Javna rasprava o elaboratu zona sanitarne zaštite za Mahmutovića Rijeka i Misoču

U velikoj sali Općine Ilijaš održana je javna rasprava o Nacrtu elaborata zona sanitarne zaštite za izvorišta Mahmutović Rijeka i vodozahvat rijeke Misoča – usklađivanje sa zakonskim propisima.

Prezentaciji elaborata i javnoj raspravi prisustvovali su načelnik Općine Ilijaš Akif Fazlić sa pomoćnicima i saradnicima iz nadležnih službi, načelnik Općine Breza Munib Zaimović sa pomoćnicima, pomoćnik načelnika Općine Vareš Ermin Musa, predstavnici IPSA Instituta, predstavnici Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo, Ministarstva privrede Kantona Sarajevo, Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Zeničko – dobojskog kantona, Uprava za šumarstvo Kantona Sarajevo, predstavnici JKP “Vodostan” Ilijaš, KJP Sarajevo šume, JP Komunalno Breza, JP Šumsko Privredno Društvo ZDK, te predstavnici savjeta MZ Župča i Slivno.

Izradu elaborata koji je prezentiran uradio je IPSA Institut, a tehničku kontrolu – reviziju elaborata uradila je firma Higracon.

Prisutne je pozdravila i uvela u prezentaciju Merima Osmanović, pomoćnica načelnika u Službi za privredu i finansije Općine Ilijaš.

“Općina Ilijaš i Općina Breza su uradile elaborate vodozaštitnih zona za rijeku Misoču i vodozahvat Mahmutovića Rijeka, koji se prostiru na teritoriji općina Ilijaš, Breza i Vareš, odnosno na dva kantona. Na bazi ovih elaborata Parlament Federacije BiH je 2010. godine donio Odluku o zaštiti izvorišta Mahmutovića Rijeka i vodozahvat rijeke Misoče. Obzirom da je 2012. godine donesen novi Pravilnik o načinu utvrđivanja uslova za određivanje zona sanitarne zaštite i zaštitnih mjera za izvorišta vode za javno vodosabdijevnje stanovništva bilo je neophodno izvršiti usklađivanje postojećih elaborata sa novim Pravilnikom. Novim elaboratom obuhvat zona sanitarne zaštite ostao je isti, s tim da je za vodozahvat rijeke Misoče pooštren režim zaštite, tako da su sada propisane dvije zone zaštite, a za Mahmutovića Rijeku ostale su četiri zone. Kao i u ranije izrađenom elaboratu i u ovom su zagađivači ostali isti. Prije svega to su nekontrolisana sječa šume, otpadne vode naselja na području općine Breza i Vareš, poljoprivredna i stočarska proizvodnja i deponije smeća. Kamenolom Zenik je ranije bio jedan od značajnih zagađivača, ali je u međuvremenu prestao sa radom i to je jedini riješen problem u zagađivanju, svi ostali zagađivači i dalje su prisutni”, kazala je, između ostalog, Osmanović.

U cilju upoznavanja prisutnih sa slivom rijeke Misoče prikazan je edukativni videomaterijal koji je sačinio JKP “Vodostan” Ilijaš u povodu Svjetskog dana voda.

Načelnik Općine Ilijaš Akif Fazlić uzeo je učešće u diskusiji i poručio da se Općina Ilijaš želi nemetnuti kao lider u uspostavi kvalitetnog  režima zaštite vodotoka rijeke Misoče, jer je ta rijeka praktično jedini izvor vodosabdijevanja pitkom vodom između 17.000 i 18.000 građana na donjem području općine Ilijaš.

