivanja jednog sprata Objekta Općine Ilijaš i dva sprata objekta Doma zdravlja Ilijaš, čime ćemo dobiti 500 m2 prostora Doma zdravlja i riješiti problem nedostajućeg prostora za pojedine službe Doma zdravlja Ilijaš. Ukupna vrijednost ovog Projekta je cca 1.200,000,00 KM a u skorije vrijeme ćemo započeti i fazu realizacije Projekta nadziđivanja. Posljednjih par dana također smo i u pregovorima oko otvaranja Apoteke u Mrakovu, Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo je već izdalo saglasnost za rad jednoj apoteci na ovom području. Kada sve ovo uzmemo u obzir ne možemo biti nezadovoljni, i ovom prilikom zahvalio bi se i istakao izuzetnu saradnju sa nadležnim institucijama iz oblasti pružanja zdravstvene zaštite građanima kako na Kantonalnom tako i na Federalnom nivou.

7. Općina Ilijaš kroz mnogobrojne podsticaje nastoji obezbjediti povoljne uslove za razvoj poljoprivrednu proizvodnju na području naše općine. Koje aktivnosti su poduzete u vezi sa podrškom ilijaškim poljoprivrednicima?

Općina Ilijaš ima značajne mogućnosti za razvoj određenih poljoprivrednih proizvodnji koje se mogu staviti u funkciju ukupnog razvoja Kantona Sarajevo i rješavanja problema nezaposlenosti. Općina Ilijaš je jedna od rijetkih općina koja iz svog budžeta izdvaja sredstva za podršku poljoprivrednoj proizvodnji. Iznos sredstava u ovoj godini je preko 200.000,00 KM, a također i pojedinačne stavke za proizvodnju su ostale iste sa akcentom na stočarsku i plasteničku proizvodnju. Odluka o novčanim podrškama za poljoprivrednu proizvodnju se donosi u kontinuitetu od 2004. godine i zajedno sa programima KS i Federacije FBiH je u značajnoj mjeri imala za rezultat kako povećanje obima poljoprivredne proizvodnje tako i zapošljavanje stanovništva naročito u ruralnim dijelovima općine. Sa ovim mjerama podrške poljoprivrednim proizvođačima, stvorena je prilika i šansa da se poljoprivredna imanja opreme i podignu na jedan viši nivo što je određeni broj i uspio, tako da danas imamo za rezultat moderne farme u proizvodnji mlijeka, tovu junadi, proizvodnji konzumnih jaja, brojlera itd. Prakticiranje organske proizvodnje je jedan novi model kojim se u prirodnim uslovima kakvim raspolaže općina Ilijaš, može unaprijediti i ponuditi tržištu. Potrošači žele organske proizvode i spremni su platiti i veću cijenu za njih. U posljednje vrijeme, veoma je iskazan interes poljoprivrednika za plasteničku proizvodnju, tako da je u posljednje dvije godine, na principu samofinansiranja sa nevladinom organizacijom Muslim Aid i minimalnim učešćem zainteresovanih proizvođača implementiran projekat nabavke 40 plastenika površine 100 m2 sa kompletnom pratećom opremom. Općina Ilijaš će nastaviti da pruža podršku poljoprivrednim proizvođačima kako bi povećali poljoprivrednu proizvodnju i stvorili nova radna mjesta.

8.Koji su najčešći problemi sa kojima se suočava Općina Ilijaš?

Poteškoća i problema ima dosta, one su sistemske i operativne naravi. Generalno, ustavno-pravni položaj lokalnih zajednica sa reduciranim nadležnostima općina i postojećim zakonskom rješenjima koja definišu njihov fiskalni kapacitet ne omogućavaju općinama da aktivno i uspješno realizuju svoje nadležnosti, koje su im definisane Europskom poveljom o lokalnoj samoupravi. Druga nezaobilazna stvar je društveno-ekonomski ambijent opterećen zastojima u rješavanju gotovo svih bitnih pitanja za bosanskohercegovačko društvo što onemogućava općine da razviju šire aktivnosti prije svega u sferi infrastrukture i ekonomije. Treće, neharmonizirano zakonodavstvo i funkcionisanje viših nivoa vlasti i javnog sektora vrlo često usporava i otežava realizaciju mnogih projekata, najčešće u oblastima korištenja prirodnih resursa, pristupa energetskim medijima, dobivanju raznih dozvola i saglasnosti, legalizaciji bespravno izgrađenih objekata, rješavanju sporova iz oblasti provođenja javnog interesa i drugo. Četvrto, neriješeno pitanje vojne imovine zbog kojeg se lokalitet kasarne Misoča ne može staviti u funkciju ekonomskog razvoja. Naravno da je tu još dosta problema koji se svakodnevno rješavaju.

