Održana 24. redovna sjednica Općinskog vijeća Ilijaš

Održana je 24. redovna sjednica Općinskog vijeća Ilijaš koju je vodila predsjedavajuća Općinskog vijeća Alma Mešić. Na dnevnom redu našla se 21 tačka, od kojih su najviše pažnje vijećnika privukli Izvještaj o radu općinskog načelnika i službi Općine Ilijaš za 2022. godinu i Operativni plan načelnika i službi Općine Ilijaš za 2023. godinu.
Nakon što je jednoglasno usvojen dnevni red vijećnici su prešli na vijećnička pitanja i inicijative, a potom je jednoglasno usvojen i Izvještaj o realizaciji zaključaka sa prethodne sjednice. Sjednica je nastavljena jednoglasnim usvajanjem Izvještaja o realizaciji programa rada Općinskog vijeća Ilijaš za 2022. godinu. Općinsko vijeće u protekloj godini radilo je u redovnim i vanrednim javnim zasjedanjima. Održalo je ukupno 17 sjednica od čega 11 redovnih, tri svečane sjednice, dvije tematske i jednu hitnu. Na redovnim sjednicama na dnevnom redu u 2022. godini bilo je 162 tačke dnevnog reda, od čega su 84 predviđene Programom rada Vijeća za 2022. godinu, dok je 78 tačaka bilo tekuće aktivnosti nastale kao posljedica zahtjeva građana i drugih subjekata. U 2022. godini je razmatrano 98 prijedloga/nacrta odluka, 27 prijedloga rješenja, 10 informacija i 18 izvještaja. U izvještajnom periodu je usvojeno 87 odluka, 27 rješenja i 30 zaključaka. Općinski vijećnici su u protekloj godini podnijeli 111 vijećničkih pitanja, 155 inicijativa i četiri amandmana na predložene akte. Tokom prošle godine održano je 13 sjednica Kolegija Općinskog vijeća Ilijaš.
U okviru četvrte tačke dnevnog reda općinski načelnik Akif Fazlić je predočio Izvještaj o radu općinskog načelnika i službi Općine Ilijaš za proteklu godinu koji predstavlja skup izvještaja o radu službi koji su proizvod realizacije plana i programa rada službi za 2022. godinu, realizacije projekata iz Operativnog plana općinskog načelnika i službi za upravu za 2022. godinu, Izvještaja o radu javnih preduzeća i realizacije mjerljivih ciljeva Općine Ilijaš za 2022. godinu.
“Izvještaj je sveobuhvatan, pokazuje visok obim radova i aktivnosti načelnika i službi iz čega se vidi da su sve aktivnosti povećane u odnosu na prethodne godine, a realizirano je oko 80 posto od planiranog. Provođene su aktivnosti i projekti na unapređenju rada organa uprave, od upravno – pravnih postupaka, provođenja ISO standarda, projekta MEG 2, što znači promjenu procedura i unapređenje rada sa građanima. O tome dovoljno govori podatak da su realizovane 132 javne nabavke, vrijednosti osam miliona 650 hiljada maraka, 428 hiljada za podsticaje u poljoprivredi, vrijedni podsticaji obrtima. Izdvaja se i rad Službe za boračko invalidsku zaštitu sa 3000 predmeta, nova rješenja zbog novih zakona o pravima boraca i socijalnih kategorija. Također, brojne su aktivnosti Službe za urbanizam, donošenje mnogih regulacionih planova. Posebno ističem rad Službe za imovinsko pravne poslove i realizirane projekte harmonizacije, te Službe za društvene djelatnosti i realizaciju projekata iz oblasti obrazovanja, kulture, sporta, za mlade, za stipendije. Izdvajam da je realizirano 6,5 miliona KM za kapitalne projekte, te milion i 674 hiljade transfera prema građanima za učenike, studente, mlade, udruženja”, obrazložio je načelnik Fazlić. Nakon pitanja i diskusije, Izvještaj je usvojen većinom glasova.