-Za Općinu Ilijaš ovo je preznačajano izvorište i preznačajan resusr i zato želimo biti lider ovog projekta. Zadovoljan sam elaboratom koji je uradio  IPSA Institut. Svjesni smo da rješenja koja su ponuđena sa sobom donose i pooštren režim upravljanja prostorom. Prva i druga zona sanitarne zaštite, koje su definisane, obuhvataju 113 kvadratnih kilometara, a mnogo je općina u BiH koje su cijelom svojom teritorijom manje od pomenute površine. Hoću da naglasim koliko je veliki prostor provođenja režima i da on nije jednostavan i da ima konotacije sa aspekta lokalnog razvoja, posebno općine Vareš i dijelom općine Breza, gdje se kroz ovu Odluku praktično uvodi jedna vrsta restrikcije kada je u pitanju lokalni razvoj. Zakonodavac je to predvidio i postavio tako da je voda osnovni resurs i prema njoj treba podrediti sve druge stvari. U tom kontekstu moja je poruka da građanima općine Ilijaš i Breza godišnje treba otprilike dva miliona kubnih metara zdravstveno ispravne vode. To je prevažan resusr u odnosu na sve drugo što se može dešavati u okviru ovog prostora, prvenstveno mislim na poljoprivredu, šumarstvo i turizam. Napomenut ću da Općina Ilijaš nije dala saglasnost da se u prostorom planu KS nađe kamenolom Zenik. Kamenolom predstavlja značajan resusr, ali mi smo time pokazali šta nam je važnije. Svojim aktivnostima ćemo i dalje pokazivati i biti lideri u ovom projektu prije svega kada je u pitanju rješavanje problema otpadnih voda, izgradnja kanalizacije, prečistača, projektovanje u naseljnima Slivno i Hrasno koja su vjerovatno najznačajniji i najopasniji faktori zagađenja rijeke Misoče. Spremni smo zajednički raditi na tom projektu sa Općinom Breza. Također smo spremni da radimo i sa Općinom Vareš na projektu u smislu rješavanja poljoprivrednih gazdinstava u naselju Okruglica. Očekujemo od šumsko privrednih preduzeća da režim eksploatacije šume prilagode načinu da se on odvija u okviru vodozaštitnih zona, kako njihova eksploatacija ne bi izazivala veliku mutnoću vode. Pozivam građane da kao pojedinici čuvamo vodotok i ne istresamo otpad, ne odvozimo auto gume, uginule životinje i slično u vodotok”, poručio je Fazlić.

Pomoćnik načelnika u Službi za privredu Općine Breza Salih Hasanspahić iznio je problem sa kojim se susreću u Općini Breza.

“Općina Breza na području svoje teritorije ima zagađivače, a to je kanalizacioni sistem sela Slivno, za koji već duži niz godina razmišljamo kako ga riješiti. Mogu reći da projektno – tehnička dokumentacija za izgradnju prečistača gotova, međutim javlja se problem šta sa prečišćenim vodama. Nadam se da ćemo u narednom periodu korištenjem nauke, tehnike i struke definisati i riješti taj problem. Prostorno – planskom dokumentacijom je predviđeno izletište i turističko naselje na platou Hrasna, naravno donoseći ovu novu Odluku morat ćemo se pridržavati propisanih i dodatnih mjera u postupku izdavanja odobrenja za građenje i nadam se da će ova Odluka zaživiti i da ćemo postići cilj, a to je čista voda za stanovnike općine Ilijaš i Breza”, kazao je Hasanspahić.

Ermin Musa, pomoćnik načelnika u službi za prostorno uređenje Općine Vareš imao je zamjerku na elaborat.

“Dolazim iz općine Vareš koja je po svojoj površini jedna od većih općina i sa čijeg područja se praktički snabdijevaju općine Ilijaš, Kakanj i Breza i to iziskuje rezervisanje velikih površina prostora naše općine što na kraju donekle i spriječava naš razvoj. Svjesni smo da je vodosbdijevanje stanovništva prvi prioritet i Općina Vareš to ne dovodi u pitanje. Naše zamjerke idu ka tome što elaborat zahvata izuzetno velike površine općine Vareš i naše je mišljenje da bi se one mogle smanjiti”, rekao je Musa. 

Direktorica JKP “Vodostan” Belma Zukić je poručila da je cilj dugoročno zaštiti rijeku Misoču, a time i vodosnabdijevanje građana Ilijaša.

“Elaborat je svobuhvatno i detaljno sagledao i analizirao probleme i zagađivače i predložio mjere i aktivnosti za zaštitu. Mi smo operater koji upravlja vodovodnim sistemom u općini Ilijaš i prvi smo u nizu pozvanih na poštivanje i primjenu mjera koje su definisane elaboratom. Obzirom da je rijeke Misoča jedini vodni resurs i služi za vodosnabdijevanje približno 18.000 stanovnika i pravnih subjekata briga za zaštitu rijeke jeste i mora biti imperativ. Donošenje Odluke o zaštiti, provođenje normativnih mjera zaštite, provođenje tehničkih mjera i vršenje nadzora nad provođenjem mjera i aktivnosti kako je to definisano elaboratom je put za zaštitu rijeke Misoče i dugoročnog vodosnabdijevanja građana Ilijaša”, kazala je Zukić

Poslije provedene javne raspave resorno federalno ministarstvo će pripremiti prijedlog Odluke za Vladu FBiH i nakon njenog usvajanja Općina Ilijaš će aktivno krenuti u njenu implementaciju.

Izvor: Općina Ilijaš

Prethodni članakU Ilijašu održana Smotra kulturno-umjetničkog stvaralaštva učenika
Naredni članakNastavak suđenja u slučaju “Čemerno”: Kad izuzetak postane pravilo