ILIJAŠ

Obavještenje za subvencioniranje dijela troškova komunalnih usluga

Općinsko vijeće Ilijaš, na 21. sjednici održanoj dana 28.10.2022. godine donijelo je Odluku o subvencioniranju dijela troškova komunalnih usluga vodosnabdijevanja, odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda. Pravo na subvenciju ostvaruje korisnik komunalne usluge koji ima prebivalište na području općine Ilijaš i:
  • korisnik je stalne novčane pomoći ostvarene po kantonalnom propisu
  • lica koja su korisnici socijalnog programa Općine Ilijaš
Maksimalna mjesečna količina subvencionirane isporučene pitke vode i količina otpadnih voda po članu domaćinstva korisnika komunalne usluge ne može preći 3m³. Razliku u iznosu mjesečnog računa za količinu isporučene pitke vode i količinu otpadnih voda koja nastaje potrošnjom većom od 3m³ po članu domaćinstva korisnika komunalne usluge, snosi korisnik.
Opšti uslovi koje mora ispuniti korisnik komunalne usluge su:
  • da podnosilac zahtjeva i članovi domaćinstva imaju prebivalište na području općine Ilijaš,
  • da se nekretnina za koju se izdaje račun za pružanje usluga vodosnabdijevanja i odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda nalazi na području općine Ilijaš i
  • da račun za pružanje usluga vodosnabdijevanja i odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda glasi na ime podnosioca zahtjeva ili zakupodavca s kojim korisnik usluge ima zaključen ugovor o zakupu stambenog prostora.
 Postupak za ostvarivanje prava na subvencioniranje provodi Služba za opću upravu, boračko – invalidsku i socijalnu zaštitu Općine Ilijaš, a po zahtjevu lica koja žele ostvariti pravo na subvenciju. Zahtjev se podnosi na propisanom obrascu u prijemnoj kancelariji, a uz zahtjev za subvencioniranje troškova podnosilac zahtjeva prilaže:
  •  uvjerenje izdato od strane JU ” Kantonalni Centar za socijalni rad” Sarajevo
  • kućnu listu,
  • prijava prebivališta-boravišta (CIPS),
  • posljednji račun izdan od strane JKP “Vodostan” d.o.o. Ilijaš, za pružanje usluge i isporuke pitke vode, odvodnje i prečišćavanje otpadnih voda.

Povezane objave

Back to top button