JAVNI OGLAS-prodaja starog korištenog lima Sportske dvorane Ilijaš

U skladu s Odlukom o raspisivanju javne prodaje-licitacije za prodaju  starog (korištenog) krovopokrivačkog lima putem javnog nadmetanja i prikupljanja ponuda br.101/10/22 od 26.10.2022.godine, raspisuje se:

J A V N I   O G L A S

za  prodaju starog (korištenog) krovopokrivačkog  lima  putem javne prodaje-licitacije

I Predmet prodaje

Predmet prodaje je stari (korišteni) krovopokrivački lim krova Sportske dvorane, prosječne debljine cca 0,6mm, bijele i čokoladne boje.

Količina od cca 3.200m2

Prodaja se vrši po načelu “viđeno-kupljeno“, bez naknadnih prigovora i žalbi koje se odnose na predmetnu prodaju.

II Kriteriji vrednovanja ponuda

Početna cijena  je 7.000,00 KM (sedam hiljada konveribilnih maraka). Ponude ispod početne cijene neće biti uzete u razmatranje. Stari lim koji  je predmet javnog oglasa prodaje  se ponuđaču koji dostavi najveću cijenu za isti.

Licitacija će biti punovažna i u slučaju da ponudu dostavi samo jedan prihvatljiv ponuđač.

 III Pravo učešća

Pravo učešća na licitaciji imaju fizička i pravna lica koja dostave ponudu i uplate depozit u vrijednosti od 10% krovopokrivačkog lima .

Pravo učešća u postupku javne prodaje-licitacije nemaju radnici zaposleni u JU „Kulturno-sportski centar i Radio Ilijaš“Ilijaš, kao ni članovi njihove uže porodice.

Depozit/kaucija za učešće u postupku javne prodaje-licitacije za prodaju lima uplaćuje se na blagajnu JU „Kulturno-sporski centar i Radio Ilijaš“ i smatra se zasebnim sredstvima izvan postojećih sredstava blagajne.

 IV Pregled starog krovopokrivačkog lima

Krovopokrivački lim se  se može  pogledati svaki radni dan u periodu od 10:00 do 15:00 sati, na plohi do Sportske dvorane u ul. Hašima Spahića 23,  71 380 Ilijaš, uz prethodnu telefonsku najavu kontakt osobama .

Kontakt osobe su Ferid Sinan (061/501-078) i Zahid Dervišević (062/625-021)

V Dostava ponuda

Javni oglas će se objaviti u dnevnim novinama “Oslobođenje” i na web stranici JU“ Kulturno- sportski centar i Radio Ilijaš“ Ilijaš (radioilijas@gmail.com) i ostaje otvoren 6 dana od dana objavljivanja.

Krajnji rok za dostavljanje ponuda je 3. 11. 2022. godine, u 16:00 sati.

Ponude, uz dokaz o izvršenoj uplati depozita treba obavezno dostaviti u zatvorenoj koverti, sa naznakom ”PONUDA ZA JAVNU PRODAJU-LICITACIJU – NE OTVARAJ” poštom ili lično na adresu  JU „Kulturno-sportski centar i Radio Ilijaš“ , ul. Hašima Spahića 23,  Ilijaš- KOMISIJA ZA PRODAJU.

Ponude koje pristignu poslije naznačenog roka, neće se uzeti u razmaranje, bez obzira kada su poslate. Ponuda mora biti potpisana od strane podnosioca, a ukoliko je ponuđač pravno lice, ista mora biti i ovjerena pečatom pravnog lica.

Javno otvaranje ponuda uz prisustvo zainteresiranih ponuđača, održati će se u Upravi  JU „Kulturno-sportski centar i Radio Ilijaš“ ul . Hašima Spahića 23, 71 380 Ilijaš,04.11. 2022. godine  u 11:00 sati.

Otvaranju ponuda mogu prisustvovati fizičke osobe lično ili po punomoćniku, te osoba koja je ovlaštena da zastupa pravno lice ili punomoćnik za učešće u postupku licitacije.

VI Obaveze kupca

Ponuđač, odnosno kupac, čija ponuda bude prihvaćena dužan je u roku od 7 (sedam) dana od dana proglašenja pobijednika javne prodaje-licitacije pristupiti zaključenju ugovora.

Kupac je dužan u roku od 7 (sedam) dana od dana potpisivanja ugovora uplatiti cjelokupan iznos za  krovopokrivački lim /a umanjen za iznos depozita, na broj žiroračuna naveden u Ugovoru. Sve poreze i troškove, kao i troškove transporta i ostale troškove u skladu sa zakonskim propisima snosi kupac. Ako kupac odustane od kupovine, odnosno ne pristupi sklapanju ugovora ili ne preuzme  stari lim uplaćeni iznos depozita od 10% vrijednosti starog lima  neće mu biti vraćen, a JU“ Kulturno-sportski centar i Radio Ilijaš“  Ilijaš će sklopiti ugovor sa sljedećim najpovoljnijim ponuđačem.

U slučaju da dva ili više ponuđača ponude jednaku cijenu, pobjednikom će se proglasiti ponuđač koji je ranije dostavio ponudu po datumu i vremenu prijemnog štambilja protokola Ju“  Kulturno-sportskog centra i Radio Ilijaša“

 VII Dodatne informacije

Učesnicima u postupku javne prodaje-licitacije, čije ponude ne budu prihvaćene, uplaćeni iznos depozita će biti vraćen, najkasnije u roku od 3 (tri) dana od dana otvaranja ponuda, na blagajni JU“Kulturno-sportski centar i Radio Ilijaš“.

PRIJAVA NA LICITACIJU

 

 

Direktor

JU“Kulturno-sportski centar i Radio Ilijaš“

   Nermin Hodžić

Prethodni članakOdržana 21. sjednica Općinskog vijeća Ilijaš
Naredni članakSvjetski dan borbe protiv moždanog udara – Djelujmo brzo, spasimo život!