ILIJAŠVIJESTI

Održana 38. redovna sjednica Općinskog vijeća Ilijaš

U četvrtak, 30. maja 2024. godine održana je 38. redovna sjednica Općinskog vijeća Ilijaš, koju je vodila predsjedavajuća Općinskog vijeća Alma Mešić.

Nakon što je jednoglasno usvojen dnevni red vijećnici su prešli na vijećnička pitanja i inicijative, a zatim su usvojeni: Izvještaj o realizaciji zaključaka sa tematske sjednice Općinskog vijeća Ilijaš, Izvještaj o realizaciji zaključaka sa 37. sjednice Općinskog vijeća Ilijaš kao i Izvještaj o realizaciji akata sa 37. sjednice Općinskog vijeća Ilijaš.

Potom su vijećnici primili k znanju Informaciju iz oblasti šumarstva na području općine Ilijaš. U Informaciji stoji kako je 2023. godina karakteristična po permanentnom pritisku na šume kao najvažnijem prirodnom resursu na području KS. Jedan od uzroka prevelike sječe šume, koji je naveden, je veoma teška ekonomsko – socijalna situacija u društvu. Bespravne sječe imaju negativan uticaj na kontinuitet gospodarenjem šumskim ekosistemima na području općine Ilijaš. Po količini bespravnih sječa općina Ilijaš je druga na teritoriji Kantona Sarajevo. U Informaciji su obrazložena četiri projekta koja su realizovana u prošloj godini, a odnose se na sanaciju puteva, te čišćenje i uređenje korita potoka.

Vijećnici su primili k znanju i Informaciju o stanju socijalne zaštite na području općine Ilijaš za 2023. godinu. Broj korisnika socijalne zaštite po kategorijama za proteklu godinu je sljedeći: 29 djece bez roditeljskog staranja, 570 osoba sa invaliditetom i osoba ometenih u fizičkom i psihičkom razvoju, 86 djece čiji je razvoj ometen porodičnim prilikama, 35 vaspitno zanemarene djece, jedno vaspitno zapušteno dijete, 32 materijalno neobezbjeđenih i za rad nesposobnih osoba, 82 stare osobe bez porodičnog staranja, 104 osoba sa društveno negativnim ponašanjem, 3.946 lica i porodica u stanju socijalne potrebe kojima je usljed posebnih okolnosti potreban odgovarajući oblik zaštite, 256 lica i porodica koja nemaju dovoljno prihoda za podmirenje osnovnih životnih potreba i 14 osoba izloženih zlostavljanju i nasilju u porodici. Ukupan broj korisnika socijalne zaštite je 5.155.

Također, vijećnici su primili k znanju i Informaciju o izvršenju Budžeta Općine Ilijaš za period od 1. januara do 31. marta 2024. godine. Budžet Općine u ovom izvještajnom periodu bilježi 3.882.526,00 KM ostvarenih prihoda, što je 19% od planiranih prihoda Budžeta za 2024. godinu. Sa druge strane, ostvareni su izdaci u iznosu od 2.261.655,00 KM, što predstavlja 11% od planiranih izdataka u Budžetu za 2024. godinu. Prema tome, ostvaren je suficit za navedeni period u iznosu od 1.620.871,00 KM. Prihodi od poreza u prvom kvartalu tekuće godine, a u odnosu na planiranu veličinu na godišnjem nivou su ostvareni u procentu od 26%, a neporezni prihodi su ostvareni u procentu od 19% u odnosu na plan. Tekući transferi su ostvareni u iznosu od 27.541,00 KM, što u odnosu na plan Budžeta Općine Ilijaš za 2024. godinu predstavlja izvršenje od 24%. Prihodi od kapitalnih transfera su ostvareni u iznosu od 857.372,00 KM, što predstavlja 20% ostvarenje u odnosu na plan. Kapitalni primici, koji obuhvataju primitke od prodaje zemljišta, ostvareni su u iznosu od 42.390,00 KM, odnosno 2% u odnosu na plan Budžeta.

Općinsko vijeće jednoglasno usvojilo je i Prijedlog Odluka o davanju na korištenje višenamjenske sportske plohe sa tribinima JU OŠ “Hašim Spahić” Ilijaš na period od pet godina.

U nastavku sjednice vijećnici su većinom glasova usvojili Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o potvrđivanju rezultata izbora za predsjednika i članove Savjeta mjesnih zajednica na području općina Ilijaša. Odlukom se prihvata ostavka Hašima Spahića na mjesto člana Savjeta MZ Mrakovo iz podružnice Popovići i prihvata Tarik Kozić kao novi član Savjeta MZ Mrakovo iz podružnice Popovići za mandatni period 2023.-2027. godina.

Vijećnici su usvojili i Prijedlog Odluke o novčanim podrškama u poljoprivrednoj proizvodnji na području općine Ilijaš za 2024. godinu. Podršku mogu ostvariti javna i fizička lica koji su ostvarili poljoprivrednu proizvodnju – djelatnost na teritoriju općine Ilijaš i dostave dokumentaciju o ispunjavanju opštih i osnovih uslova. Usvojen je i Amandman Člana 9. gdje se uzgoj i držanje ovaca u iznosu sredstava 12,00 KM/ grlo min 40-max 100 grlo smanjuje na 30, te uzgoj i držanje pčelinjih društava sa 30 smanjuje na 20 košnica.

Jednoglasno je usvojen i Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za provođenje postupaka dodjele koncesije za izgradnju i korištenje postrojenje za pretvaranje energije sunca u električnu energiju (JKP “Vodostan” d.o.o. Ilijaš). Saglasnost se daje na period od tri godine od dana stupanja na snagu Odluke u kome se JKP “Vodostan” d.o.o Ilijaš obavezuje da potpiše ugovor o koncesiji sa nadležnim ministarstvom.

Vijećnici nisu pružilu potrebnu podršku Odluci o usvajanju Regulacionog plana “Apartmansko naselje Doci I Ilijaš” i Odluci o provođenju Regulacionog plana “Apartmansko naselje Doci I Ilijaš”. Također nisu podržali ni Odluku o usvajanju Regulacionog plana Apartmansko naselje “Milakov Do” Misoča i Odluku o provođenju Regulacionog plana Apartmansko naselje “Milakov Do” Misoča.

Općinski načelnik je sa dnevnog reda povukao Odluku o pristupanju izradi izmjena i dopuna Regulacionog plna “Banovac” – poslovno-stambeni kompleks uz rijeku Bosnu – skraćeni postupak.

Na samom kraju sjednice usvojen je Prijedlog rješenja iz imovinsko-pravne oblasti broj:06/1-27-1/24.

Povezane objave

Back to top button