ILIJAŠVIJESTI

Konkurs za stipendiranje učenika i studenata u stanju socijalne potrebe za školsku/akademsku 2023/2024. godinu

Na osnovu člana 23. 56. i 57. Statuta općine Ilijaš (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 20/09–prečišćeni tekst i 46/18), člana 1. Odluke o stipendiranju učenika i studenata u stanju socijalne potrebe (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 33/09), člana 1., 2., 6. i 9. Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata u stanju socijalne potrebe (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 2/16 – prečišćeni tekst, 40/2, 50/22 i 43/23) i Plana stipendiranja učenika u srednjem i studenata u visokoškolskom obrazovanju u stanju socijalne potrebe u školskoj/akademskoj 2023/2024.godini (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj:47/23), Općinski načelnik, raspisuje:

KONKURS

za stipendiranje učenika i studenata u stanju socijalne potrebe za školsku/akademsku

2023/2024. godinu

Pravo prijave na konkurs imaju redovni učenici srednjih škola i redovni studenti visokoškolskih ustanova, koji su u stanju socijalne potrebe i koji imaju prebivalište na području općine Ilijaš duže od 3 godine. Prebivalište kraće od 3 godine mogu imati učenici i studenti, ukoliko su oni i njihovi roditelji imali prebivalište na području općine Ilijaš do 06. aprila 1992.godine, pod uslovom da im je utvrđen status povratnika, kao i oni podnosioci zahtjeva koji u vrijeme podnošenja zahtjeva imaju prebivalište i vlastiti stambeni objekat na području općine Ilijaš.

Pod učenicima i studentima u stanju socijalne potrebe podrazumijevaju se:

 • lica koja nemaju izvor prihoda, odnosno da primanja po članu porodice ne premašuju nivo materijalnog cenzusa utvrđenog za socijalna davanja u Kantonu Sarajevo za tekuću godinu.

Materijalni cenzus za 2023.godinu iznosi 238,40KM;

 • da nisu članovi domaćinstva u kojima neko od članova izdaje pod zakup nekretnine;

Pravo učešća na Konkursu imaju učenici i studenti: I, II, III i IV godine prvog ciklusa, I i II godine drugog ciklusa, I, II, III, IV, V i VI godine integrisanog studija, u stanju socijalne potrebe, koji nisu obnavljali godinu, a koji su u predhodnoj školskoj/akademskoj godini imali uspjeh u školi odnosno fakultetu i to:

–   učenici srednjih škola sa najmanjom prosječnom ocjenom 3,50;

–  redovni studenti visokoškolskih ustanova sa prosjekom ocjena od najmanje 7,0 za fakultete iz grupacije društvenih nauka (Ekonomski fakultet; Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije; Fakultet političkih nauka; Pravni fakultet; Fakultet za javnu upravu), grupacije humanističkih nauka (Fakultet sporta i tjelesnog odgoja; Filozofski fakultet; Pedagoški fakultet; Fakultet islamskih nauka; Katolički bogoslovni fakultet), grupacije umjetnosti (Akademija likovnih umjetnosti; Akademija scenskih umjetnosti; Muzička akademija). Prosjek ocjena od najmanje 6,50 za studente fakulteta iz grupacije medicinskih nauka (Fakultet zdravstvenih nauka; Farmaceutski fakultet; Medicinski fakultet; Stomatološki fakultet; Veterinarski fakultet), grupacije tehničkih nauka (Arhitektonski fakultet; Elektrotehnički fakultet; Fakultet za saobraćaj i komunikacije; Građevinski fakultet; Mašinski fakultet; Rudarsko-geološki fakultet; Fakultet informacijskih tehnologija), grupacije biotehničkih nauka (Poljoprivredno-prehrambeni fakultet; Šumarski fakultet) i grupacije prirodno-matematičkih nauka (Prirodno-matematički fakultet-odsjeci za matematiku, fiziku, biologiju, hemiju, geografiju).

