Održana 21. sjednica Općinskog vijeća Ilijaš

Oktobarska sjednica Općinskog vijeća Ilijaš, koju je vodila predsjedavajuća Alma Omerović, održana je ovog petka u velikoj sali Općine Ilijaš uz prisustvo 23 vijećnika. Prije usvajanja dnevnog reda, predsjedavajuća je upoznala prisutne da je dosadašnji vijećnik SBB-a Akif Bešlija istupio iz tog kluba i da će ubuduće djelovati kao samostalni vijećnik.

Na početku sjednice Vijeće je jednoglasno usvojilo Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o izvršenju budžeta Općine Ilijaš za 2022. godinu. Odluku je prethodno obrazložio Nedžad Masnopita šef odsjeka za bužet i trezor Općine Ilijaš.

“Uvažavajući činjenicu da je potrošačka korpa za period decembar 2021. – septembar 2022. doživjela porast od 25,89 % odnosno da za isti period nominalna stopa infalcije iznosi 17,4 %, općinski načelnik, a u skladu sa odredbama člana 5. stav 3. Zakona o plaćama u organima vlasti u Federaciji BiH, na inicijativu granskog sindikata izvršio je pregovore sa Sindikatom u cilju usklađivanja osnovice i boda za obračun plaće pri tome uvažavajući negativne inflatorne pritiske i raspoloživa sredstva odobrena za ovu namjenu u okviru aktuelnog budžeta Općine Ilijaš za 2022. godinu, te je dogovoreno da se za obračun plaće u novembru i decembru 2022. godine izvrši usklađivanje boda.”

Uz prethodno usvojen amandman vijećnici su usvojili Odluku kojom se utvrđuje postupak odobravanja i isplata sredstava za troškove prevoza djece sa poteškoćama u razvoju. Novčana sredstva za mjesečne troškove prevoza djece sa poteškoćama u razvoju određuju se za djecu koja borave u predškolskim ustanovama van područja općine Ilijaš u iznosu od 150,00 KM, za djecu koja borave u predškolskim ustanovama na području općine Ilijaš u iznosu od 80,00 KM, za djecu koja su na školovanju van područja općine Ilijaš u iznosu od 150,00 KM i djecu koja se školu na području općine Ilijaš 80,00 KM. Iznos će se isplaćivati tokom cijele godine, odnosno svih 12 mjeseci u godini.

Usvojena je i Odluka o subvencioniranju dijela troškova komunalnih usluga vodosnabdijevanja, odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda. Ovom Odlukom se definiše kategorije korisnika, uslovi, kriteriji i način utvrđivanja prava na subvencioniranje, potom troškovi koji se subvencioniraju, organi odlučivanja, prestanak prava, potrebna sredstva kao i način finansiranja.

Jednoglasno je usvojena Odluka kojom se uspostavljaju mehanizmi komunikacije vijećnika Općinskog vijeća Ilijaš sa građanima, odnosno građanskog sata sa vijećnicima. Definisano je da građanski sat predstavlja mehanizam kojim građani neposredno komuniciraju sa vijećnicima o pitanjima, inicijativama i problematici u zajednici, a vijećnici sa druge strane informišu građane o aktivnostima i planovima Općinskog vijeća Ilijaš. Građanski sat će se održavati svakog radnog petka, ukoliko ima prijavljenih građana, u periodu od 14 do 16 sati, uz mogućnost da vijećnik i građanin dogovore i neki drugi termin koji im odgovara.

Potrebnu većinu glasova dobila je i Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o organizovanju i funkcionisanju zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća na području općine Ilijaš. Razlozi za izmjenu i dopunu su Rješenje kantonalnog inspektora civilne zaštite kojim je naloženo usklađivanje svih propisa civilne zaštite Općine sa višim nivoima.

Usvojena je Odluka o utvrđivanju javnog interesa za izvođenje radova na rekonstrukciji dijela trase lokalne saobraćajnice Gajevi – raskrsnica za Sabanke, čija trasa prelazi preko zemljišta na 42 parcele u K.O. Gajevi i jedne parcele u K.O. Sudići, te da se u tu svrhu može pristupiti eksproprijaciji navedenog zemljišta.

Jednoglasno je usvojena Odluka kojom se utvrđuje da je od javnog interesa izvođenje radova na izgradnji niskonaponske 0,4 kV nadzemne mreže “TP MISOČA 1” od strane JP Elektroprivreda d.d. Sarajevo, te da se u tu svrhu može pristupiti nepotpunoj eksproprijaciji zemljišta, odnosno ustanovljenju prava služnosti na dijelu zemljišta u K.O. Ilijaš Grad i K.O. Podgora.

Uz prethodno usvojen amandman usvojeno je Rješenje o formiranju Komisije za izlaganje na javni uvid podataka premjera i katastarskog klasiranja za K.O. Srednje. U Komisiju se imenuju Jasna Ćuk – Čabrajić, Velid Fazlić, Miro Nikšić, Mirnes Bojić, Senad Kovačević i Adis Karavdić.

Na samom kraju sjednice vijećnici su primili k znanju Informaciju o uspjehu učenika osnovnih i srednjih škola u učenju i odgoju u školskoj 2021/22. godini. Informacija se na uvid dostavlja Općinskom vijeću Ilijaš u cilju upoznavanja sa svim relevantnim podacima, problemima i potrebama sa kojima se susreću osnovne i srednje škole sa područja općine Ilijaš. Iako je Skupština Kantona Sarajevo osnivač svih škola i da iste posluju na principu trezorskog poslovanja, veoma je značajna uloga lokalne samouprave u procesu pružanja kvalitetnog odgojno – obrazovnog procesa te opremljenosti škola.

Kao i svake godine, najveći problem u školama predstavlja nedostatak savremene opreme za izvođenje nastave, kao i nedostatak finansijskih sredstava za nabavku istih. Pored navedenog, i dalje je prisutan nedostatak stručnih saradnika naročito asistenata u nastavi, logopeda i defektologa, a dijelom i psihologa koji bi radili sa učenicima koji imaju teškoća u praćenju redovne nastave usljed psiho – fizičkog stanja.

U Informaciji je predloženo da se općinskim budžetom za narednu godinu planiraju sredstva namijenjena za finansiranje projekata koji su predloženi za poboljšanje saradnje među školama (festivali, dodatna takmičenja, kulturno – historijske posjete, literarne i dramske susrete na nivou općine Ilijaš). Navedena je potreba za nastavkom pružanja podrške realizaciji vannastavnih aktivnosti, školskih i sportskih sekcija. Potrebno je još više povećati stepen uključenosti školske populacije u takmičarskim programima te obilježavanjima značajnih događaja i datuma na području općine. Također je od značaja nastaviti pružanje podrške saradnji sa stručnim nevladinim udruženjima i organizacijama, koji u fokusu rada imaju populaciju mladih te pružanje podrške školama u procesu apliciranja na javne pozive domaćih te međunarodnih organizacija.

Prethodni članakMališani vrtića “Ilijaš” obilježavaju mjesec knjige
Naredni članakJAVNI OGLAS-prodaja starog korištenog lima Sportske dvorane Ilijaš