ILIJAŠVIJESTI

Konkurs za stipendiranje izuzetno nadarenih učenika i studenata za školsku/akademsku 2023/2024.godinu

Na osnovu člana 23., 56. i 57. Statuta općine Ilijaš  (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 20/09-prečišćeni tekst i 46/18), člana 1. i 2. Odluke o stipendiranju i nagrađivanju izuzetno nadarenih učenika i studenata (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 13/10), člana 1., 2. i 6. Pravilnika o stipendiranju i nagrađivanju izuzetno nadarenih učenika i studenata (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 2/16-prečišćeni tekst, 40/21, 50/22 i 43/23) i Plana stipendiranja izuzetno nadarenih učenika u srednjem i studenata u visokoškolskom obrazovanju u školskoj/akademskoj 2023/2024.godini (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj:47/23), Općinski načelnik raspisuje:

KONKURS

za stipendiranje izuzetno nadarenih učenika i studenata za školsku/akademsku 2023/2024.godinu

 Pravo učešća na Konkursu imaju redovni učenici srednjih škola i redovni studenti visokoškolskih ustanova, koji imaju prebivalište na području općine Ilijaš duže od tri godine. Prebivalište kraće od tri godine mogu imati učenici i studenti, ukoliko su oni i njihovi roditelji imali prebivalište na području općine Ilijaš do 06. aprila 1992.godine pod uslovom da im je utvrđen status povratnika, kao i oni podnosioci zahtjeva koji u vrijeme podnošenja zahtjeva imaju prebivalište i vlastiti stambeni objekat na području općine Ilijaš.

Pravo učešća na konkursu za stipendiranje imaju izuzetno nadareni učenici i studenti: I, II, III i IV godine prvog ciklusa, I i II godine drugog ciklusa, I, II, III, IV, V i VI godine integrisanog studija koji nisu obnavljali godinu, a koji su u predhodnoj školskoj/akademskoj godini imali uspjeh u školi odnosno fakultetu i to:

–   učenici srednjih škola sa najmanjom prosječnom ocjenom 4,80

–  redovni studenti visokoškolskih ustanova sa prosjekom ocjena od najmanje 8,0 za fakultete iz grupacije društvenih nauka (Ekonomski fakultet; Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije; Fakultet političkih nauka; Pravni fakultet; Fakultet za javnu upravu), grupacije humanističkih nauka (Fakultet sporta i tjelesnog odgoja; Filozofski fakultet; Pedagoški fakultet; Fakultet islamskih nauka; Katolički bogoslovni fakultet), grupacije umjetnosti (Akademija likovnih umjetnosti; Akademija scenskih umjetnosti; Muzička akademija). Prosjek ocjena od najmanje 7,50 za studente fakulteta iz grupacije medicinskih nauka (Fakultet zdravstvenih nauka; Farmaceutski fakultet; Medicinski fakultet; Stomatološki fakultet; Veterinarski fakultet), grupacije tehničkih nauka (Arhitektonski fakultet; Elektrotehnički fakultet; Fakultet za saobraćaj i komunikacije; Građevinski fakultet; Mašinski fakultet; Rudarsko-geološki fakultet; Fakultet informacijskih tehnologija), grupacije biotehničkih nauka (Poljoprivredno-prehrambeni fakultet; Šumarski fakultet) i grupacije prirodno-matematičkih nauka (Prirodno-matematički fakultet-odsjeci za matematiku, fiziku, biologiju, hemiju, geografiju).

Pravo učešća na konkursu za stipendiranje imaju redovni studenti koji nisu obnavljali godinu, a pohađaju studijske programe na visokoškolskoj ustanovi kao javnoj ustanovi, iz grupacije medicinskih nauka (Farmaceutski fakultet; Medicinski fakultet; Stomatološki fakultet; Veterinarski fakultet), grupacije tehničkih nauka (Arhitektonski fakultet; Elektrotehnički fakultet; Fakultet za saobraćaj i komunikacije; Građevinski fakultet; Mašinski fakultet; Rudarsko-geološki fakultet; Fakultet informacijskih tehnologija) i grupacije biotehničkih nauka (Poljoprivredno-prehrambeni fakultet; Šumarski fakultet), bez obzira na ostvareni prosjek ocjena iz prethodne akademske godine.

Pravo učešća na Konkursu za stipendiranje ima jedan učenik ili student, koji potiče iz porodice u kojoj se istovremeno školuje troje i više djece, bez obzira na ostvareni prosjek ocjena iz prethodne školske/akademske godine.

Pravo učešća na Konkursu za stipendiranje nemaju učenici i studenti koji obnavljaju godinu (upis na tekuću godinu drugi ili treći put) i apsolventi.

 U školskoj/akademskoj 2023/2024.godini stipendirat će se:

 1. a) – 35 učenika I.   razreda,

–  35 učenika II.  razreda,

–  35 učenika III. razreda,

–  35 učenika IV. razreda.

 1. b) – 35 studenata     godine,

–  35 studenata  II.  godine,

–  35 studenata  III. godine,

–  35 studenata  IV. godine,

–  35 studenata  V.  godine,

–    2 studenta VI. godine.

 

Pod studentima IV. godine studija podrazumijevaju se studenti prvog ciklusa vrednovanog sa 240 ECTS bodova i integrisanog studija, kao i studenti prve godine drugog ciklusa čiji je prvi ciklus vrednovan sa 180 ECTS bodova.

