Vlada Kantona Sarajevo usvojila je Program uređenja riječnih korita i zaštite od poplava, vodosnabdijevanja i odvodnje otpadnih voda na području Kantona Sarajevo za 2021. godinu. Za realizaciju ovog programa Ministarstvo privrede i Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša obezbijedili su ukupno 8.947.488 KM.

Nastavit će se realizacija započetih projekata regulacije riječnih korita, ali i realizirati novi projekti koji su određeni kao prioritetni. Planira se, između ostalog, regulacija rijeka Zujevine i Dobrinje na Ilidži, Zujevine u Hadžićima, Misoče u Ilijašu, Jošanice u Vogošći, Dobrinje, Lepenice i Miljacke u Novom Gradu, Rakitnice u Trnovu, kao i čišćenje drugih manjih vodotoka.  Također se nastavlja realizacija započetih projekata rekonstrukcije, vodosnabdijevanja i odvodnje otpadnih voda, jer se većina projekata zbog obima odvija fazno.

Cilj je preventivno djelovanje na smanjenju poplavnih područja i smanjenju šteta koje izazivaju poplave, izvođenjem radova na izgradnji zaštitnih vodnih objekata, čišćenju, produbljivanju i trajnoj regulaciji riječnih korita u KS.

Programom je predviđena rekonstrukcija postojeće, kao i izgradnja nove vodne komunalne infrastrukture i vodnih objekata za vodosnabdijevanje, odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda u svih devet općina. Cilj je poboljšanje snabdijevanja vodom i uvođenje novih količina u vodovodni sistem, smanjenje gubitaka, kao bolja odvodnja voda.

Planirana je, između ostalog, rekonstrukcija fekalne i oborinske kanalizacione mreže u ulici Francuske revolucije, Stari drum Halid-bega Hrasnice, Vrelo i Bunica, te u ulici Bojnička, izgradnja cjevovoda od rezervoara Crkvine do korisnika u općini Ilidža, rekonstrukcija i izgradnja vodovodne mreže u  ulicama Ranovačka i Šehidska u Ahatovićima, kao i separatne kanalizacione mreže u dijelu ulice Vejsila Čurčića u općini Novi Grad.

U općini Vogošća planirana je, između ostalog, izgradnja i rekonstrukcija vodovodne mreže u dijelu ulice Krivoglavci, potom rekonstrukcija distributivne mreže u dijelu ulice Izeta Delića, izgradnja i rekonstrukcija vodovodne mreže u dijelu ulice Rosulje, kao i u naselju Donji Hotonj, izgradnja kanalizacionih priključaka u naselju Hotonj IV, te drugi manji projekti.

Predviđeni su, također, projekti rekonstrukcije separatne kanalizacione mreže u ulici Mačkareva, u općini Stari Grad, te rekonstrukcije vodovodne i kanalizacione mreže u ulici Kranjčevićeva, u općini Centar, kao i projekti izgradnje vodovodnih i kanalizacionih mreža u ulici Petra Sinana  Šaina u Novom Sarajevu.

U općini Ilijaš izvodit će se radovi na izgradnji fekalne i oborinske kanalizacione mreže na prostorima rekonstrukcije saobraćajnice „Alića Gaj“,  „Polomska Vratuša“ i pružni prelaz „Alića Han“- most „Gnionica“, te radovi na povećanju kapaciteta pitke vode u vodovodnom sistemu MZ Kamenica sa izvorišta „Jazić“. Planirani su i zamjena mjerača protoka vode na lokalnim vodovodima u Srednjem, Čevljanovićima, Dragoradima, Nišićima i u Crnoj Rijeci, te izgradnja filterskog postrojenja „Zajezine“ u vodovodnom sistemu MZ Kamenica.

Izgradnja feklanog kolektora Crepljani, Kasatići i Žunovnica, te rekonstrukcija rezervoara Milinjača, radi povećanja snabdijevanja vodom migrantskog centra i okolnih naselja, projekti su koji će se realizirati na području Hadžića. U općini Trnovo planirani su radovi na izgradnji vodovoda Godinja, kao i izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda na Igmanu i Bjelašnici.

Služba za press i protokol Vlade KS

Share.

Comments are closed.