Na ovaj Javni poziv zahtjeve mogu podnositi pripadnici boračkih populacija sa područja Kantona Sarajevo koji ispunjavaju uslove propisane Zakonom o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj. 45/12-Prečišćen tekst, 26/14, 46/17, 20/20,  24/20-Ispravka i 10/21) (u daljnjem tekstu: Zakon) i to: članovi porodica šehida i porodica poginulih, umrlih i nestalih branioca; ratni vojni invalidi i članovi njihovih porodica; dobitnici ratnih priznanja i odlikovanja i članovi porodica poginulih, umrlih i nestalih dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja, branioci; demobilizirani branioci; dobrovoljci, organizatori otpora, veterani  i ratni vojni zarobljenici kao lica zaslužna u odbrambeno-oslobodilačkom ratu sa područja Kantona Sarajevo, kao i mirnodopski vojni invalidi, a u skladu sa Uredbom o načinu i uvjetima subvencioniranja kamata kredita i dodjele sredstava za rješavanje stambenih potreba branioca Bosne i Hercegovine («Službene novine Kantona Sarajevo», broj 38/20)

javni_poziv_kamate

obrazac_izgradnja_stambene_jedinice

obrazac_kupovina_stambene_jedinice

obrazac_sanacija_stambene_jedinice

(mbp.ks.gov.ba)

 

Share.

Comments are closed.