Predmet Javnog poziva je zakup školske kuhinje u cilju redovnog snadbjevanja učenika i zaposlenika Osnovne škole „Stari Ilijaš“ u Ilijašu sendvičima i napitcima.  Površina  prostora iznosi  15,95 metara kvadratnih.

 Dužina trajanja zakupa kalendarska 2020. godina  počev od 29.01.2020. godine i prekidom za vrijeme ljetnog odmora učenika (15. juni – 31.avgust 2020. godine) pa do 31.12.2020. godine. 

Pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica. Izbor ponuđača izvršiti će se po kriteriju najpovoljnije ponude (najviša ponuđena zakupnina). 

Krajnji rok za dosatavljanje ponuda je  22.01.2020. godine (srijeda) do 14:00 sati.  Ponude će se javno otvarati u prostorijama  JU OŠ „Stari Ilijaš“ Ilijaš,  ulica Bosanski put br. 151. , dana  23.01.2020. godine (četvrtak) u 11:00 sati. Postupak će provesti komisija koju imenuje Školski odbor i koja se sastoji od namjanje tri člana. Izbor ponuđača izvršiti će se po kriteriju najpovoljnije ponude (najviša ponuđena zakupnina), nakon  čega će se sa odabranim ponuđačom zaključiti Ugovor  o zakupu školske kuhinje. Ako su dvije ili više  ponuda  fizičkih ili pravnih lica jednake i utvrđene kao najpovoljnije, prednost ima ponuda  lica sa boljim referencama. Početna cijena zakupnine iznosi 700,00 KM (sedam stotina  KM) mjesečno.

Ime, prezime, jedinstveni matični broj građana i adresu fizičkog lica, a ako je privatni poduzetnik i matični broj radnje, naziv, odnosno firmu i sjedište pravnog lica, odnosno dokaz o upisanoj djelatnosti u registar,  uredno ovlašćenje za zastupanje, ponuđeni iznos zakupnine, da zakupac obavezno provodi mjere HACCP čiji nadzor vrši inspekcija. HACCAP (Hazard Analysis  Crtical Control Points)  (dokaz certifikat)  Zapečaćenu kovertu uz napomenu „PRIJAVA NA JAVNI OGLAS  ZA ZAKUP ŠKOLSKE KUHINJE- NE OTVARATI“  slati na adresu: JU Osnovna škola „Stari Ilijaš“ Ilijaš, ulica Bosanski put 151., 71380″ Ilijaš. Krajnji rok za dosatavljanje ponuda je  22.01.2020. godine (srijeda) do 14:00 sati.  Ponude će se javno otvarati u prostorijama  JU OŠ „Stari Ilijaš“ Ilijaš,  ulica Bosanski put br. 151. , dana  23.01.2020. godine (četvrtak) u 11:00 sati.

Share.

Comments are closed.