ILIJAŠVIJESTI

Održana 28. redovna sjednica Općinskog vijeća Ilijaš

U utorak  20. juna održana je 28. redovna sjednica Općinskog vijeća Ilijaš koju je vodila predsjedavajuća Alma Mešić.

Nakon usvojenog dnevnog reda od 10 tačaka, prešlo se na vijećnička pitanja i inicijative koje su se odnosile na iznošenje problema koje treba riješiti za unapređenje kvalitete života građana Ilijaša. Načelnik Akif Fazlić odgovorio je, pojasnio ili najavio rješavanje nekih od iznesenih pitanja.

U nastavku sjednice obrazložen je Izvještaj Pravobranilaštva KS u zastupanju Općine Ilijaš za 2022. godinu koji je i usvojen. U 2022. godini evidentirano je ukupno 176 predmeta, od kojih je 56 parničnih predmeta, 22 izvršna predmeta, 24 upravna predmeta, 58 mišljenja, 13 vanparničnih predmeta, dva upravna spora i jedan otkup stana. Od 56 parničnih postupaka, kao najsloženijih procesa, 51 je prenesen iz prethodnih godina, a u 2022. godini evidentirano je pet novih predmeta, a razlog prenošenja predmeta  je dugotrajnost vođenja postupaka pred sudovima. najveći broj postupaka odnosi se na osnovu: naknada štete ( naknada materijalne i nematerijalne štete zbog povreda nanesenih ujedom psa ili drugih razloga, utvrđivanje imovinsko-pravnih odnosa, stambeni sporovi, radni sporovi i dr.

Informacija u oblasti šumarstva bila je predmet rasprave ovomjesečne sjednice OV Ilijaš koja je izazvala dosta pitanja, te diskusije vijećnika. U Informaciji su obrazloženi projekti, njih pet koji su realizirani u prošloj godini odnose se na sanaciju puteva, te jedno čišćenje deponije. Posebno se skreće pažnja na problem bespravne sječe šuma, te se navodi da se ozbiljnije treba pristupiti rješavanju ovog problema, kao i planirani projekti u 2023. godini. I vijećnici i načelnik Fazlić ocijenili su Informaciju nepotpunom i nedovoljnom, te da Ilijaš iz godine u godinu ima sve manje koristi od iskorištavanja ovog prirodnog resursa, uključujući nedostatak obnove uništenih puteva zbog eksploatacije šume i da je potrebna modernizacija puteva na korist i stanovništva i Sarajevo-šuma.  Vijećnici su usvojili zaključak kojim se traži dopuna informacije o oblasti šumarstva koja treba uključivati odgovore na sva pitanja koja su vijećnici o ovoj problematici postavili na ovoj sjednici.

Najviše pažnje, pitanja, kritika i rasprave izazvao je Izvještaj o rješavanju statusa i upravljanju mezarjima-grobljima na području općine Ilijaš, koji je dobio potrebnu vijećničku većinu. Odlukom, koju je usvojilo Općinsko vijeće Ilijaš prošle godine,  propisane su obaveze Medžlisa Islamske zajednice glede mezarja koja su im Odlukom data na upravljanje, a radi se o sljedećim obavezama: otvaranje i finansiranje kancelarije Medžlisa Islamske zajednice u Ilijašu u kojoj će biti stalno uposlena jedna osoba, a gdje će se građanima llijaša omogućiti pružanje usluga vezanih za vjersku i pokopnu djelatnost; organizacija vjerskih i pokopnih djelatnosti; vođenje službene evidencije umrlih osoba ukopanih po svakom mezarju posebno; izrada projekta grobnih mjesta za svako mezarje i svi drugi poslovi u vezi organizacije vjerskog obreda dženaze.

Sekretar MIZ Sarajevo Muhamed Memić obrazložio je aktivnosti koje su urađene dosad i razloge kašnjenja realizacije Odluke. Medžlis Islamske zajednice Sarajevo sa 01.07.2023. godine planira staviti u funkciju kancelariju u okviru džamije u Ilijašu. Općina Ilijaš će u narednom periodu izvršiti analizu postojećeg stanja, odrediti prioritete i svojim aktivnim učešćem pružiti potporu upraviteljima mezarjima — grobljima kako bi Odluka o rješavanju statusa i upravljanju mezarjima — grobljima na području općine llijaś bila implementirana u svakom segmentu Odluke.

Prijedlog Odluke o novčanim podrškama u poljoprivrednoj proizvodnji na području općine Ilijaš za 2023. godinu dobio je podršku vijećnika. Za podršku poljoprivrednicima izdvaja se iz Budžeta Općine Ilijaš 430 hiljada KM, a taj iznos možda bude i veći nakon rebalansa Budžeta koji je planiran u julu zbog kišne godine i olakšavanja problema poljoprivrednika. Vrste podrški su: a) animalna proizvodnja; govedarstvo-držanje muznih krava, tov junadi, uzgoj priplodnih junica b) ovčarstvo i c) pčelarstvo. Investicijski projekti: nabavka plastenika po modelu sufinansiranja-socijalni program, podrška za zasnivanje novih zasada maline, nabavka poljoprivredne mehanizacije i opreme, za nabavku steonih junica, podrška za gradnju proizvodnih kapaciteta kroz finansiranje troškova za izdatu građevinsku dozvolu. Općinska služba će putem web stranice i  javnog oglasa obavijestiti poljoprivrednike o podrškama, mjerama, načinu i kriterijima koji moraju biti zadovoljeni.

Nadalje, usvojen je jednoglasno Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za provođenje postupka dodjele koncesije za korištenje vode iz rijeke Bosne kojom se daje saglasnost Željezari Ilijaš da sa nadležnim ministarstvom potpiše ugovor o koncesiji. Saglasnost se daje na period od tri godine.

Prezentirana je na ovoj sjednici i Informacija o izvršenju Budžeta Općine Ilijaš za prva tri mjeseca ove godine u kojoj je pojašnjeno da Budžet u ovom periodu iznosi 5.865.767,00 KM ostvarenih prihoda  što je 29 posto od planiranih prihoda u Budžetu za 2023. godinu. S druge strane ostvareni su izdaci  u iznosu od 2.402.731,00 KM što predstavlja 12 posto od planiranih izdataka u ovogodišnjem Budžetu. prema tome, ostvaren je suficit za navedeni period u iznosu od 3.463.036,00 KM.

Na kraju sjednice primljena je k znanju Informacija o realizaciji preporuka po Izvještaju o finansijskoj reviziji Općine Ilijaš za 2022. godinu.

Povezane objave

Back to top button