Održana 16. redovna sjednica Općinskog vijeća Ilijaš

Aprilska sjednica Općinskog vijeća Ilijaš, koju je vodila predsjedavajuća Alma Omerović, održana je ovog petka u velikoj sali Općine Ilijaš. Dnevnim redom prvobitno je planirano 12 tačaka. Općinski načelnik je predložio da se Informacija u oblasti zdravstva na području općine Ilijaš povuče sa dnevnog reda i da se dodatno uvrste dvije tačke koje se odnose na Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o visini komunalnih taksi na području općine Ilijaš i Odluku o visini naknade za rad predsjednika i članova Savjeta MZ općine Ilijaš. Predsjednik Komisije za izbor i imenovanje Općinskog vijeća Ilijaš Mehmed Sinanović je predložio da se na dnevni red uvrsti i Odluka o imenovanju dva člana Općinske izborne komisije. Navedeni prijedlozi su uvršteni u dnevni red. Vijećnicu su potom sva pitanja i inicijative predali u pisanoj formi.

Nakon što je na prethodnoj 15. redovnoj sjednici Općinskog vijeća usvojen Zaključak kojim se odlaže glasanje za Odluku o rješavanju statusa i upravljanja mezarjima – grobljima na području općine Ilijaš, danas se ista Odluka našla na glasanju te je i usvojena. Ovom Odlukom definiše se upravljanje mezarjima – grobljima i pratećom infrastrukturom, održavanje grobalja – mezarja i prateće infrastrukture, način i uslovi za uspostavljanje grobnih mjesta, obavljanje ukopa umrle osobe, ekshumacija posmrtnih ostataka, zašita grobalja – mezarja te nadzor i završne odredbe.

Potom su vijećnici podržali Izmjene i dopune budžeta Općine Ilijaš za 2022. godinu. Općinsko vijeće Ilijaš je na 12. redovnoj sjednici, održanoj 30. decembra 2021. godine, donijelo budžet Općine Ilijaš za 2022. godinu sa planiranim prihodima i primicima u iznosu od 17.066.650 KM, odnosno rashodima i izdacima u iznosu od 17.066.650 KM. Od momenta donošenja budžeta za 2022. godinu desile su se promjene u okviru pojedinih budžetskih pozicija te je neophodno, a u skladu sa odredbama Zakona o budžetima, izvršiti uravnoteženje rashoda i izdataka sa dostupnim prihodima i primicima. Izmjenama i dopunama budžeta Općine Ilijaš za 2022. godinu utvrđeni su ukupni prihodi i primici u iznosu od 18.742.650 KM, što predstavlja povećanje za 9,82 posto u odnosu na Plan budžeta za 2022. godinu. Izmjenama i dopunama budžeta rashodi i izdaci su predloženi u iznosu od 18.742.650 KM što je više za 9,82 posto u odnosu na aktuelni plan.

Na prethodnoj sjednici Općinskog vijeća Prijedlog Odluke o visini naknade za rad predsjednika i članova Savjeta mjesnih zajednica Općine Ilijaš i menadžera Društvenog centra nije dobio potrebnu većinu glasova. Danas su vijećnici usvojili Zaključak o ponovnom stavljanju ove Odluke na dnevni red, a potom je Prijedlog Odluke i usvojen.

Vijeće je podržalo i Prijedlog Odluke o imenovanju dva člana Općinske izborne komisije Ilijaš. Ovom Odlukom u OIK Ilijaš se imenuju Nedžad Masnopita i Nedina Hasanović. Mandat imenovanih članova OIK-a Ilijaš traje sedam godina i teče od dana davanja saglasnosti Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine.

Potom je potrebnu podršku dobio i Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o visini komunalnih taksi na području općine Ilijaš. Usvojen je Izvještaj o realizaciji zaključaka sa prethodne 15. redovne sjednice.

Direktorica JKP “Vodostan” d.o.o. Belma Zukić detaljno je obrazložila Izvještaj o radu i poslovanju ovog preduzeća za period od 1. januara do 31. decembra 2021. godine. U 2021. godini preduzeće je ostvarilo ukupne prihode u iznosu od 2.349.096 KM, što je za 63.372 KM manje nego u prethodnoj godini, kada su prihodi iznosili 2.412.468 KM. Važno je istaći da je pad ukupnih poslovnih prihoda posljedica smanjenih sredstava od Kantona Sarajevo, dok su poslovni prihodi nastali od redovnih poslovnih aktivnosti preduzeća, kao npr. prihodi od prodaje, zakupa i slično, imali tendencu rasta. Poslovni rashodi izvještajne godine iznosili su 2.184.578 što predstavlja 97,36 posto od ukupno ostvarenih rashoda 2021. godine. U odnosu na prethodni uporedni period isti su veći da 8,2 posto ili 166.286 KM pri čemu 76.229 KM podrazumijeva povećanje troškova amortizacije zbog evidentnog povećanja vrijednosti stalne imovine preduzeća u prethodnim periodima, a iznos od 63.060 KM predstavlja povećanje nematerijalnih rashoda koji se odnose na sudske takse.

