ILIJAŠVIJESTI

Najava 37. redovne sjednice Općinskog vijeća Ilijaš

Redovna 37. sjednica Općinskog vijeća Ilijaš održati će se dana 24. aprila (SRIJEDA) 2024. godine sa početkom  u 16:00 sati, u sali Općinskog vijeća Ilijaš (zgrada Općine Ilijaš, III sprat) sa sljedećim

DNEVNIM REDOM:

1. Vijećnička pitanja i inicijative
2. Izvještaj o realizaciji zaključaka sa 36. sjednice Općinskog vijeća Ilijaš
3. Izvještaj o realizaciji akata sa 36. sjednice Općinskog vijeća Ilijaš
4. Prijedlog Odluke o povjeravanju na upravljanje i korištenje vodovodnog sistema
kojim se snabdijeva vodom naselje Gornja Bioča
5. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju JKP “Vodostan” d.o.o. Ilijaš za
2023. godinu
6. Prijedlog Rješenja o:
a) razrješenju člana, a time i predsjednika Drugostepene stručne komisije
b) izboru člana, a time i predsjednika Drugostepene stručne komisije
7. Informacija o stanju socijalne zaštite na području Općine Ilijaš za 2023. godinu.

 

 

 

 

Povezane objave

Back to top button