30.sjednicaOV 2

Održana je 30. sjednica Općinskog vijeća Ilijaš. Nakon vijećničkih pitanja i inicijativa prešlo se na dnevni red. Informaciju o stanju zdravstva na području općine Ilijaš za period od 01.01.2018 do 31.12.2018 godine prezentirala je direktorica DZ Ilijaš dr. Amra Matoruga.  Zdravstvena zaštita za stanovništvo općine Ilijaš u primarnoj zdravstvenoj zaštiti je pružana svakodnevno u prvoj i drugoj smjeni. I pored privremenog nedostatka ljekarskog i srednje medicinskog  kadra, planirani  zadaci su adekvatno i na vrijeme urađeni.

Registracija stanovništava u timove porodične medicine je provedna kroz informacioni sistem, a svakodnevno se vrši registracija novih primljenih kartona, kao i deregistacija osiguranika koji prenesu zdravstveni karton u drugu ustanovu. Uvođenje informacionih sistema u JUDZKS, je od posebnog značaja, a posebno propisivanje elektronskih recepata. Problem ponekad predstavlja povremeni zastoj u „brzini „interneta , zbog čega se nekada koriste klasični recepti.

Plan za 2019. godinu je svakodnevno pružanje usluga i kadrovsko jačanje Ustanove. Projekti koji nisu realizovani u 2018. godini, kao što je nabavka službenog vozila od strane ustanove, zatim projekat Vlade  -resornog ministarstva i Općine Ilijaš, završetak radova na adaptaciji Bloka A Centralnog objekta te pripadajućih objekata. Jedan od planova za 2019. godinu jeste i utopljvanje zgrade ambulante Srednje.

 Informacija o stanju sigurnosti na području općine Ilijaš za protekla tri mjeseca je primljena k znanju. Informaciju je prezentirao komandir  PU  Ilijaš Irfan Nefić.

Izvještaj o radu JKP ”Vodostan “ Ilijaš podnijela je Senada Čizmić, šefica Računovodstva ove firme.

-Finansjski izvještaj za 2018. godinu ocjenjen je  pozitivno od strane Neovisnog eksternog revizora, odnosno kao izvještaj koji daje fer i istinit prikaz  kako imovine preduzeća tako i svih transkacija ostvarenih u periodu od 01.01. do 31.12. 2018.godine.

Rezultat poslovanja u datom periodu je neto dobit u iznosu od 291.316,36 KM, što je u odnosu na prethodnu 2017.godinu uvećanje dobiti za 44.578,17 KM ili za 18%, čime je nastavljena tendencija kontinuiranog rasta ostvarene dobiti, počev od 2016. godine do izvještajne 2018.

Ovakav kontinuitet u povećanju dobiti doprinio je postizanju adekvatnosti kapitala. Naime, zakon  o finansijskom poslovanju insistira da ukupan akumulirani gubitak bude manji od ukupne vrijednosti kapitala, kako bi se osigurala adekvatnost kapitala. To je, zahvaljujuci pozitivnim finansijskim rezultatima prethodnih  i ove godine, konačno i ostvareno.

Dalje, finansijski pokazatelji poslovanja, a prema kriterijima finansijsko informatičke agencije nadležne za preuzimanje i analiziranje finansijskih izvještaja pravnih subjekata, svrstali su Preduzeće u kategoriju srednjih pravnih lica, dok je do izvještajne spadalo u kategoriju  malih pravnih lica. 