Vrijednost kapitalnih investicija u vodovodni i kanalizacioni sistem u 2021. godini iznosi 781.141,77 KM i odnosi se na sljedeće projekte: ugradnja vrata i nadstrešnice na objektu filterskog postrojenja na Karašnici ukupne vrijednosti 9.055,93 KM, nabavka i zamjena unutrašnje stolarije u zgradama preduzeća, nabavka kompjuterske i softverske opreme u vrijednosti 8.846,33 KM, nabavka tri vozila vrijednosti 36.000 KM, prespajanje rezervoara Gudelj sa novoizgrađenim rezervoarom Vrutak u MZ Gajevi u vrijednosti 9.885,86 KM, sanacija krovova na procesnoj opremi prouzrokovanih nestankom električne energije na filterskom postrojenju Sokolina u vrijednsoti 1.362,68 KM, nabavka prenosnog turbidimetra za loklane vodovode u vrijednosti 1.804 KM, priključak na gasnu mrežu radionice preduzeća u vrijednosti od 9.189,85 KM, rekonstrukcija pumpne stanice Kadarići vrijednosti 4.300 KM, zamjena postojeće rasvjete na filter stanici LED svjetiljkama u vrijednosti 2.400 KM, te zamjena mjerača protoka na lokalnim vodovodima u vrijednosti od 241.800 KM. Vijećnici su u konačnici pohvalili i usvojili Izvještaj o radu i poslovanju JKP “Vodostan”.

Općinsko vijeće je potom dalo potrebnu većinu glasovo za Poslovik općinskog vijeća Ilijaš kojim se reguliše rad i organizacija Općinskog vijeća.

Usvojen je i Zaključak o informaciji o mjerenju zadovoljstva građana javnim uslugama na području općine Ilijaš u okviru projekta MEG 2. Općina Ilijaš jedna je od 30 partnerskih jedinica lokalne samouprave (JLS), i jedina u Kantonu Sarajevo, koja učestvuje u Projektu općinskog okolišnog upravljanja (MEG2). Riječ je o 12-godišnjem projektu, podjeljenom u tri faze od po četiri godine. Trenuto se realizuje druga faza projekta (od 2021. do 2025. godine) koja ima za cilj unaprijediti institucionalne kapacitete općina i gradova za primjenu principa dobre uprave, osiguranje kvalitetnih lokalnih usluga, učinkovitiju interakciju s relevantnim akterima i stvaranje okruženja pogodnih za poslovanje, omogućavanje novih radnih mjesta i ekonomski rast. U okviru djelovanja, projekt posvećuje posebnu pažnju sektorima privrede i okoliša.

Vijećnici su dali potrebnu podršku Izmjenama i dopunama Regulacionog plana “Mrakovo”, potom Nacrtu Regulacionog plana “Mrakovo”, Nacrtu Odluke o usvajanju Regulacionog plana “Apartmansko naselje Mrakovo”, i Nacrtu Odluke o provođenju Regulacionog plana “Apartmansko naselje Mrakovo“. Javni uvid na Nacrt RP “Mrakovo II”, Nacrt Odluke o usvajanju RP “Apartmansko naselje Mrakovo II” i Nacrt Odluke o provođenju RP “Apartmansko naselje Mrakovo II” biće održan u periodu od 3. do 18. maja 2022. godine u sobi br. 25, u zgradi Općine Ilijaš II sprat, a Javna rasprava na Nacrt Odluke o usvajanju RP “Apartmansko naselje Mrakovo II” i Nacrt Odluke o provođenju RP “Apartmansko naselje Mrakovo II” održat će se u srijedu, 18. maja 2022. godine u sobi 21, u zgradi Općine Ilijaš II sprat, sa početkom u 14 sati i 30 minuta.

Primjedbe, prijedlozi, sugestije i mišljenja svih zainteresovanih subjekata planiranja, mjesnih zajednica, potencijalnih investitora, građana, vijećnika Općinskog vijeća Ilijaš dostavljaju se Općini Ilijaš, Službi za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, koja organizuje i sprovodi javnu raspravu. Služba za prostorno uređenje i zaštitu okoliša dužna je nakon sprovedene javne rasprave da podnese izvještaj Općinskom vijeću Ilijaš, o rezultatima javne rasprave koji sadrži primjedbe, prijedloge i mišljenja kao i da obrazloži razloge zbog kojih pojedine primjedbe, prijedlozi i mišljenja nisu prihvaćeni.

Na kraju sjednice vijećnici su primili k znanju Informaciju o stanju socijalne zaštite na području općine Ilijaš za 2021. godinu.

Prethodni članakSvečano obilježen Dan Osnovne škole “Srednje”
Naredni članakCitarprodukt Ilijaš: Obavještenje o privremenoj izmjeni režima saobraćaja