Na osnovu Ugovora o poslovnoj saradnji Općine Ilijaš Sarajevo i Bosna Bank International d.d. Sarajevo

zaključenog dana 30.07.2020. godine objavljuje se:
J A V N I P O Z I V

PRIVREDNIM SUBJEKTIMA ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA ODOBRENJE FINANSIRANJA

OPĆINAILIJAŠ

1. PREDMET POZIVA

Predmet poziva je prikupljanje zahtjeva za odabir korisnika kredita/finansiranja u skladu sa uslovima javnog poziva za regresiranje profitne marže (kamatne stope).

2. PRAVO UČEŠĆA

– KORISNICI LINIJE FINANSIRANJA2.1. Pravo učešća Pravo apliciranja za finansiranje imaju privredni subjekti – privredna društva i samostalni preduzet-nici, koji trajno obavljaju zakonom dozvoljene djelatnosti radi ostvarivanja dohotka odnosno dobiti na način kako je propisano Zakonom o poticaju razvoja male privrede (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 29/15) koji:a) imaju sjedište ili poslovnu jedinicu/podružnicu na području Općine Ilijaš,b) uredno izmiruju svoje zakonom predviđene obaveze,c) aktivno posluju i imaju uposlene radnike,d) posluju likvidno i zadovoljavajućeg su boniteta,e) po osnovu tekuće kreditne zaduženosti, a prema podacima iz Centralnog registra kredita (CRK), spadaju u “A” kategoriju (dozvoljena i “B” kategorija, ukoliko ista nije nastala zbog stvarnog kašnjenja klijenta u otplati kreditnih obaveza).2.2. Sredstva se neće odobravati za projekte iz sljedećih oblasti:• Proizvodnja oružja i vojne opreme,• Proizvodnja i prodaja duhanskih proizvoda i alkoholnih pića,• Djelatnost kasina i drugih igara na sreću,• Djelatnosti državnih institucija i preduzeća,• Neprofitne fondacije, udruženja i organizacije,• Sve vrste finansijskih institucija uključujući i banke,• Kao i za druge djelatnosti i namjene koje su internim aktima BBI označene kao nedopuštene.

3. NAMJENA SREDSTAVA

Namjena sredstava je da se pruži finansijska podrška privrednim subjektima za produktivnije poslo-vanje i rast privrednih aktivnosti, finansiranjem obrtnih, trajnih obrtnih sredstava, osnovnih sredstava i investicija (dugoročna finansiranja), kako bi se omogućilo pokretanje nove i održavanje postojeće proizvodnje, pružanje usluga, veću iskorištenost kapaciteta, održavanje postojećih radnih mjesta i novo zapošljavanje i povećanje izvoza, te umanjenje negativnih ekonomskih efekata uzrokovanih pan-demijom i širenjem virusa COVID-19.Sredstva se neće primarno odobravati za refinansiranje otkupa ranije preuzetih obaveza privrednih subjekata u bankama i drugim finansijskim institucijama.

4. KRITERIJI ZA ODABIR KORISNIKA LINIJE FINANSIRANJA

Osnovni kriteriji za odabir korisnika linije finansiranja su:• Vrsta djelatnosti (proizvodna, uslužna i proizvodno-uslužna),• Namjena utroška sredstava,• Proizvodi i usluge kojima se ostvaruje veća dodatna vrijednost i efekti na zaposlenost u Općini, • Izvori – način finansiranja projekata,• Orijentisanost ka izvozu,• Formalno-pravno uredna dokumenta za obezbjeđenje kredita,

