Jednokratna pomoć najugroženijim kategorijama stanovništva u FBiH

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela je Uredbu o pomoći stanovništvu usljed rasta indeksa potrošačkih cijena. Jednokratnu novčanu pomoć u iznosu od 100 KM dobiće penzioneri, korisnici prava iz boračko-invalidske zaštite i lica sa invaliditetom, te civilne žrtve rata. Takođe, donesena je odluka da se porodicama u stanju socijalne potrebe dodijele paketi pomoći osnovnih životnih namirnica u vrijednosti od 500 KM.

Iz Vlade Federacije BiH su naveli da će novčanom podškom biti obuhvaćeno više od 530.000 stanovnika, a sredstva za realizaciju ove uredbe osiguravaju se iz Budžeta FBiH.

“Opšti cilj uredbe je osiguravanje finansijske i materijalne podrške radi poboljšanja materijalnog statusa najugroženijim kategorijama stanovništva, a zbog značajnog rasta indeksa potrošačkih cijena”, istakli su iz Vlade FBiH.

Pravo na novčanu isplatu u iznosu od 100 KM imaju korisnici penzija Federalnog zavoda za PIO, koji imaju prebivalište na teritoriji BiH i zatečeni su u isplati penzije na dan isplate novčanog iznosa. Novčani iznos sastavni je dio penzije i isplaćuje se s penzijom za mjesec juli 2022. godine.

Jednokratnu novčanu pomoć u iznosu od 100 KM ostvaruju korisnici prava na ličnu i porodičnu invalidninu, mjesečni novčani dodatak po osnovu priznanja ili odlikovanja i prava na novčanu egzistencijalnu naknadu. Jednokratna novčana pomoć se isplaćuje licima koja su ostvarila naknadu po osnovu svog statusa za mjesec juni 2022. godine. Osobe koje su korisnici više navedenih prava, ovu pomoć ostvaruju samo po jednom osnovu. Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata će isplatiti jednokratnu novčanu pomoć u roku od 60 dana od stupanja na snagu ove uredbe.

Pravo na jednokratnu novčanu pomoć u iznosu od 100 KM imaju lica sa invaliditetom i civilne žrtve rata. Jednokratna novčana pomoć se isplaćuje osobama koja su ostvarila naknadu po osnovu svog statusa za mjesec juni 2022. godine.

Osobe koje imaju status lica sa invaliditetom i status civilne žrtve rata, jednokratnu novčanu pomoć ostvaruju samo po jednom osnovu. Federalno ministarstvo rada i socijalne politike će isplatiti jednokratnu novčanu pomoć licima sa invaliditetom u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu uredbe, dok će u istom roku kantonalni organi uprave isplatiti jednokratnu pomoć civilnim žrtvama rata, a sredstva će im biti doznačena iz Budžeta Federacije.

Prema uredbi, pomoć ostvaruju i primaoci stalne novčane pomoći, koji su ovo pravo ostvarili za mjesec juni, zatim lica, odnosno porodice u stanju socijalne potrebe, a koje su prema evidencijama nadležnih centara za socijalni rad, odnosno općinskih službi socijalne zaštite, ostvarili pravo na pomoć u prethodnih šest mjeseci. Podrška koju ostvaruju ova lica i porodice sastoji se od paketa osnovnih životnih namirnica u vrijednosti od 500 KM. Na prijedlog Federalne direkcije robnih rezervi, Vlada Federacije će donijeti odluku kojom će utvrditi vrstu i količinu robe koja će se upotrijebiti za ove namjene. Podrška će biti uručena u roku od 60 dana od dana donošenja ove odluke.

Uredbom je utvrđena i mogućnost da poslodavac može izvršiti isplatu jednokratne pomoći radniku u visini do 1.080 KM, do 31.12.2022. godine. Ova pomoć se ne smatra platom ili naknadom plate prema odredbama Zakona o radu.

Federalna ministrica finansija Jelka Milićević je navela da je 1.080 KM je prosječna plata za mjesec april.

“Što se tiče doprinosa, ne tretiramo to kao platu, to će poslodavaca osloboditi plaćanja doprinosa i ta sredstva nismo nikada ni planirali, nećemo ni smatrati da je to izgubljeni prihod Federacije”, navela je Milićević.

Izvor: BHRT

Prethodni članakVlada Federacije BiH 11. juli 2022. godine proglasila Danom žalosti u FBiH
Naredni članakLana Pudar evropska juniorska viceprvakinja na 100 m leptir