Operativni plan općinskog načelnika i službi Općine Ilijaš za 2023. godinu usvojen je, nakon pitanja i diskusije, većinom glasova u nastavku sjednice. Ovim dokumentom su utvrđeni i definisani projekti čijom realizacijom će se, prije svega, nivo izgrađene infrastrukture u oblasti saobraćaja, vodosabdjevanja, elektrosnabdjevanja i ostalih komunalnih funkcija, društvenih djelatnosti, ekologije i zaštite životne sredine, rada organa uprave, javnih preduzeća i ustanova čiji je osnivač Općina Ilijaš, MZ i CZ podići na viši nivo. Kada su u pitanju društvene djelatnosti prioritete smo akcentirali na oblast obrazovanja i sporta gdje ćemo kroz veliki broj projekta stvoriti još bolje uslove za obrazovni proces i razvoj sporta u Ilijašu. U 2023. godini planirana je realizacija većeg broja kapitalnih projekata, a posebno: nastavak dalje modernizacije saobraćajne, vodovodne i kanalizacione infrastrukture na cijelom području općine Ilijaš, nastavak infrastrukturnog opremanja industrijskih zona, nastavak izgradnje sportsko-rekreativnog centra Banovac, izgradnja spomen obilježja „Hašim Spahić“ i “Žerovanj”, nastavak uređenja vodotoka Gnionica II faza i vodotoka Rače u Srednjem, kao i projekti energetske efikasnosti javnih objekata, navodi se. Istaknuti su i projekti koje provode viši nivoi vlasti: nastavak modernizacije regionalne ceste, završetak radova na izgradnji trake za spora vozila Čevljanovići-Nišići, puštanje u rad trafostanice 110 kV, nastavak uređenja vodotoka rijeke Bosne. Planiran je nastavak projekata subvencioniranja poljoprivredne proizvodnje, uvođenje novih podsticaja za poslovne ideje kako bi se stvorio ambijent za dalji ekonomski rast i zapošljavanje. Očekuje se značajan rast i u oblasti stanogradnje.
Vijeće je podržalo i Zaključak kojim se usvaja Izvještaj o rješavanju upravnih predmeta u jedinstvenom općinskom organu uprave Općine Ilijaš u 2022. godini. U izvještajnom periodu od 1. januara do 31. decembra  2022. godine službe Općine Ilijaš zaprimile su ukupno 7227 predmeta upravnog rješavanja u prvom i drugom stepenu. Broj zaprimljenih predmeta u odnosu na 2021. godinu je veći 61%, odnosno zaprimljeno 4488 predmeta više. Iz prethodnog izvještajnog perioda je preneseno 532 predmeta čime je ukupno u postupku rješavanja bilo 7759 predmeta. Ukupno je riješeno 6233 odnosno 80,20%.
Jednoglasno je usvojena Odluka kojom Općinsko vijeće Ilijaš dodjeljuje javna priznanja povodom obilježavanja Dana Općine Ilijaš. Plaketa Općine Ilijaš za 2022. godinu dodjeljuje se Belmi Zukić, Nizami Mališević i “Ženskom Odbojkaškom Klubu” Ilijaš.
Potom je usvojena Odluka kojom se definišu izbor i imenovanje člana radnih tijela Općinskog vijeća Ilijaš, a koji su utvrđeni Poslovnikom Općinskog vijeća Ilijaš. Podržana je i Odluka kojom se definišu mehanizmi učešća građana u radu Općinskog vijeća i Općine Ilijaš, radi omogućavanja građanima da organizovano i sistemski učestvuju u odlučivanju.
Vijeće je podržalo Odluku o izmjeni Odluke o građevinskom zemljištu. Odlukom je utvrđen način računanja korisne površine objekata sa podzemnim garažama, objekata sa garažom iznad podruma i suterena, solarnih elektrana, hidro i vjetro elektrana. Na ovaj način se donekle balansira iznos plaćanja navedenih naknada u III zoni građevinskog zemljišta u odnosu na ostale zone građevinskog zemljišta u općini Ilijaš. Potom je definisano da se osim infrastrukturnih objekata, oslobađaju naknade za pogodnost građevinskog zemljišta i naknade za uređenje građevinskog zemljišta objekti društvene infrastrukture, koji služe kao infrastruktura za potrebe postojećeg ili planiranog objekta kao i uređenje određenih lokaliteta, osim istih sadržaja koji se koriste u komercijalne sadržaje. Definisani su slučajevi već izdatih urbanističkih saglasnosti za kompleks objekata, a izdato odobrenje za građenje i rješenje o naknadama za jedan objekat, na koji način se omogućava investitoru da podnese zahtjev Službi za prostorno uređenje i zaštitu okoliša za izmjenu pravosnažnog rješenja o kojim su utvrđeni iznosi naknade za pogodnost građevinskog zemljišta i naknade za uređenje građevisnkog zemljšta, koja nisu u cijelosti ili dijelom izvršena i na taj način ostvariti prava definisana ovom Odlukom.
Usvojena je Odluka o visini bazne cijene za određivanje naknade za uređenje građevinskog zemljišta na području općine Ilijaš za 2023. godinu. Prosječna cijena uređenja građevinskog zemljišta po jednom metru kvadratnom korisne površine na području općine Ilijaš u 2023. godini iznosi 200,00 KM. Potom je usvojena i Odluka kojom je definisano da prosječna konačna građevinska cijena jednog metra kvadrtanog korisne stambene površine u stambenoj izgradnji na području općine Ilijaš za 2023. godinu iznosi 1.000,00 KM.