5. INFORMACIJE O VISINI SREDSTAVA, ROČNOSTI, NAMJENI, IZNOSIMA I VISINI SUBVENCIJE

Za realizaciju ove Linije finansiranja BBI je obezbjedila sredstva u iznosu 4.700.000,00 KM, a Općina Ilijaš će iznosom od 100.000,00 KM regresirati ukupnu profitnu maržu u visini od 3,9%. Finansiranja za privredna društva do maksimalnog iznosa KM 300.000,00 KM, te za samostalne poduzetnike/dje-latnosti fizičkih lica do maksimalnog iznosa KM 50.000,00 KM.5.1.Kratkoročna finansiranjaa) Kratkoročna finansiranja za tekuće poslovanje se odobravaju sa minimalnim rokom otplate do 12 (dvanaest) mjeseci u iznosu do 300.000,00 KM.b) Visina profitne stope je 0,0% (3,9% prije subvencije),c) Troškovi obrade finansiranja 0%.5.2. Dugoročna finansiranja za trajna obrtna sredstvaa) Dugoročna finansiranja za trajna obrtna sredstva se odobravaju na rok do tri godine (36 mjeseci), u iznosu do 300.000,00 KM,b) Visina profitne stope je 0,0% (3,9% prije subvencije),c) Troškovi obrade finansiranja 0%.5.3. Dugoročna anuitetska finansiranjaa) Dugoročna anuitetska finansiranja za osnovna sredstva i kapitalne investicije se odobravaju na rok do pet godina (60 mjeseci) u iznosu do 300.000,00 KM,b) Visina profitne stope je 0,0% (3,9% prije subvencije),c) Troškovi obrade finansiranja 0%.Posebni uslovi za isplatu subvencije su uredno izmirivanje svih poreskih obaveza i dospjelih oba-veza po finansiranjima, a koji se utvrđuju monitoringom od strane BBI na polugodišnjem nivou.

6. POTREBNA DOKUMENTACIJA

6.1. Potrebna dokumentacija za apliciranje pravnih lica:• Aktuelni izvod iz sudskog registra, ne stariji od 90 dana,• Statut i odluka o osnivanju preduzeća,• Uvjerenje o poreskoj registraciji od porezne uprave – ID broj,• Uvjerenje o registraciji obveznika poreza na dodanu vrijednost – PDV broj,• Obavještenje nadležnog zavoda za statistiku o razvrstavanju po djelatnostima,• Uvjerenje Porezne uprave o izmirenim direktnim porezima do dana 29.02.2020. godine, ne sta-rije od 30 dana,• Uvjerenje Uprave za indirektno oporezivanje o izmirenim indirektnim porezima do dana 29.02.2020. godine (ili na dan 29.02.2020. g.), ne starije od 30 dana,• Kopija lične karte i CIPS-a za lica ovlaštena za zastupanje,• Izjava o povezanim licima,• Saglasnost za provjeru Centralnog registra kredita (CRK),• Izvještaj eksternog revizora (samo za dioničarska društva),• Poslovni plan, projektovani bilansi i gotovinski tokovi za period otplate finansiranja,• Program ili projekat, sažetak projekta po osnovu kojeg se podnosi zahtjev za finansiranje,• Očekivani efekti u zapošljavanju, shodno biznis planu,• Bilans stanja i uspjeha za prethodne dvije godine, te preliminarni finansijski pokazatelji za tekući period,• Dokumentacija za obezbjeđenje finansiranja i instrumenti obezbjeđenja finansiranja (kolateral) koje određuje Banka, u skladu sa svojom poslovnom politikom i ovisi o bonitetu komitenta i• Izjava o primljenim “de minimis” pomoćima i drugim državnim pomoćima (“Službene novine FBiH”, br. 27/18)• Po zahtjevu Banke i ostala dokumenta u skladu sa internim aktima Banke.6.2. Potrebna dokumentacija za apliciranje fizičkih lica (obrtnici i samostalne djelatnosti):• Uredno popunjen i ovjeren zahtjev za finansiranje ,• Dokaz o namjenskom korištenju sredstava finansiranja (predračun, faktura, Ugovor o kupopro-daji, potvrda o ostatku duga),• Rješenje nadležnog općinskog organa za obavljanje djelatnosti,• Kopija kartona deponovanih potpisa lica ovlaštenih za zastupanje,• Specifikacija o utvrđivanju dohotka od samostalne djelatnosti za posljednje dvije godine,• Uvjerenje o poreskoj i PDV registraciji (ukoliko je djelatnost u obavezi),• Fotokopija lične karte (LK) – vlasnika samostalne djelatnosti,• Fotokopija CIPS potvrde – vlasnika samostalne djelatnosti,• Odgovarajući dokument koji dokazuje da vlasnik samostalne djelatnosti ima nekretninu u svom vlasništvu (stan, kuća, zemljište, poslovni prostor); odgovarajući dokument koji dokazuje vla-sništvo – ZK izvadak, list nepokretnosti, posjedovni list (samo za ona područja u kojima nisu uspostavljene zemljišne knjige), i• Izjava o primljenim “de minimis” pomoćima i drugim državnim pomoćima (“Službene novine FBiH”, br. 27/18) • Po zahtjevu Banke i ostala dokumenta u skladu sa internim aktima Banke.6.3. Potrebna dokumentacija za založno pravo:Potrebna vrijednost založnog prava u odnosu na iznos odobrenog finansiranja utvrđuje se u skladu sa aktima banke i ovisi od visine zahtjeva za finansiranje i sveukupnog boniteta klijenta.6.4. Uobičajene vrste kolaterala koje BBI banka prihvata i potrebna dokumentacija za založno pravo:• Založno pravo na nekretnine,• Založno pravo na opremu,• Mjenice firme,• Lične mjenice vlasnika privrednog društva ili obrta,• Ugovor o asignaciji,• Polisa osiguranja vinkulirana u korist BBI,• Ostalo u dogovoru sa Bankom.Za ponuđeno obezbjeđenje (zalog pokretne i nepokretne imovine) obavezno je dostaviti procjenu sudskog vještaka (procjena nekretnine ne smije biti starija od 6 mjeseci i treba biti izvršena od ovlašte-nog sudskog vještaka prihvatljivog za banku), dokument koji dokazuje vlasništvo (ZK izvadak ne stariji od 30 dana) i kopiju katastarskog plana.6.5. Potrebna dokumentacija za ostvarivanje prava na subvencioniranjeKorisnici ostvaruju pravo na subvenciju dokumentovanjem ispunjavanja ugovorenih obaveza na go-dišnjem nivou, dostavljanjem:1. Potvrde od Poreske uprave o urednom izmirenju obaveza,2. Potvrde od Uprave za indirektno oporezivanje o urednom izmirenju obaveza,3. Izvještaja o namjenskom trošenju sredstava u skladu sa Ugovorom između BBI i Korisnika finansiranja.4. Obrasca 2001 u cilju kontrole broja zaposlenih.

