Održana 19. redovna sjednica Općinskog vijeća Ilijaš

Julska sjednica Općinskog vijeća Ilijaš, koju je vodila predsjedavajuća Alma Omerović, održana je ovog petka u velikoj sali Općine Ilijaš uz prisustvo 24 vijećnika. Dnevnim redom planirano je osam tačaka.

Vijećnicima je na samom početku sjednice prezentovan Izvještaj o radu Pravobranilaštva Kantona Sarajevo u zastupanju Općine Ilijaš za period od 1. januara do 31. decembra 2021. godine.

U 2021. godini u radu Pravobranilaštva kao zakonskog zastupnika Općine Ilijaš evidentrian je ukupno 141 predmet, od kojih je 65 parničnih predmeta, 29 izvršna predmeta, 18 upravnih, 19 mišljenja, 11 vanparničnih predmeta i dva upravna spora. U protekloj godini pravosnažno je okončano pet parnica i to tri sa pozitivnim ishodom i dvije parnice sa negativnim ishodom. Po vrsti i predemetu spor, najveći broj postupaka odnosi se na predmete po osnovu naknada šteta, utvrđivanja imovinsko – pravnih odnosa, sporovi obligaciono pravne prirode, stambeni sporovi, radni sporovi i drugi.

U 2021. godini je evidentirano 29 izvršnih predmeta, od kojih je zaprimljeno novih četiri predmeta, a iz ranijih godina preneseno 25 predmeta. Od ukupnog broja predmeta u protekloj godini okončano je pet, a u radu su ostala 24 predmeta.

U prethodnoj godini evidentirano je 18 predmeta u upravnom postupku i to je 14 predmeta preneseno iz prethodih godina, dok su zaprimljena četiri nova predmeta. Većina predmeta odnosi se na uzurpaciju zemljišta na području općine od strane trećih lica i utvrđivanja prava vlasništva.

Evidentiran su dva predmeta iz oblasti upravnog spora, a koja su prenesena iz prethodnih godina. Iz oblasti vanparničnog postupka evidentirano je 11 predmeta i to je devet predmeta preneseno iz prethodnih godina, dok su zaprimljena dva nova.

Potom su vijećnici podržali Izvještaj o izvršenju budžeta Općine Ilijaš za period od 1. januara do 30. juna 2022. godine. Budžet Općine u navedenom periodu bilježi 9.406.736,00 KM ostvarenih prihoda, što je 50% od planiranih prihoda u budžetu za 2022. godinu. Sa druge strane, ostvareni su izdaci u iznosu od 5.585.303,00 KM što prdstavlja 30% od planiranih izdataka u budžetu za 2022. godinu. Prema tome ostvaren je suficit za navedeni period u iznosu od 3.821.433,00 KM.

Vijeće je podržalo i Zaključak kojim se usvaja idejni projekat „Skulptura Ljuljačka“ izrađen od strane projektanta Halid Samini dipl.ing.arh. i firme MPD „Murooj Project Development“ d.o.o.Sarajevo. Zadužuje se općinski načelnik da provede zakonom propisanu proceduru za izdavanje dokumentacije o građenju skulpture na parceli k.č. broj: 315/1 K.O. Ilijaš Grad ,u pješačkoj zoni Centar Ilijašu,na lokalitetu od ul. Bogumilska, između dvije stambeno poslovne zgrade do restorana Fontana.

Općinsko vijeće je usvojilo Prijedlog Odluke o izmijeni Odluke o pristupanju izradi plana parcelacije “Jelik”.

Potom je usvojena Odluka kojom se utvrđuje da je od javnog interesa izvođenje radova na izgradnji srednjenaponskih kablova za KBTS 10(20)04kV Malešići 5 (T216112) i 0,4 kV niskonaponskih kablova zbog priključenja (povećanja priključne snage) kupca GROMEX KO d.o.o. Sarajevo i da se u tu svrhu može pristupiti nepotpunoj eksproprijaciji zemljišta, odnosno ustanovljenju prava služnosti na dijelu zemljišta.

Na kraju sjednice vijećnici su prilimi k znanju informaciju o realizaciji preporuka po izvještaju o finansijskoj reviziji Općine Ilijaš za 2020. godinu. Finansijska revizija je imala za glavni cilj utvrditi da li su finansijske informacije Općine Ilijaš predstavljene u skladu s primjenjivim regulatornim i finansijskim okvirom izvještavanja. U skladu sa provedenom revizijom Ured za reviziju institucija Federacije Bosne i Hercegovine je Općini Ilijaš dostavio izvještaj o finansijskoj reviziji sa šest preporuka. Na osnovu dostavljenoj izvještaja načelnik Općine Ilijaš je donio Plan aktivnosti radi prevazilaženja slabosti, neregularnosti i prekršaja, te isti dostavio svim nosiocima aktivnosti i odgovornim osobama, kao i Uredu za reviziju u FBiH. Po dostavljenom revizorskom izvještaju i utvrđenom planu aktivnosti radi prevazilaženja slabosti, neregularnosti i prekršaja u prethodnom periodu provodile su se različite aktivnosti. Rukovodstvo Općine Ilijaš po osnovu prihvaćene odgovornosti koja podrazumijeva kreiranje, primjenu i održavanje sistema internih kontrola relevantnih za primjenu i prezentaciju finansijskih izvještaja kroz primjenu odgovarajućih računovodstvenih i drugih politika kontinuirano će raditi u narednom periodu na poboljšanju sistema internih kontrola i otklananju preostalih nerealizovanih preporuka od strane nezavisnog revizorskog tima, a u skladu sa utvrđenim planom aktivnosti.

Prethodni članakProvedba mjera energetske efikasnosti na još 11 javnih objekata u Kantonu Sarajevo
Naredni članakUz Svjetski dan borbe protiv trgovine ljudima: U BiH 57 potencijalnih žrtava