Održana sjednica Općinskog vijeća Ilijaš -Usvojen Budžet u iznosu 17.700.000 KM

Danas je održana 26. sjednica Općinskog vijeća koju  je vodio dopredsjedavajući Općinskog vijeća Ilijaš Alen Hasković. Na samom početku svečanu zakletvu položili su novi vijećnici iz Stranke demokratske akcije Šeherzada Salketić i Vehid Halilović te vijećnik iz Socijaldemokratske partije Eldar Šehić. Nakon višesatne rasprave Prijedlog Odluke o izboru predsjedavajućeg Općinskog vijeća Ilijaš povučen je sa dnevnog reda. Na sjednici je usvojen program rada Općinskog vijeća za 2019. godinu. Vijeće je potom usvojilo predloženi Budžet Općine Ilijaš za 2019. godinu, kao i pripadajuću Odluku o izvršavanju Budžeta Općine Ilijaš za 2019. godinu. U procesu kreiranja ovog najvažnijeg finansijskog dokumenta prethodno je organizovana javna prezentacija Nacrta Budžeta Općine Ilijaš za 2019. na kojoj su učestvovali građani. Javna rasprava o Nacrtu Budžeta trajala je 15 dana i svi zainteresovani subjekti mogli su dostaviti primjedbe, prijedloge i sugestije u pisanoj formi. U općinskom Budžetu za narednu godinu planirana sredstva iznose 17.700.000 KM, što je za 6,48% manje u odnosu na plan prihoda za 2018. godinu, odnosno 11,86% više u odnosu na plan prihoda u Nacrtu Budžeta Općine Ilijaš za 2019. godinu.

U strukturi planiranih budžetskih prihoda i primitaka neporezni prihodi iznose 2.809.500 KM, porezni prihodi iznose 5.647.100 KM, prihodi od tekućih transfera 618.500 KM, prihodi po osnovu donacija 40.000 KM, prihodi od kapitalnih transfera 2.764.500 KM, prihodi po osnovu zaostalih obaveza iznose 500 KM, kapitalni primici 1.850.000 KM, dok se prenesena sredstva iz prethodne godine procjenjuju na 3.970.000 KM.

Kada je riječ o planiram izdacima za bruto plaće i naknade planirano je 2.238.700 ili 12,65%, izdaci na materijal i usluge 1.132.350 KM, tekući transferi 2.414.300 KM, za kapitalne transfere planirano je izdvojiti 6.906.500 KM ili 39,02%, izdaci za kamate i ostale naknade 650 KM, kapitalni izdaci 4.962.500 KM, a budžetska rezerva iznosi 45.000 KM.

„Ono što građane najviše interesuje je Prijedlog Budžeta. On je utvrđen u iznosu od 17.700.000 KM i značajno je veći u odnosu na Nacrt Budžeta. U proteklih mjesec dana Općina Ilijaš je uspjela obezbijediti nekoliko transfera sa Kantonom Sarajevo, a koji znače finansiranje kapitalnih projekata i koji će ući kao prenesena sredstva u 2019. godinu. Ovih 17.700.000 KM sastoji se od tekućih prihoda u 2019. godini koji su projicirani u iznosu od oko 12.500.000 KM, kreditnog zaduženja od 1.200.000 KM i svih transfera o kojima sam govorio u vrijednosti oko 4.000,000 KM. Ovo pokazuje da je Budžet realno koncipiran, da ima svoju finansijsku osnovu, na bazi je fiskalnog kapaciteta naše Općine. Budžetom planiramo finansirati nekoliko značajnih projekata iz sfere vodosabdijeanja, sportske i obrazovne infrastukture i zadovoljstvo je da smo te projekte već pripremili i pokrenuli. U narednu godinu ulazimo zaista puno bolje sa aspekta pripremljenosti realizacije tih projekata i to je garancija uspješne 2019. godine”, kazao je općinski načelnik Akif Fazlić.

Vijeće je na sjednici usvojilo Odluku kojom se daje pozitivno mišljenje na Godišnji plan realizacije šumskoprivredne osnove za 2019. godinu KJP “Sarajevo-šume” d.o.o. Usvojena je Odluka o ustupanju na korištenje infrastrukturnih objekata: antenski stub i kućica na lokaciji Karašnica Javnoj ustanovi “Kulturno – sportski centar i Radio Ilijaš”.

Usvojene su i dvije Odluke iz imovinsko – pravne oblasti. Općinsko Vijeće donijelo je Odluku kojom se nastavlja saradnja i korištenje usluga Pravobranilaštva Kantona Sarajevo. U dosadašnjoj praksi poslove zastupanja Općine Ilijaš bili su povjereni Pravobranilaštvu KS.

Na kraju sjednice vijećnici su primili k znanju informacije Službe civilne zaštite o protivminskim akcijama i mjerama zaštite i spašavanja za 2018. godinu.

Prethodni članakSuđenje u slučaju “Čemerno”: Svjedok priznao da je sa tužiteljem razgovarao o slučaju prije suđenja
Naredni članakVeliki koncert Bijelog dugmeta na Bjelašnici