7. ROKOVI

Rok za podnošenje zahtjeva za finansiranje prema uslovima Javnog poziva počinje teći od dana objav-ljivanja u sredstvima javnog informisanja i traje do 31.12.2020. godine. Zadati rok prijema zahtjeva se može produžiti samo u slučaju da se ne plasiraju ukupno planirana sredstva BBI, odnosno potroši planirana subvencija s tim da bi se linija finansiranja zaključila najkasnije sa 30.06.2021. g.8. MJESTO I NAČIN PODNOŠENJA ZAHTJEVAZahtjevi za finansiranja sa potrebnom dokumentacijom podnose se u zatvorenim kovertama sa na-znakom “Zahtjev za finansiranje iz linije Općine Ilijaš” lično na protokol ili preporučenom poštom, na adresu: BOSNA BANK INTERNATIONAL d.d. Sarajevo, Trg djece Sarajeva b.b. ili putem elektronske pošte: linijaopcinailijas@bbi.ba9. UGOVOR O FINANSIRANJUPrijem zahtjeva, proces analize, obrade i odobravanja za finansiranje iz sredstava finansijske linije vršit će se u skladu sa redovnim procedurama BBI banke. Ugovorom između BBI i Korisnika finansiranja će se definisati međusobne obaveze i prava ugovornih strana, te način korištenja finansiranja. Za sva finansiranja je obavezan monitoring od strane BBI na polugodišnjem nivou. Korisnik sredstava je u obavezi dostaviti BBI svu potrebnu dokumentaciju u svrhu dokaza ispunjenja posebnih uslova iz ugo-vora i ostvarivanja prava na subvencioniranu profitnu maržu.10. OSTALOU postupku podnošenja zahtjeva po Javnom pozivu Banka ne snosi nikakve troškove učesnicima, te zadržava pravo da u slučaju opravdanosti zahtjeve u potpunosti odbije. Dostavljena dokumentacija se neće vraćati.11. INFORMACIJEDodatne informacije mogu se dobiti u poslovnici BOSNA BANK INTERNATIONAL d.d. u Ilijašu ili u najbližoj poslovnici BOSNA BANK INTERNATIONAL d.d. Sarajevo na području Kantona Sarajevo, na e-mail: linijaopcinailijas@bbi.ba, na brojeve telefona 033/275-507, 033/275-273, 033/275-259, 033/275-641 i 033/275-643 i na web stranici www.bbi.ba.

Share.

Comments are closed.