Nova uredba u Sarajevu: Djeca šehida i demobilisanih boraca dodatno će se bodovati pri zapošljavanju

Ministar za boračka pitanja Kantona Sarajevo Hajrudin Grabovica prezentirao je danas Uredbu o jedinstvenim kriterijima i pravilima za zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica u institucijama u Kantonu Sarajevo, Gradu Sarajevo i općinama u Kantonu Sarajevo, koji je Vlada KS donijela na sjednici 03. septembra 2020.godine.

Primjena ovih kriterija odnosi se na zapošljavanje po propisima za zasnivanje radnog odnosa državnih službenika i namještenika, kao i na zasnivanje radnog odnosa na neodređeno i određeno vrijeme, u skladu sa Zakonom o radu i Uredbi koja tretira problematiku zapošljavanja na određeno vrijeme, što znači da su navedeni organi dužni provesti poseban postupak bodovanja utvrđen ovom Uredbom.

Prema riječima ministra Grabovice, korisnici ovog prava su: dijete šehida, poginulog, umrlog, nestalog branioca bez oba roditelja, lice u statusu člana porodice šehida/poginulih, umrlih i nestalih branioca, pri čemu djeca imaju prednost, lice u statusu ratnog vojnog invalida, lice u statusu demobiliziranog branitelja, dijete ratnog vojnog invalida i dijete demobiliziranog branitelja.

Navedeni korisnici uz osnovni broj bodova dodatno se boduju ukoliko su: lice u statusu dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja, dijete dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja, lice u statusu organizatora otpora i veterana, lice u statusu maloljetnog branitelja i dijete umrlog demobiliziranog branitelja i ratnog vojnog invalida. Ovo pravo korisnici mogu ostvariti bez obzira na godine života, dok su sposobni za rad, uz uvjet da imaju prijavljeno prebivalište/boravište u Kantonu Sarajevo.

Dalje je propisano da lica iz ove uredbe imaju pravo na prvenstvo pri zapošljavanju ako se nalaze na evidenciji Službe za zapošljavanje ili su zaposlena sa nižom stručnom spremom od one koju posjeduju, da to mogu biti samo lica koja ispunjavaju opće i posebne uvjete za radno mjesto na koje se vrši zapošljavanje.

Subjekti na koje se odnosi ova Uredba dužni su svoje akte koji se odnose na zapošljavanje uskladiti sa odredbama ove uredbe u roku od 60 dana, a do tada su u obavezi neposredno primjenjivati ovu uredbu.

Vrednovanje korisnika iz ove Uredbe vrši se na način da se licu nakon bodovanja po osnovu općih i posebnih kriterija, nakon provedene kompletne procedure uključujući i intervju, na ukupan broj ostvarenih bodova, u zavisnosti od pripadnosti branilačkoj populaciji, dodaju i dodatni bodovi, tako da se na ukupan broj prethodno ostvarenih bodova dodaje postotak od istih.

Najveći postotak nosi dijete šehida, poginulog, umrlog, nestalog branioca bez oba roditelja i to 50 posto.

“Ovom Uredbom propisane su i kaznene odredbe za odgovorna lica i pravne subjekte u slučaju nepoštivanja ovog prava i to da će se odgovorna lica organa ili pravnog lica zbog nepoštivanja ovog prava kazniti novčanom kaznom u visini od 5.000 KM, a pravno lice novčanom kaznom u visini od 10.000 KM. Ministarstvo će donijeti instrukciju o bližoj primjeni kriterija vrednovanja u roku od osam dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe”, istakao je ministar Grabovica, te se zahvalio Vladi KS, prije svih premijeru Mariju Nenadiću koji je u startu podržao donošenje ove Uredbe.

Naveo je podatak da se na evidenciji JU Služba za zapošljavanje KS nalazi 1.093 šehidske djece, a da je Uredbom obuhvaćeno 277 institucija u KS.

“Optimista sam i mislim da je ovo najmanje što možemo učiniti za one koji su dali svoje živote, dijelove tijela, zdravlje za našu državu BiH”, rekao je ministar Grabovica.

Predsjednik Koordinacije boračkih organizacija Kantona Sarajevo Ismet Imamović, istakao je da se radi o revolucionarnom dokumentu u Federaciji BiH, kao i da već 15 godina vrše pritisak na institucije vlasti u BiH, kako bi pripadnici svih boračkih kategorija dobili prednost pri zapošljavanju.

“Nama sada slijedi borba sa institucijama Kantona Sarajevo, jer će biti potrebno da se u dokumente i pravilnike institucija unesu kriteriji iz ove Uredbe”, najavio je Imamović.

Predsjednik Koordinacije boračkih organizacija Federacije Bosne i Hercegovine Almin Škrijelj naveo je da je u Federaciji preko 2.500 nezaposlene djece šehida i poginulih boraca bez jednog ili oba roditelja različite stručne spreme. Rekao je da će ova Uredba omogućiti stvarnu prednost djeci šehida pri zapošljavanju u javnom sektoru, te pozvao i ostale kantone u FBiH da učine istu stvar, kako bi djeca bila jednaka kako u Sarajevu, tako i u Bihaću, Mostaru, Brčkom, Tuzli, itd.

“Mi ćemo već ove sedmice preduzeti sve korake kako bi institucije čiji je osnivač FBiH na isti način propisale prednost za sve pripadnike branilačke populacije i njihovu djecu, kako iz Armije BiH, tako i iz HVO-a. Vjerujemo da za to imamo podršku u Vladi FBiH i da ćemo do usvajanja tog dokumenta doći u najkraćem mogućem roku”, naglasio je Škrijelj.

klix.ba

Prethodni članakPočinje treća sezona TV takmičenja “Sarajevo Business Forum – SBF Start-up Challenge”
Naredni članakDanas je Međunarodni dan pismenosti