Pod studentima V. godine  podrazumijevaju se studenti integrisanog studija, studenti prve godine drugog ciklusa čiji je prvi ciklus vrednovan sa 240 ECTS bodova i studenti druge godine drugog ciklusa čiji je prvi ciklus vrednovan sa 180 ECTS bodova.

Ukoliko iz određenog razreda ili godine studija nema dovoljan broj kandidata koji ispunjavaju kriterije iz člana 1. i 2.  Pravilnika o stipendiranju i nagrađivanju izuzetno nadarenih učenika i studenata, stipendija će se dodijeliti učeniku ili studentu koji ispunjava kriterije, pri čemu bi prednost imali učenici viših razreda ili studenti viših godina studija.

Stipendije se dodjeljuju za tekuću školsku/akademsku godinu i isplaćivat će se za devet mjeseci. Visina mjesečne stipendije iznosi:

 1. a) za učenike u srednjim školama ……………………………………….. 90,00 KM
 2. b) za studente na visokoškolskim ustanovama …………………….. 150,00 KM.

Ukoliko izabrani kandidat dobije stipendiju od nekog drugog Fonda, organizacije, udruženja ili institucije, isti se eliminiše sa bodovne liste, odnosno slijedećem kandidatu sa bodovne liste dodjeljuje se stipendija.

Uz prijavu na konkurs neophodno je priložiti sljedeću dokumentaciju:

 1. Uvjerenje o kretanju podnosioca molbe ili roditelja – staratelja ukoliko je podnosioc molbe maloljetan. Uvjerenje služi kao dokaz prebivališta na području općine Ilijaš (Izdaje Policijska Uprava Ilijaš);
 2. Kućna lista (Izdaje se i ovjerava u Centru za pružanje usluga građanima-općina Ilijaš);
 3. Izjava da podnosioc zahtjeva nije stipendista nekog drugog organa ili institucije (Izjava se izdaje i ovjerava u Centru za pružanje usluga građanima- općina Ilijaš);
 4. Fotokopija Svjedočanstva prethodno završenog razreda za učenike, a Potvrda o prosjeku ocjena za prethodnu godinu studija i fotokopija svih popunjenih stranica indexa za studente. Za studente I godine II ciklusa studija uvjerenje/diploma o završenom I ciklusu uz dodatak diplomi. Studenti koji pohađaju prvu godinu studija dostavljaju fotokopiju svjedočanstva IV razreda srednje škole;
 5. Potvrda o upisu u narednu školsku/akademsku godinu. Potvrda služi kao dokaz da kandidat ne obnavlja godinu i da redovno pohađa tekuću školsku/akademsku godinu. Učenik ili student, koji potiče iz porodice u kojoj se istovremeno školuje troje i više djece, dostavlja Potvrde o upisu u narednu školsku/akademsku godinu za sve članove porodice koji se redovno školuju. (Izdaje Sekretarijat škole ili Studentska služba fakulteta);
 6. Potvrda o postignutim rezultatima na kantonalnim, federalnim i državnim takmičenjima u školskoj 2022/2023.godini;
 7. Izjava o davanju saglasnosti za obradu i objavu ličnih podataka (Izdaje se i ovjerava u Centru za pružanje usluga građanima-općina Ilijaš).

 Kao dokazi dostavljaju se originalni dokumenti ili ovjerene fotokopije originalnih traženih dokumenata.

Dokumenti se neće vraćati podnosiocima molbe.

VAŽNA NAPOMENA:

Nadareni učenici srednjih škola i nadareni studenti visokoškolskih ustanova, koji ispunjavaju  kriterije iz člana 1. i 2.  Pravilnika o stipendiranju i nagrađivanju izuzetno nadarenih učenika i studenata, koji su u prethodnoj školskoj/akademskoj 2022/2023.godini ostvarili pravo na stipendiju Općine Ilijaš, a nisu mijenjali svoje prebivalište, dostavljaju samo dokumente pod rednim brojem 3., 4., 5. i 7.

 Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objave u dnevnim novinama i na web stranici Općine Ilijaš (www.ilijas.ba) odnosno do 05.12.2023. godine do 16:00 sati.

Zahtjev za dodjelu stipendije se podnosi obavezno na propisanom obrascu (obrazac se može preuzeti u Centru za pružanje usluga građanima Općine Ilijaš ili na web stranici Općine Ilijaš). Zahtjev se pričvršćuje na zapečaćenu kovertu u kojoj se dostavljaju dokazi o ispunjavanju uslova Konkursa. Koverta sa zahtjevom se predaje lično na Protokol općine Ilijaš, ul. ”126. Ilijaške brigade” br.6, sa naznakom:

“Konkursna komisija za dodjelu stipendija za izuzetno nadarene učenike/studente”

– ne otvarati!

NEPOTPUNE I NEBLAGOVREMENE PRIJAVE NEĆE SE UZIMATI U RAZMATRANJE.

Za sve dodatne informacije, kandidati se mogu obratiti općinskoj Službi za društvene djelatnosti i poslove mjesnih zajednica Općine Ilijaš, (II sprat, soba 31) ili na broj telefon 033/580-691.

Zahtjev za dodjelu stipendija izuzetno nadarenim učenicima_2023 sa izjavama. Zahtjev za dodjelu stipendija izuzetno nadarenim studentima sa izjavama_2023.

Povezane objave

Back to top button