Ako analiziramo finansijski izvještaj za 2018.godinu, primjetit ce se povećanje ukupnih prihoda za cca.232.000, 00 KM ili 11,38% u odnosu na prethodnu godinu. Prihodi od naplate otpisanih potraživanja imaju najveće  procentualno uvećanje od čak 458% u poredjenju sa prethodnom godinom. Dalje, porast prihoda od pijace za cca. 34.672,00 KM ili 110,65 % rezultat je otvaranja tržnice u 2018.godini, te boljeg uređenja i organizacije  pijačnog prostora kojim upravlja Preduzeće.Također vidljivo je povećanje prihoda od izdavanja prostora, prihoda od kantona na ime rekonstrukcije, održavanja i čišćenja uličnih slivnika itd

Ako posmatramo troškove izvještajnog perioda, primjetno je povećanje istih za cca.186.783,00KM ili oko 10% u odnosu na uporedni period. Što se tiče odnosa između povečanja prihoda i povečanja troškova, za porast troškova u iznosu od 1,00KM  osvaren je porast prihoda u iznosu od  1,25 KM prihoda.

Najveće procentualno povećanje troškova vidljivo je na troškovima projekata, računovodstvenih i revizijskih usluga, za nekih 156 % više u odnosu na 2017.godinu. To se objašnjava činjenicom da su u izvještajnom periodu finansirani izrada projekta filterskog postrojenja Sokolina, projekta taložnice na Karašnici, elaborat energetske učinkovitosti, višebrojna geodestka snimanja rekonstruisanih i novoizgrađenih dijelova vodovodne i kanalizacione mreže i slično.

Porast troškova goriva, maziva, rez.dijelova i kao troškova usluga održavanja opreme i stalnih sredstava rezultat je većeg broja raspoloživih vozila i radnih mašina nabavljenih u 2017.godini, održavanja svih oblika modernizacije procesa proizvodnje , monitoring uređaja, filterskog postrojenja, nadzornih kamera i slčni troškovi odražavanja.

Ono što je važno istaći jeste da Preduzeće sve zakonske obaveze izmiruje redovno, bez kašnjenja. Da u izvještajnom periodu niti jednog momenta nije bila ugrožena likvidnost preduzeća, te da Preduzeće nema niti vanjskih  niti unutrašnjih dugova, i nije  započelo bilo kakav proces kreditnog zaduzenja.

Na kraju bih još spomenula da je u  periodu sastavljanja izvještaja o poslovnoj 2018.godini uspješno završen i redovan nadzorni audit  HACCP sistema implementiranog u 2017.godini, te da, prema riječima Nezavisnog auditora, nisu identifikovane neusaglašenosi u sistemu, a evidentna su brojna unapređenja koja se odnose na infrastrukturu i sveukupni sistem kontrolisanja i praćenja zdravstvene ispravnosti vode za piće, što je u konačnici i glavni zadatak ovog Preduzeća- prezentirala je Čizmić.

Donesena je Odluka o osnivanju Zdravstvenog savjeta na području općine Ilijaš. On će obavljati sljedeće poslove: predlaže i evaluira sprovođenje zdravstvene zaštite, daje mišljenje na planove i programe zdravstvene zaštite, prati primjenu propisa koji se odnose na zaštitu prava i interesa pacijenta, organizuje obrazovne kurseve…

 Odluka o uslovima, načinu kandidiranja , održavanja izbora, dodjeli mandata u mjesnim zajednicama i razrješenju predsjednika I članova savjeta mjesnih zajednica je izazvala mnoge reakcije  prisutnih vijećnika.

“Dosadašnja praksa prema kojoj je broj članova Savjeta mjesnih zajednica mogao biti od pet do devet članova zavisno od veličine područja, ekonomske razvijenosti i broja stanovnika svakog naselja na području mjesne zajednice, pokazala se neefikasnom za rad mjesne zajedncie.

Mjesne zajednice koje imaju broj članova Savjeta veći od pet, često nisu u mogućnosti održati Savjete zbog inertnosti i nezainteresovanosti članova Savjeta za rad i vrlo često se nije mogao obezbijediti kvorum za rad Savjeta. Rad mjesne zajednice se sveo samo na predsjednika Savjeta koji vrlo često ne može realizovati projekte i aktivnosti iz Plana rada mjesne zajednice jer nema podršku članova Savjeta.