Pravo učešća na konkursu za stipendiranje imaju redovni studenti koji nisu obnavljali godinu, a pohađaju studijske programe na visokoškolskoj ustanovi kao javnoj ustanovi, iz grupacije medicinskih nauka (Farmaceutski fakultet; Medicinski fakultet; Stomatološki fakultet; Veterinarski fakultet), grupacije tehničkih nauka (Arhitektonski fakultet; Elektrotehnički fakultet; Fakultet za saobraćaj i komunikacije; Građevinski fakultet; Mašinski fakultet; Rudarsko-geološki fakultet; Fakultet informacijskih tehnologija) i grupacije biotehničkih nauka (Poljoprivredno-prehrambeni fakultet; Šumarski fakultet), bez obzira na ostvareni prosjek ocjena iz prethodne akademske godine.

Pravo učešća na Konkursu imaju učenici i studenti koji su ostvarili manji prosjek ocjena  od traženog, a čije će se molbe razmatrati ukoliko ispunjavaju druge kriterije utvrđene ovim Pravilnikom i ukoliko ne bude prijavljen dovoljan broj kandidata koji ispunjavaju uslove Konkursa.

Pravo učešća na Konkursu imaju učenici sa poteškoćama u razvoju, definisanim članom 113. Zakona o srednjem obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj:23/17, 30/19 i 33/21) i studenti sa poteškoćama u razvoju, bez ozbira na ostvareni prosjek ocjena i visinu novčanih primanja po članu porodice.

Pravo učešća na Konkursu za stipendiranje ima jedan učenik ili student koji potiče iz porodice u kojoj se istovremeno školuje troje i više djece, bez obzira na ostvareni prosjek ocjena iz prethodne školske/akademske godine.

Pravo učešća na Konkursu za stipendiranje nemaju učenici i studenti koji obnavljaju godinu (upis na tekuću godinu drugi ili treći put) i apsolventi.

U školskoj/akademskoj 2023/2024.godini stipendirat će se:

 1. a) – 11 učenika I. razreda

      –  11 učenika II. razreda

      –  11 učenika III. razreda

      –  11 učenika IV. razreda

 1. b) – 5 studenata     godine

      –  5 studenata  II.  godine

      –  5 studenata  III. godine

      –  5 studenta    IV. godine

      –  2 studenta    V. godine

Pod studentima IV. godine studija podrazumijevaju se studenti prvog ciklusa vrednovanog sa 240 ECTS bodova i integrisanog studija, kao i studenti prve godine drugog ciklusa čiji je prvi ciklus vrednovan sa 180 ECTS bodova.

Pod studentima V. godine  podrazumijevaju se studenti integrisanog studija, studenti prve godine drugog ciklusa čiji je prvi ciklus vrednovan sa 240 ECTS bodova i studenti druge godine drugog ciklusa čiji je prvi ciklus vrednovan sa 180 ECTS bodova.

Visina mjesečne stipendije iznosi:

 1. a) za učenike u srednjim školama ……………………………………….. 90,00 KM
 2. b) za studente na visokoškolskim ustanovama …………………….. 150,00 KM.

Ako bilo koji od kandidata dobije stipendiju od nekog drugog Fonda, organizacije, udruženja ili institucije, isti se eliminiše sa bodovne liste, odnosno slijedeći kandidat sa bodovne liste dobiva općinsku stipendiju.

Uz prijavu na konkurs neophodno je priložiti sljedeću dokumentaciju:

 1. Zahtjev za dodjelu stipendije (Može se preuzeti u Centru za pružanje usluga građanima-općina Ilijaš);
 2. Uvjerenje o kretanju podnosioca molbe ili roditelja – staratelja ukoliko je podnosioc molbe maloljetan (Izdaje Policijska Uprava Ilijaš);
 3. Uvjerenje Službe za zapošljavanje za sve nezaposlene članove domaćinstva koji se vode u evidenciji Službe (Izdaje ispostava Službe za zapošljavanje – BIRO Ilijaš);
 4. Kućna lista (Izdaje se i ovjerava u Centru za pružanje usluga građanima-općina Ilijaš);
 5. Izjava da podnosioc zahtjeva nije stipendista nekog drugog organa ili institucije (Izjava se izdaje i ovjerava u Centru za pružanje usluga građanima- općina Ilijaš);
 6. Fotokopija Svjedočanstva prethodno završenog razreda za učenike, a Potvrda o prosjeku ocjena za prethodnu godinu studija i fotokopija svih popunjenih stranica indexa za studente. Za studente I godine II ciklusa studija uvjerenje/diploma o završenom I ciklusu uz dodatak diplomi. Studenti koji pohađaju prvu godinu studija dostavljaju fotokopiju svjedočanstva IV razreda srednje škole;
 7. Potvrda da redovno pohađa tekuću školsku godinu i da ne obnavlja godinu-upis.

