Obavještenje o prognozi vanrednog hidrološkog stanja

Agencija za vodno područje rijeke Save izdala je obavještenje o prognozi vanrednog hidrološkog stanja za period od 10. do 12. decembra 2022. godine.

– Na većini hidroloških stanica na vodnom području rijeke Save u FBiH prognozira se porast vodostaja, naročito na slivu rijeke Une i na slivu rijeke Vrbas. Očekuje se dostizanje nivoa obavještavanja o mogućim poplavama na HS srednjeg i donjeg toka rijeke Une.

– Bujični vodotoci na kojima može doći do značajnijeg povećanja vodostaja u ovom periodu su na području srednjeg i donjeg toka rijeke Une. U naredna tri dana prognozira se vanredno hidrološko stanje, posebno na području: srednjeg i donjeg toka rijeke Une i gornjeg toka rijeke Vrbas.

Obavještenje o prognozni vanrednog hidrološkog stanja odnosi se na područje općina Bihać, Bosanska Krupa, Cazin, Velika Kladuša i Bužim.

Kantonalni operativni centar civilne zaštite sugeriše nadležnim institucijama da prate situaciju na terenu i postupaju u skladu s ovlaštenjima, a službama koje provode mjere i aktivnosti zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara preporučujen je pojačan oprez.

Nadležne službe civilne zaštite treba da upozore stanovništvo koje živi na područjima uz rijeke koje nemaju izgrađene zaštitne vodne objekte, da je opasno da prilaze obalama s obzirom na moguće povećanje dubina i brzina tečenja vode u rijekama, te da im pravovremeno daju obavještenje sa uputama i smjernicama, na osnovu čega bi stanovništvo bilo u mogućnosti (prije eventualne pojave poplava) sprovesti mjere samozaštite u cilju smanjena i preduprijeđenja eventualnih šteta od štetnog djelovanja poplava po njih i njihova materijalna dobra.

Informacije o aktuelnim izmjerenim vodostajima na svim hidrološkim stanicama na vodnom području rijeke Save u Federaciji BiH su dostupne na internet stranici Agencije za vodno područje rijeke Save: www.voda.ba

Sve aktivnosti na praćenju i obavještavanju o trenutnom hidrološkom stanju se provode u skladu sa Federalnim operativnim planom odbrane od poplava. Opis prognoziranih vanrednih hidroloških stanja i mogućih posljedica dostupan je na slijedećem linku: www.voda.ba

NAPOMENA: Obavještenje se daje na osnovu prognoziranih podataka padavina, tako da promjena vremenske prognoze može uticati i na prognozirano hidrološko stanje.

Prethodni članakEmisija „Vijećamo sa vijećnicima“: Bumbulović i Špiodić o načinima unapređenja zdravstva u Ilijašu
Naredni članak09. decembar – Međunarodni dan borbe protiv korupcije