Ovom izmjenom nastoji se unaprijediti rad kompletnog Savjeta mjesne zajednice, postići aktivizam članova Savjeta što je neophodno za funkcionisanje i rad mjesne zajednice”, kazala je u obrazloženju Sanja Zagorac – Jozić, pomoćnica u Službi za društvene djelatnosti i poslove mjesnih zajednica Općine Ilijaš.

30.SJEDNICAov5

Odluka o uslovima, načinu kandidiranja, održavanja izbora, dodjeli mandata u mjesnim zajednicama i razrješenju predsjednika i članova Savjeta Mjesnih zajednica dobila je potrebnu većinu glasova.

U četrnaest mjesnih zajednica na području općine Ilijaš će se održati  izbori za predsjednika i članove Savjeta mjesnih zajednica. Kandidaturu za predsjednika i članove mogu podnijeti grupe građana, političke partije i udruženje građana.

Ovom Odlukom raspisuju se izbori za članove Savjeta mjesnih zajednica, utvrđuje broj članova Savjeta koj se bira za svaku mjesnu zajednicu, način provođenja izbora, mjesto i vrijeme održavanja izbora, organi za provođenja izbora, podnošenje prijedloga, postupak glasnaja, brojanje glasova, objavljivanje i potvrđivanje rezultata izbora, mandat predsjednika o članova Savjeta mjesnih zajednica, sredstva potrebna za provođenje izbora i drugih pitanja i vezi sa izbornim procesomza izbore u mjesnim zajednicama na području općine Ilijaš.

Jednoglasno je usvojen Nacrt Odluke o definisanju prijedloga školskih područja za svaku javnu ustanovu, osnovnu školu na području općine Ilijaš, na osnovu kojeg će Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo utvrdti školsko područje za svaku školu.

Nacrt Odluke stavlja se na javnu raspravu objavom na web stranici Općine Ilijaš, objavom na oglasnoj ploči, dostavljanjem na e-mail adrese osnovnih škola, mjesnih zajednica i političkih subjekata, javnim uvudim u maloj sali Općine Ilijaš (II sprat).

U javnoj raspravi mogu učestvovati Nastavnička vijeća i Vijeća roditelja osnovnih škola, Savjeti mjesnih zajednica i političke stranke. Javna rasprava o Nacrtu Odluke odrđuje se u trajanju od 30 dana, počev od 20. aprila do 20. maja 2019. godine.

Nakon provedene javne rasprave zainteresovani subjekti mogu dostaviti primjedbe i projedloge Službi za društvene djelatnosti i poslove mjesnih zajednica u pisanoj formi ili putem e-mailadrustvenedjelatsnosti@ilijas.ba najkasnije do 20. maja 2019. godine do 15:00 sati.

U toku 2018. godine Općinsko vijeće Ilijaš usvojilo je Odluku o načinu označavanja i evidentiranja naseljenih mjesta, poslovnih zona, ulica, trgova i kućnih brojeva i Odluku o nazivima poslovnih zona, ulica i trgova u okviru zakonom određenih naselja na području općine Ilijaš. Usvojene Odluke provedene su kroz softver Adresni registar i u toku ove godine potrebno je projekat implementirati na terenu, odnosno izvršiti fizičko obilježavanje naziva naselja, ulica, trgova, poslovnih zona kao i obilježavanje samih kućnih brojeva. Implementacija projekta na terenu biti će besplatna za sve korisnike. Međutim, dalje korištenje podataka Adresnog registra podlijegat će plaćanju naknade. Zato je na današnjoj sjednici Općinskog vijeća usvojena Odluka kojom se utvrđuje visina naknada za korištenje Adresnog registra.

Na kraju sjednice usvojena su dva Rješenja iz imovinsko – pravne oblasti u svrhu nepotpune eksproprijacije zemljišta odnosno ustanovljenja prava služnosti.

SNIMAK SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA ILIJAŠ POSLUŠAJTE SUTRA (PETAK) U 13,00 SATI NA TALASIMA RADIO ILIJAŠA .

Share.

Comments are closed.