9. Načelniče Fazlić, kažite nam, koji su to projekti koje namjeravate realizovati u narednom periodu?

Mnogo je projekata koji će se realizirati ili započeti u ovoj godini. Ono što trenutno radimo i što smo stavili u prioritet je sanacija posljedica prošlogodišnjih poplava. Ovdje prevashodno mislimo na klizišta i putnu infrastrukturu. Upravo se realizuje projekat rekonstrukcije i sanacije puta Povoča – Korita i klizišta Povoča, ukupne vrijednosti 150.000,00 KM, te se vrše predradnje za sanaciju klizišta u Srednjem i Čevljanovićima. Drugi veliki projekat koji je u fazi realizacije je Projekat izgradnje sistema odvodnje oborinskih i fekalnih voda u Industrijskoj zoni “Luka” i naselju Luka, ukupne vrijednosti 370.000,00 KM, koji treba da se završi do mjeseca septembra ove godine. U ovoj godini, također planiramo izgraditi po jednu fazu kanalizacije u Ljubinićima, Kadarićima, Malešićima i Kamenici, kao i desetak puteva po mjesnim zajednicama shodno Operativnom planu za 2015. godinu. U toku ljeta namjeravamo izgraditi moderno dječje igralište u gradu i konačno započeti veliki projekt nadogradnje i uređenja zgrade Općine i Doma zdravlja, u vrijednosti od preko jedan milion KM, a koji treba da se upotpunosti završi u 2016. godini.

10. U posljednjih nekoliko godina na području općine Ilijaš realizovani su mnogobroji projekti, koji su od izuzetne važnosti za građane općine. Shodno tome, općina Ilijaš, postala je mjesto ugodnog življenja. Kako Vi, kao Općinski načelnik ali i stanovnik ovog grada vidite općinu Ilijaš u narednom periodu?

Općinu Ilijaš u narednom periodu vidim kao prosperitetnu, ekonomski srednje razvijenu općinu u kojoj će primat imati industrija, prije svega metalurško-metalska i drvna industrija, a zatim poljoprivreda i turizam. Također, Općina Ilijaš će biti općina razvijene društvene, komunalne i saobraćajne infrastrukture na cijelom njenom teritoriju sa izgrađenim turističkim kapacitetima na Bijambarama i Crnoriječkoj visoravni, sa ekonomski valoriziranim kulturno-historijskim naslijeđem, posebno starobosanskog grada Dubrovnika i nekropole stećaka u Kopošićima, sa izgrađenim apartmanskim naseljima kao i drugim turističkim sadržajima, potpuno integrisanu infrastrukturno i funkcionalno sa gradom Sarajevom. Nadalje, općinu Ilijaš vidim sa rekonstruiranom i moderniziranom regionalnom cestom prema Sarajevu, sa asfaltiranim glavnim lokalnim putevima, te u velikoj mjeri riješenim tretmanom otpadnih voda, sa realizovanim projektima energetske efikasnosti svih javnih objekata, sa izgrađenim sportskim kompleksom i gradskim stadionom kao njegovim centralnim dijelom. Na kraju, uvjeren sam da ćemo biti Općina u koju će ljudi sve više dolaziti, te iz koje će sve manje odlaziti, u kojoj će mladi ljudi imati sve više šansi, i u kojoj će moći zadovoljiti sve svoje životne i društvene potrebe.

 

Prethodni članakINTERVJU: Bibija Kerla očekuje vrhunske rezultate i u političkom angažmanu
Naredni članakNova knjiga Salke Opačina „Vodič do Mezara u šehitlucima Breze „