Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove „KULTURNO SPORTSKI CENTAR I RADIO ILIJAŠ“, Ilijaš na mandatni period 2022-2026. godina

JU KSC I RADIO ILIJAŠ

-UPRAVNI ODBOR-

Broj: 29/03/2022

Ilijaš, 17.03.2022. godine

 

Na osnovu čl. 27 i 29 Uredbe sa zakonskom snagom o ustanovama  („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj  6/92, 8/93 i 13/94), član 7  i 8  Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima  Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine „ broj 12/3, 34/3 i 65/13), čl. 40, 44 i 47. Pravila Javne ustanove „KULTRUNO SPORTSKI CENTAR I RADIO ILIJAŠ“ broj: OPU-IP- br. 509/2010, člana 18.  Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka broj: 01/I02-P/2022 i Odluke Upravnog odbora o raspisivanju javnog konkursa  za izbor  i imenovanje direktora Javne ustanove broj:07-II-03/2022, od 17.03.2022, objavljuje se

Javni konkurs

za izbor i imenovanje direktora

Javne ustanove „KULTRUNO SPORTSKI CENTAR I RADIO ILIJAŠ“, Ilijaš

na mandatni period 2022-2026. godina

 

 1. Naziv, sjedište i Internet adresa ustanove:Javna ustanova „KULTRUNO SPORTSKI CENTAR I RADIO ILIJAŠ“, Ilijaš, ulica: Hašima Spahića 23, 71380 Ilijaš.

 

 1. Opći uslovi koje kandidat mora ispunjavati za izbor i imenovanje:
  1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;
  2. da je stariji od 18 godina;
  3. da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini (bilo na nivou države, entiteta ili kantona) u periodu od tri godine od dana prijavljivanja na javni konkurs;
  4. da se na tog kandidata ne odnosi član IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine;
  5. da nije osuđivan za krivično djelo ili za privredni prestup nespojiv sa obavljanjem dužnosti direktora;
  6. da nema privatni finansijski interes u Javnoj ustanovi;
  7. da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu odredbe člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine;
  8. da nije izbrani zvaničnik, nosilac izvršne funkcije ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti FBiH;
  9. da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova direktora.

 

III.  Posebni uslovi za izbor i imenovanje:

 1. Stečena diploma visokog obrazovanja VII stepen (VSS) ili završen prvi ciklus studija koji se vrednuje sa najmanje 240 ECTS studijskih bodova ili diploma drugog ili trećeg ciklusa studija po Bolonjskom sistemu studiranja u oblasti društvenih nauka;
 2. pet (5) godina iskustva u struci nakon stjecanja visoke stručne spreme od čega dvije (2) godine na poslovima rukovođenja;
 3. da kandidat nije krivično osuđivan niti da se ne vodi krivični postupak i da nema drugih zakonskih smetnji za izbor i imenovanje;
 4. da nije član Upravnog, Nadzornog ili Odbora za reviziju nekog privrednog društva/preduzeća.
 5. Opis poslova i radnih zadataka:
 • organizira i rukovodi procesom rada i poslovanja Ustanove;
 • zastupa i predstavlja Ustanovu bez ograničenja;
 • odgovoran je za zakonitost rada Ustanove;
 • podnosi izvještaje Upravnom i Nadzornom odboru o poslovanju i finansijskom poslovanju Ustanove;
 • predlaže poslovne politike, planove rada i razvoja te preduzima mjere za njihovo provođenje;
 • predlaže organizaciju i sistematizaciju rada Ustanove;
 • donosi pojedinačna akta u skladu s općim aktima Ustanove;
 • izvršava i organizira sprovođenje odluka Upravnog i Nadzornog odbora;
 • odlučuje o pravima, obavezama i odgovornostima radnika iz radnog odnosa;
 • utvrđuje prijedlog općih akata;
 • vrši druge poslove u interesu Ustanove u skladu s relevantnim zakonima i internim aktima Ustanove.

 

 1. Period na koji se imenuje:Mandatni period od četiri godine (2022-2026.godina).

 

 1. Mjesto obavljanja rada i vrijeme rada: Javna ustanova „KULTRUNO SPORTSKI CENTAR I RADIO ILIJAŠ“, Ulica: Hašima Spahića 23, 71380 Ilijaš, radno vrijeme 40 sati sedmično raspoređenih u pet radnih dana od ponedjeljka do petka.

 

VII. Rok u kojem se podnose prijave: Krajnji rok za predaju prijava na javni konkurs je 15 dana od dana objavljivanja u Službenim novinama Federacije BiH”, dnevnim novinama “Oslobođenje” i na web stranici Ustanove www.radioilijas.ba

 

VIII. Predaja prijava: Prijave sa potrebnom dokumentacijom (dokazima) o ispunjavanju uslova iz konkursa slati preporučenom poštom ili dostaviti na Protokol Javne ustanove, na adresu Javna ustanova „KULTURNO SPORTSKI CENTAR I RADIO ILIJAŠ“, Ulica: Hašima Spahića 23, 71380 Ilijaš.