Usvojena je Odluka kojom se određuje raspon cijena za neizgrađeno građevinsko zemljište prema zonama građevinskog zemljišta u općini Ilijaš za 2023. godinu. Tako je utvrđena cijena za zonu III od 80,00 do 100,00 KM po jednom metru kvadratnom površine, za zonu IV cijena je od 40,00 do 80,00 KM, za zonu V od 20,00 do 40,00 KM i za zonu VI od 3,00 do 20,00 KM po jednom metru kvadratnom površine.
Vijeće je podržalo Odluku kojom se utvrđuje da je od javnog interesa izvođenje radova na izgradnji STS 10(20)/0,4 kV “Hadžići 2” sa priključnim srednjenaponskim 10(20) kV UKB vodom i niskonaponskom 0,4 kV mrežom u naselju Hadžići od strane JP Elektroprivreda d.d. Sarajevo i da se u tu svrhu može pristupiti nepotpunoj eksproprijaciji zemljišta odnosno ustanovljenju prava služnosti na dijelu zemljišta u K.O. Nišići.
Također je usvojena Odluka o utvrđivanju javnog interesa za izvođenje radova na izgradnji – rekonstrukciji niskonaponske mreže u dužini od cca 1.042 metra iz stubne transformatorske stanice STS 10(20)/0,4 kV Vidotina od strane JP Elektroprivreda d.d. Sarajevo i da se u tu svrhu može pristupiti nepotpunoj eksproprijaciji zemljišta odnosno ustanovljenju prava služnosti na dijelu zemljišta u K.O. Ljubina i K.O. Srednje.
Podršku je dobila Odluka kojom se utvrđuje da je od javnog interesa izvođenje radova na izgradnji spomen obilježja “Žerovanj” i da se u tu svrhu može pristupiti potpunoj eksproprijaciji zemljišta na zemljištu označenom kao k.č.br. 1494/2 “Vučin Do” u K.O. Ljubinići.
Usvojena i Odluka kojom se utvrđuje da je od javnog interesa izvođenje radova na izgradnji stubne transformatorske stanice STS 10(20)/0,4 kV Crna Rijeka 5 sa srednjenaponskim 10(20) kV priključkom i niskonaponskim 0,4 kV priključka objekta “ALMC” d.o.o. od strane JP Elektroprivreda d.d. Sarajevo i da se u tu svrhu može pristupiti nepotpunoj eksproprijaciji zemljišta u K.O. Kamenica.
Usvojena je Odluka kojom se utvrđuje da je izgubilo status javnog dobra u općoj upotrebi zemljište označno kao k.č.br. 874/2 “Prolazni put” po kulturi nekategorisani put u površini od 124 metra kvadratna u K.O. Elešehovići.
Podržana je Odluka o davanju saglasnosti Fondu Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za brisanje zabilježbe u Zemljišnoknjižnom ulošku br. 4062 K.O. Ilijaš Grad.
Vijećnici usvojili Prijedlog Zaključka o Inforamciji o mjerenju zadovoljstva građana javnim uslugama na području općine Ilijaš. Anketiranje je provedeno kao aktivnost unutar projekta Općinskog okolišnog i ekonomskog upravljanja (MEG).
Na samom kraju sjednice Vijeće je usvojilo Nacrt “STRATEGIJE PREMA MLADIMA OPĆINE ILIJAŠ SA AKCIONIM PLANOM 2023-2028.”, koji se stavlja na javnu raspravu objavom putem web stranice Općine Ilijaš, objavom na oglasnoj ploči Općine Ilijaš i javnim uvidom u sobi 31. Općine Ilijaš. U javnoj raspravi učestvovat će političke stranke, omladinska udruženja, Vijeća Učenika osnovnih i srednjih škola i ostale asocijacije i udruženja građana. Javna rasprava će trajati 15 dana, počev od 01.02.2023. godine do 16.02.2023. godine. Nakon provedene javne rasprave zainteresovani subjekti mogu dostaviti primjedbe i prijedloge Službi za drštvene djelatnosti i poslove mjesnih zajednica u pisanoj formi ili putem e-maila: enisa.mesetovic@ilijas.ba, najkasnije do 16.02.2023. godine do 15:00 sati. Primjedbe i prijedlozi dostavljeni poslije navedenog roka neće biti uzeti u razmatranje.

 

Prethodni članakPolovinom februara konkurs za prijem u OS BiH
Naredni članakAtletičarka Emina Omanović: Uspješna godina iza mene, nadam se da ću i u 2023. ostvariti zapažene rezultate