Učenik ili student, koji potiče iz porodice u kojoj se istovremeno školuje troje i više djece, dostavlja Potvrde o upisu u narednu školsku/akademsku godinu za sve članove porodice koji se redovno školuju. (Izdaje Sekretarijat škole ili Studentska služba fakulteta);

 1. Uvjerenje porezne uprave o prihodima ostvarenim po osnovu imovinskih prava;
 2. Uvjerenje o otežanim uslovima života koji su nastali kao posljedica rata (Potvrda da se radi o šehidskoj porodici, uvjerenje o procentu invaliditeta učenika ili studenta, uvjerenje za učenike i studente bez jednog ili oba roditelja, izdaje općinska služba za boračko-invalidsku zaštitu, socijalnu zaštitu i raseljena lica), uvjerenje za studenta ili roditelja za učešće u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine;
 3. Dokaz o ukupnim mjesečnim prihodima-primanjima podnosioca molbe i članova njegovog porodičnog domaćinstva po osnovu radnog odnosa, boračko invalidske zaštite, penzije, samostalne djelatnosti i drugih osnova (Potvrda od firme o visini plate; čekovi od penzije-PIO; čekovi od IMO i LIMO-BIZ; Uvjerenje porezne uprave za vlasnike privatnog obrta);
 4. Dokaz za roditelja koji je umro ili poginuo nakon agresije, a bio je u toku agresije pripadnik Oružanih snaga Bosne i Hercegovine;
 5. Dokaz da su članovi domaćinstva u kojem je jedan od članova teško obolio, a nije ratni vojni invalid;
 6. Dokaz za roditelja koji je umro ili na drugi način nastradao, a nije bio u toku agresije pripadnik Oružanih snaga Bosne i Hercegovine;
 7. Dokaz za učenika ili studenta sa poteškoćama u razvoju, koji nastavu pohađa po prilagođenom programu (medicinska dokumentacija: nalaz i mišljenje psihologa i nalaz i mišljenje stručnog tima Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju „Vladimir Nazor“)
 8. Izjava o davanju saglasnosti za obradu i objavu ličnih podataka (Izdaje se i ovjerava u Centru za pružanje usluga građanima-općina Ilijaš).

Kao dokazi dostavljaju se originalni dokumenti ili ovjerene fotokopije originalnih traženih dokumenata.

Dokumenti se neće vraćati podnosiocima molbe.

Konkurs je otvoren 15 dana od dana objave u dnevnim novinama i na web stranici Općine Ilijaš (www.ilijas.ba), odnosno do 05.12.2023. godine do 16:00 sati.

Zahtjev za dodjelu stipendije se podnosi obavezno na propisanom obrascu (obrazac se može preuzeti u Centru za pružanje usluga građanima Općine Ilijaš ili na web stranici Općine Ilijaš), Zahtjev se pričvršćuje na zapečaćenu kovertu u kojoj se dostavljaju dokazi o ispunjavanju uslova Konkursa. Koverta sa zahtjevom se predaje lično na Protokol općine Ilijaš, ul. ”126. Ilijaške brigade” br.6, sa naznakom:

“Konkursna komisija za dodjelu stipendija učenicima i studentima u stanju socijalne potrebe”- ne otvarati!

NEPOTPUNE I NEBLAGOVREMENE PRIJAVE NEĆE SE UZIMATI U RAZMATRANJE.

Za sve dodatne informacije, kandidati se mogu obratiti Službi za društvene djelatnosti i poslove mjesnih zajednica Općine Ilijaš (II sprat, soba 31) ili na telefon 033/580-691.

Zahtjev za dodjelu stipendija studentima u stanju socijalne potrebe sa izjavama_2023 Zahtjev za dodjelu stipendija učenicima u stanju socijalne potrebe sa izjavama_2023.

Povezane objave

Back to top button