 

 1. Dokumentacija koja se podnosi uz prijavu (u orginalu ili ovjerenoj kopiji)

 

Pored dokumentacije (dokaza) kojima se potvrđuje ispunjenost propisanih uslova, kandidat treba dostaviti svojeručno potpisanu prijavu na javni konkurs sa kratkom biografijom, kontakt podacima i sljedećom dokumentacijom:

 1. Diplomu o stečenoj stručnoj spremi ili akademskom zvanju;
 2. Izvod iz matične knjige rođenih (orginal ili ovjeran kopija ne starija od 6 mjeseci);
 3. Uvjerenje o državljanstvu (orginal ili ovjerana kopija ne starije od 6 mjeseci);
 4. Uvjerenje o ostvarenom radnom stažu sa šifrom zanimanja koje izdaje Fond za penzijsko-invalidsko osiguranje ili potvrda o ostvarenom radnom stažu kod poslodavca kod kojeg je kandidat radio sa precizno naznačenim poslovima i radnim zadacima, te godinama i mjesecima radnog staža koje je kandidat obavljao;
 5. Izjava ovjerena kod nadležnog organa da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini (bilo na nivou države, entiteta ili kantona) u periodu od tri godine od dana prijavljivanja na javni konkurs;
 6. Izjava ovjerena kod nadležnog organa da se na tog kandidata ne odnosi član IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine;
 7. Izjava ovjerena kod nadležnog organa da nije osuđivan za krivično djelo i za privredni prestup nespojiv sa obavljanjem dužnosti direktora;
 8. Izjava ovjerena kod nadležnog organa da nema privatni finansijski interes u Javnoj ustanovi u kojoj se kandiduje;
 9. Izjava ovjerena kod nadležnog organa da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu odredbe člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine;
 10. Izjava ovjerena kod nadležnog organa da nije izabrani zvaničnik, nosilac izvršne funkcije ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti FBiH;
 11. Izjava ovjerena kod nadležnog organa da nije predsjednik ili član upravnog ili nadzornog odbora  bilo koje ustanove, neovisno od oblasti za koju je ustanova osnovana, a koja djeluje u Bosni i Hercegovini, a ukoliko je član ili predsjednik  upravnog ili nadzornog odbora priložit će  ovjerenu izjavu da će u slučaju imenovanja za direktora  podnijeti ostavku na mjesto predsjednika ili člana upravnog ili nadzornog odbora u ustanovi  u kojoj je imenovan.

Kandidati uz prijavu mogu dostaviti i preporuke od ranijih poslodavaca, a koje će biti razmotrene na intervjuu.

Sa kandidatima čije prijave budu formalno-pravno uredne i blagovremene Upravni odbor će obaviti intervju. O mjestu u vremenu provođennja intervjua kandidati će biti blagvoremeno obaviješteni.

Nakon provedenog intervjua Upravni odbor donosi odluku o izboru kandidata za direktora Ustanove i istu dostavlja na saglasnost izvršenom organu općine-općinskom načelniku.

Nakon pribavljene saglasnosti izvršnog organa općine-općinskog načelnika, Upravni odbor saziva sjednicu i imenuje direktora.

O odluci o imenovanju direktora obavještavaju se ostali učesnici Javnog konkursa u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke o imenovanju.

Nezadovoljni kandidat može u roku od osam (8) dana od dana prijema obavještenja o imenovanju direktora pokrenuti postupak pred nadležnim sudom.

Po konačnosti odluke o izboru i imenovanju kandidata, imenovani kandidat je dužan dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, a ostali kandidati koji ne budu izabrani svoje dokumente mogu preuzeti lično  u prostorijama Javne ustanove.

 1. Način predaje dokumentacije:Prijavu sa potrebnom dokumentacijom dostaviti putem pošte preporučeno ili na Protokol na gore navedenu adresu u zatvorenoj koverti sa naznakom “ Prijava na javni konkurs- ne otvaraj”.

 

Napomena: Za provođenje konursne procedure Upravni dobor će imenovati posebnu komisiju.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

 

                                                                                            Predsjednica Upravnog odbora

                                                                                                       Mersiha Duraković

Prethodni članakPodržan Zakon o kontroli i upotrebi duhana u FBiH, slijedi usaglašavanje prije stupanja na snagu
Naredni članakObavještenje o obustavi saobraćaja na regionalnoj cesti od mosta na rijeci Bosni u Malešićima do skretanja za Bioču u Starom Ilijašu