JAVNA USTANOVA “KULTURNO-SPORTSKI CENTAR I RADIO ILIJAŠ”

Ul. Hašima Spahića 24

71 380 ILIJAŠ

Broj: 41/06/2020

Ilijaš, 24.06.2020. godine

Na osnovu člana 22. Pravila Javne ustanove Kulturno-sportski centar i Radio Ilijaš”, broj: OPU-IP br.509/5010 od 15.11.2010. godine, član 19. i člana 31. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka (prečišćeni tekst), broj: 02-I05-P/2017, v.d.direktor JU “Kulturno-sportski centar i Radio Ilijaš” r a s p i s u j e:

JAVNI OGLAS

za prijem radnika na neodređeno vrijeme u JU “Kulturno-sportski centar i Radio Ilijaš” na poziciji:

Stručni savjetnik za marketinške poslove, projekte i organizaciju – 1 izvršilac – na neodređeno vrijeme, uz obavezan probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca.

 1. Opis poslova i radnih zadataka:
 • Rukovodi i organizuje poslove marketinga u Ustanovi;
 • Prati i organizuje naplatu prihoda od marketinga;
 • Organizuje sastanke s drugim ustanovama i pojednicima;
 • Izrada i praćenje rada WEB stranice;
 • Koordinacija realizacije vjerskih događaja;
 • Stara se o uposlenosti i ekonomskoj isplativosti kapaciteta Ustanove pogodnih za marketing;
 • Izrada i aplikacija projekata;
 • Ostali poslovi po nalogu direktoraUstanove i
 • Za svoj rad odgovara direktoru Ustanove.
 1. Kandidat treba da ispunjava opće uslove utvrđene Zakonom i to:
 • Da je državljanin BiH;
 • Da je stariji od 18 godina;
 • Da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova na koje se kandiduje;
 • Da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak;
 • Da se na kandidata ne odnosi član IX.I Ustava BiH.
 1. Kandidat treba da ispunjava posebne uslove utvrđene Zakonom i Pravilnikom i to:
 • da ima visoku stručnu spremu – Fakultet društvenog smjera, završen VII stepenili I ciklus (najmanje 240 ETC bodova) ili II ciklusBolonjskog sistema studiranja;
 • 3 godine radnog iskustva;
 • Poznavanje engleskog jezika;
 • Poznavanje rada na računaru.

Uz prijavu na Javni oglas kandidati treba da dostave sljedeću dokumentaciju:

 • Biografiju;
 • Diploma o završenoj stručnoj spremi;
 • Dokaz o radnom iskustvu;
 • Dokaz o poznavanju engleskog jezika;
 • Dokaz o poznavanju rada na računaru;
 • Uvjerenje o državljanstvu( ne starije od 6 mjeseci);
 • Izvod iz matične knjige rođenih (ne starije od 6 mjeseci);
 • Ovjerena Izjava kandidata da nije obuhvaćen odredbom člana IX tačka 1. Ustava BiH.

Kandidati koji budu ispunjavali opće i posebne uslove iz tačke 2. i 3. Ovog Javnog oglasa bit će pozvani na intervju koji je eliminatoran.

Na intervju kod kandidata će se ocjenjivati znanje o stručnim i organizacionim propisima, propisima djelatnosti kao i posjedovanje radne, komunikativne i organizatorske sposobnosti te naklonjenost timskom radu.

Napomena: Izabrani kandidati bit će u obavezi u određenom roku dostaviti ljekarsko uvjerenje i Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka.

Oglas ostaje otvoren osam (8) dana od dana objave u dnevnim novinama.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove ovog oglasa, kao i  kopije tražene dokumentacije ili Izjave koje nisu ovjerene neće se uzimati u razmatranje.

O rezultatima Oglasa kandidati će biti  pismeno obaviješteni.

Na odluku o izboru kandidata nezadovoljni kandidati mogu podnijeti prigovor Upravnom odboru Ustanove.

Prijave sa traženom dokumentacijom dostaviti lično ili putem pošte preporučeno na adresu:

JU “Kulturno-sportski centari Radio Ilijaš”, ulica HašimaSpahića br.24, 71 380 Ilijaš

(Konkursna Komisija“ Prijavana Javni oglas” – ne otvaraj)

Share.

Comments are closed.