JKP “Vodostan”: Saopštenje za javnost

JKP ”Vodostan” d.o.o. Ilijaš u interesu istine i zaštite ugleda ove kompanije daje saopštenje za javnost a u vezi sa optužbama koje su upućene od strane Udruženja građana ”Bistro” u kome su označeni kao krivci zato što je rijeka Misoča presušila.   

-“Preduzeće vrši djelatnost vodosnabdijevanja građana općine Ilijaš iz rijeke Misoče, na zakonit način i u skladu sa Vodnom dozvolom br.UP-I/25-3-40-563-6/19 od 22.01.2021 godine,  u kojoj je dozvoljeno zahvatanje 150 l/s, a ovo Preduzeće zahvata u prosjeku 60 l/s što je manje od pola dozvoljene količine propisane dozvolom.

Zakonom o vodama (Sl.novine FBiH br. 70/06) članom 47.stav (2) definisano je:

”Korištenje vode za snabdijevanje stanovništva vodom za piće, sanitarne potrebe i potrebe protivpožarne zaštite ima prednost u odnosu na korištenje vode za ostale namjene iz člana 44. ovog Zakona”.

U članu 44. Zakona o vodama navodi se: Korištenje vode, prema ovom Zakonu, obuhvata:

  1. Zahvatanje, crpljenje i upotrebu površinskih i podzemnih voda za različite namjene (snabdijevanje vodom za piće, sanitarne i tehnološke potrebe, navodnjavanje i dr.),
  2. Korištenje vodnih snaga za proizvodnju električne energije i druge pogonske namjene,
  3. Korištenje vode za uzgoj ribe,
  4. Korištenje vode za plovidbu,
  5. Korištenje vode za sport, kupanje, rekreaciju i druge slične namjene.

Posebno ističemo da kiša nije padala mjesecima, da su sva izvorišta na hirološkom minimumu kao i činjenicu da uzvodno od vodozahvata gradskog vodovoda Ilijaš postoje i drugi vodozahvati: dva izvorišta u Zubetima za naselje Budoželje, Kadarići, Ravne i Dole na teritoriji Vareša za njihove građane, te izvorište Mahmutović rijeka za naselje Župča, izvorište Zmajevac za naselje Slivno na teritoriji općine Breza,  što  sve skupa utiče na smanjenje kapaciteta i izdašnosti rijeke Misoče.

Zbog svega navedenog želimo da informišemo javnost da su kvalifikacije koje su iznesene na naš račun od strane udruženja ”Bistro”, u momentu kada smo zbog suše 24 sata dnevno provodili na terenu u cilju urednog vodosnabdijevanja građana Ilijaš, netačne  i  neutemeljene  i da su za cilj imale samo nanošenje štete i rušenja ugleda ovog Preduzeća”.

JKP ”Vodostan” d.o.o. Ilijaš

 

Prethodni članakObilježena 31. godišnjica od pogibije 180 rudara u Mramoru
Naredni članakNajveća rudarska nesreća u BiH: Prije 31 godinu u Kreki poginula cijela smjena